Page 10 - OGÜN Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:232
P. 10

10                                     Ekonomi


                 abdullah Tolu
               abdullahtolu@ogun.com.tr

          reel sektörü
      rahatlatacak yeni vergi


      düzenlemelerine ihtiyaç
       var, şimdi tam sırası      2                                                    Şişecam topluluğu


        6) Grup KDV Mükellefiyeti Başta Olmak                                                   yatırımlarına
      uÜzere Grup Vergi Mükellefiyeti Sistemi
      Getirilmeli                                                                  devam ediyor
       Aynı gerçek yada tüzel kişilere ait veya tabi şir-                                            Şişecam’ın Mersin’deki yeni yatırımıyla
      ketlerden bazıları KDV öderken, bazılarında son-                                            uTürkiye’deki cam ambalaj üretim kapasi-
      den olmakta, bu durumun haksız rekabete neden TAv karbon salımlarını sıfırlayacak                           tesi 1,3 milyon tona ulaştı. Şişecam Topluluğu,
      raki döneme devreden KDV söz konusu oluyor.
      Bu durum ise, her platformda haklı şikayetlere ne-
                                                                          Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçek-
      olduğu vurgulanmaktadır. Bu durumda olan grup                                              leştirdiği yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki
                                                                          yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Topluluk
      şirketlerde ise, devir KDV’si bulunan şirket KDV  İzmir Adnan Menderes  amaçlayan karara, 24 ülkede 194  arasında yer alıyorlar. TAV tara- bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam
      ödemesi çıkacak şirkete fatura düzenleyerek, diğer  ve Ankara Esenboğa  havalimanı işleten 40 havalimanı  fından işletilen Tunus, Enfidha  Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasite-
      şirketin de KDV ödememesini sağlıyor.    uhavalimanları 2050’ye    işletmecisi imza attı.    Havalimanı da Afrika kıtasından  sine sahip olanyeni fırını 18,2 milyon dolarlık
       Grup şirketlerinde ortaya çıkan bu önemli  kadar karbon salımlarını sıfır- TAV Havalimanları İcra  programa katılan ilk havalimanı
      sorunun çözümü bakımından, birleştirilmiş KDV  lamayı taahhüt etti. 24 ülkeden  Kurulu Başkanı Sani Şener  oldu. ACI Europe tarafından  yatırımla hayata geçti.
                                                                           Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Baş-
      mükellefiyeti ve KDV beyannamesi getirilmeli. Bu  40 havalimanı işletmecisinin  “TAV olarak sürdürülebilirliği  verilen ilk Eko-İnovasyon ödü- kan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet
      şekilde, grup şirketi kapsamındaki şirketlerin her  taahhütlerini içeren NetZero2050  tüm operasyonlarımızın odağı- lünün sahibi olan İzmir Adnan  Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdür-
      biri ayrı ayrı KDV beyannamesi vermeyecek, açı- başlıklı belgeyi Türkiye’den TAV  na alıyoruz. Paydaşlarımız için  Menderes Havalimanı’nın yeni iç  düklerinin altını çizerek, “Türkiye ekonomisi
      lacak grup KDV mükellefiyeti altında tek bir KDV  imzaladı. TAV Havalimanları’nın  en yüksek faydayı yaratırken  hatlar terminali Amerikan Yeşil  ve istihdamına önemli katkı sağlayan Toplu-
      beyannamesi verilecek, bir anlamda şirketlerin  işlettiği İzmir Adnan Menderes  faaliyetlerimizin çevresel etkilerini  Binalar Konseyi tarafından verilen  luğumuz, Endüstri 4.0’a uygun şekilde yeni
      KDV verileri konsolide edilecektir. Bu şekilde  ve Ankara Esenboğa, havalimanı  en aza indirmek üzere çalışıyoruz.  Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda  teknolojiyle donattığı yeni fırınının devreye
