Page 10 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 10

10                                     Ekonomi

                            Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline geliyor


                 Abdullah Tolu        Cumhurbaşkanlığı
                abdullahtolu@ogun.com.tr    Strateji ve Bütçe Başkanı
                            uNaci Ağbal, Türkiye’nin
         Değersiz alacağı           dünyanın ilk 10 ekonomisinden
                            birisi haline geldiğini söyledi.
          değerleştiren            Ağbal, Bayburt Üniversitesin-
                            ce düzenlenen “Bilgi Temelli
         kDV düzenlemesi            Rekabetçi Global Sistemde                                 Bakan Dönmez: 300 bin
                            Yükseköğretimde Yeni Eğilim-
         yürürlüğe girdi     1      ler” adlı konferansa konuşmacı                                haneye 10 yıl yetecek
                            olarak katıldı. Konuşmasında
                            Türkiye’nin ekonomik olarak                                   doğalgaz bulduk
        Evet, tam da düşündüğünüz gibi, yazımızın  büyüme potansiyelini değerlendi-
      ukonusu değersiz alacakların KDV’si ile ilgili. ren Ağbal, “Geleceğe dair yapılan
       Ülkemizde KDV’nin yürürlüğe girdiği 1985  projeksiyonlarda yani 2030, 2050  edecek” dedi. İhracatın önemine  Almanya’ya satmak. Burada  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
      yılından bu yana tartışılan bu konu nihayet vergi mü- projeksiyonunda birçok araştır- de değinen Ağbal, Türkiye’nin ih- ihracatta 36 milyar dolardan  uDönmez, “Çok yakınımızda Kapaklı’da
      kellefleri lehine sonuçlandı ve baştan bu yana olması  mada Türkiye dünyanın ilk 10  racatta önemli bir artış yakaladı- 168 milyar dolara giden önemli  doğalgaz bulduk. 300 bin haneye 10 yıl yete-
      gereken düzenleme 7104 sayılı Kanunla yapıldı, ama  ekonomisinden birisi arasında  ğını anımsatarak şunları kaydetti:  bir sıçrama yaptık. Ama bence  cek doğalgaz keşfi yaptık. Yaklaşık 3 milyar
      tam olarak 33 yıl geçtikten sonra.      gösteriliyor. Çünkü Türkiye’nin  “Bir ülkenin küresel ekonomiyle  bizim potansiyelimiz bunun çok  metreküp. Bugünkü ekonomik hesaplarla
       Ne mi yapıldı?               potansiyeli diğer ekonomilerin  entegrasyonu, ülkenin rekabetçi- üzerinde.” Ağbal, Türkiye’nin  5 milyar liralık bir doğalgaz rezervi bulduk.
       KDV’ye tabi bir işlemden doğan alacağın tahsil  büyüme potansiyelinin çok daha  liği yapmış olduğu ihracatla ölçü- stratejik konumuna ilişkin, “Ülke  Tekirdağ’da 269 bin doğalgaz abonemiz var.
      edilememesi ve değersiz alacak haline geldiği du- üzerinde. O açıdan küresel ligde  lür. Siz bir mal üretirsiniz, içeride  olarak sahip olduğumuz coğrafya  Kabaca Tekirdağ ölçeğinde bir ilimizin 10
      rumda mükellefe belirli şartlar dahilinde düzeltme  Türkiye’nin sıralaması önümüz- tüketirsiniz sorun yok. Önemli  bizim için olağanüstü stratejik bir  yıllık doğalgazını bulduk” dedi. Enerji ve Tabii
      yapma hakkı verilmesi gerekiyordu! Değersiz alacağa  deki yıllarda da artmaya devam  olan dışarıya satmak. Amerika’ya,  fırsat” dedi. Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’ın
      ilişkin olarak daha önce beyan edildiği halde tahsil                                          Çerkezköy ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye
      edilemeyen KDV’nin indirim konusu yapılmak sure-                                            Başkan Adayı Süleyman Kozuva’nın seçim
      tiyle düzeltilmesine izin verildi.                                                   ofisini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Enerji
       Maliye’nin değişiklikten önceki görüşü ve uygu-                                            ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
      laması nasıldı?                                                             “2002 yılında uçan kuşa borcu olan bir ülke
       KDV Kanununa göre, mükelleflerin mal teslim-                                             devraldık. Saatlerce elektriğiniz kesiliyordu.
      leri ve hizmet ifalarına ilişkin olarak hesapladıkları                                         Gaz sadece 5 büyükşehirde vardı. Şimdi 81
      KDV’yi, söz konusu mal ve hizmet bedellerinin tahsil                                          ilin tamamında doğalgaz var. Bugün itibariyle
      edilip edilmediğine bakılmaksızın beyan ederek                                             50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor.
      ödemeleri gerekiyor.                                                          Tekirdağ’da da 9 ilçemiz doğalgaz kullanıyor.
       Maliye, bir işlem vergisi olan KDV’nin doğması                                            Önümüzdeki yıllarda Malkara ve Hayrabo-
      için işlemin yani mal teslimi ve hizmet ifasının ger-                                          lu’ya da doğalgaz götüreceğiz. Tekirdağ’ımızın
      çekleşmesinin yeterli olduğu ve bedel tahsil edilmese                                          tamamı doğalgaz kullanacak” diye konuştu.
      dahi bu işlemlere ilişkin KDV’nin beyan edilme
      zorunluluğundan hareketle, değersiz alacaklara
      ilişkin olarak satıcı tarafından beyan edildiği halde
      tahsil edilemeyen KDV’nin de, doğduğu işlemden
      kaynaklanan alacağın aslına tabi olarak zarar olarak
      yazılması gerektiği görüşündeydi ve uygulamayı da
      bu doğrultuda yönlendirdi. Maliye’nin bu görüşü
      mevcut KDV Kanunu’na da uygundu. Çünkü, KDV
      Kanununda alacağın içinde yer alan ve daha önce
      beyan edilerek ödenen KDV’nin düzeltilmesine veya
      iadesine yönelik bir düzenleme bulunmuyordu.
       7104 Sayılı Kanunla değersiz alacakların                                               “Sanayi’de milli atılım”
      KDV’sinde hangi düzenlemeler yapıldı?
       Değersiz alacakların KDV’si ile ilgili olarak 7104                                            Tokat’ta start aldı
      sayılı Kanunla KDV Kanununun 29 ve 30. Maddele-
      rinde iki yeni düzenleme eklendi:                Maliye Bakanı Berat Albayrak:                        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
       Birincisi, Kanunun 29. Maddesine eklenen ve tam                                            utarafından “sanayide milli atılım” sloga-
      metni aşağıda yer alan 4. Fıkra hükmü: “4. Vergi Usul  ocak ayına göre 43.5 milyar TL’lik                       nıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürül-
      Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale                                             mesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında
      gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen                                