      vergi dairesine KDV ödenip ödenmeyeceği kon- işletmecilerinin çatı örgütü olan  Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan  Liderlik LEED sertifikasına sahip.  girmesiyle Türkiye’deki yıllık cam ambalaj
      solide edilmiş birleştirilmiş KDV beyannamesine  Avrupa Havalimanları Kon- Menderes havalimanları ACI  İklim değişikliğiyle mücadele- üretim kapasitesini 1,3 milyon tona çıkar-
      göre tespit edilecek. Dolayısıyla, grup şirket KDV  seyi’nin (ACI Europe) karbon  tarafından oluşturulan Havalima- nin gelecek nesillere borcumuz  dı. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir
      mükellefiyeti ile, artık grup şirket kapsamına giren  salımını sıfırlamayı öngören  nı Karbon Sertifikasyonu ACA  olduğuna inanıyoruz. Bu alanda  büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor,
      şirketlerden bazıları KDV öderken, bazılarında  taahhüdü imzaladı. 29. ACI Euro- Programı’nda son seviye olan  küresel ölçekteki standartları  yatırımlarımızla da ülke ekonomisine katkı
      devreden KDV çıkması söz konusu olmayacak.  pe Olağan Kongresi sırasında  ‘Level 3+ Neutrality’ gereklerini  benimseyerek sektörün öncü  sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer
      KDV ödenip ödenmeyeceği konsolide edilmiş  açıklanan ve iklim değişikliğiy- yerine getiriyor. Tüm dünyada  markaları arasında yer almak  yaratmaya devam ediyoruz” dedi.
      KDV beyannamesine göre tespit edilecek.   le mücadeleye katkı vermeyi  bu aşamaya gelen 43 havalimanı  üzere çalışıyoruz” dedi.
       Ancak, grup şirket KDV mükellefiyetinden,
      sadece birbiriyle % 50 veya daha fazla ortaklık
      ilişkisi olan şirketler yararlanacak.    Türkiye lPG tüketiminde Avrupa’da birinci
       Grup şirket KDV mükellefiyeti mantığının
      kurumlar vergisine de taşınması ve kurum-
      lar vergisi açısından da grup şirketlerde grup                              Türkiye, otomobillerde LPG tüketi- Temiz enerji kaynağı olan LPG pazarı
      kurumlar vergisi mükellefiyeti ve birleştirilmiş                           uminde Avrupa’da birinci, dünyada  hızla büyüyor. Çevreci bir yakıt olması
      kurumlar vergisi sisteminin getirilmesinin doğru                           ikinci sırada yer alıyor. Ülke genelinde  sebebiyle birçok ülke, LPG’li otomobillerin
      ve uygun olacağı kanaatindeyiz. Aynı durum,                             tüketilen tüm LPG’nin yüzde 80’i otogaz  kullanımını artırmak için çeşitli teşvikler
      grup SGK mükellefiyeti için de geçerli.                               olarak kullanılıyor. Ayrıca Türkiye,  uygularken, Türkiye, LPG sektörü için dün-
       7) Mükelleflerde Vergi Ödememe Alış-                               benzinli araçtan daha fazla LPG’li araç  yaya örnek olacak seviyede otogaz kullanım
      kanlığı Arttı, Vergiye Uyumlu Mükelleflere                              kullanan tek ülke konumunda. Ben-  oranlarına sahip bulunuyor. Ülkemizde
      Sağlanan % 5 Vergi İndirimi Oranı Çok                                zinin litre fiyatının 7 lirayı aşması ve  trafikte yer alan LPG’li otomobillerin sayısı
      Düşük Kaldı, Bu Durumu Tersine Çevirmek                               dizel yakıtın ekonomik olma avantajını  5 milyona yaklaşmış durumda. Çevre ve
      için Söz Konusu Oran en Az % 10 Olmalı                                kaybetmesiyle LPG’li araçlara yönelim  Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
       Hemen her vergi affı çıkarıldığında “Borcunu                           trendi artışını sürdürüyor.30 milyar TL’lik  Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma sonucunda
      ödemeyenlere neden af getiriliyor da, vergisini dü-                         ekonomik büyüklük üreten ve 100 bine  LPG’li araçların kapalı otoparka girmesi
      zenli ödeyene niye hiçbir avantaj sağlanmıyor” tü-                          yakın çalışanıyla istihdama katkı sağlayan  yönünde mevzuat değişikliğinin yapılması
      ründen yapılan haklı serzenişler hep gündeme ge-                           Türkiye’nin LPG endüstrisi, trafikteki di- halinde ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
      lirdi. Bu serzenişler nihayet karşılığını buldu, 2017                        zel ve benzinli araçların sayısını azaltmayı  ile köprü ve otoyol geçişlerinde indirim uy-
      yılı içerisinde çıkarılan 6824 sayılı Kanunla Gelir                         hedefleyen diğer ülkeler için kendini  gulanması durumunda LPG’li araç kullanı-
      Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121. Mad-                              kanıtlamış bir başarı öyküsü teşkil ediyor. mının yüzde 50 artacağı öngörülüyor.
      desi, “vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi”
      başlığıyla yeniden düzenlenmek suretiyle, vergisini
      düzenli ödeyen uyumlu mükelleflere vergi indirimi
      uygulaması yürürlüğe konuldu. Uyumlu mükellefe
      vergi indirimi, kapsama giren ve gerekli şartları
      taşıyan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar ver-
      gisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin
      % 5’inin, vergi dairesine ödenmesi gereken gelir
      veya kurumlar vergisinden indirilmesi (düşül-
      mesi) şeklinde uygulanıyor. Ancak, vergi indirimi
      uygulaması sadece yıllık gelir ve kurumlar vergisi
      beyannamelerine göre hesaplanan gelir ve kurum-
      lar vergisi için geçerli. KDV, damga vergisi, MTV,
      ÖTV, veraset ve intikal vergisi vb. vergilerde vergi
      indirimi söz konusu değil. Son yıllarda çıkarılan
      vergi afları nedeniyle vergi mükelleflerinde ciddi
      anlamda bir vergi ödememe alışkanlığı oluştu.
      Vergisini ödemeyen mükellefler, bu tutarları farklı
      finansal enstrümanlarda değerlendiriyorlar. Bir
      af çıktığında da, ondan yararlanıyorlar, borçlarını
      yapılandırarak ödüyorlar. Bize göre, bunun nedeni
      vergilerin vadesinde ödenmesinin cazip hale geti-
      rilememesi. Vergi zaten zorla alınan bir değer. Ver-
      gi, gönüllü ve cazip hale getirildiği takdirde daha
      kolay tahsil edilebilir. Kişisel görüşümüze göre,
      vergisini düzenli ödeyen uyumlu mükelleflere
      getirilen vergi indirimi uygulamasında geçerli olan
      % 5 oranı son derece düşük ve anlamsız kaldı. Bu
      oran en az % 10 olarak belirlenmeli ve yararlanılan
      vergi indirimi sayısına göre artırılmalı. Ayrıca, vergi
      indirimi uygulamasının sadece yıllık beyannameler
      üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi
      ile sınırlandırılmasını doğru değil. KDV, MTV,
      ÖTV, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi
      vergilere de bu indirim uygulanmalı.
       8) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi
      Borçlarının Daha Düşük Faizle, Hesaplana-
      cak Yİ-ÜFE Tutarı İle 60 Aya Kadar Taksitlendi-
      rilebilmesine İlişkin Düzenleme Yasalaştı, Ancak
      Çalıştırılmıyor. Olağanüstü Bir Durumdan
      Geçtiğimiz Şu Günlerde Herhangi Bir Şart Ara-
      nılmadan Söz Konusu Düzenleme Çalıştırılmalı.
      Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
      Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 7020 sayılı
      Kanunla eklenen 48/A maddesi ile, vergisel yü-
      kümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak
      öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borç-
      larını ödeyememiş vergiye uyumlu mükelleflerin
      anılan Kanunun 48. Maddesinde düzenlenmiş
      olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlar-
      da borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine
      imkan sağlanmış oldu. Yapılan bu düzenleme
      ile, vergiye uyumu yüksek olan mükelleflerin çok
      zor duruma düştükleri zaman yerine getirmeleri
      gereken ödeme yükümlülükleri kolaylaştırıldı.

        DEvaMı gElEcEK SayıDa
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15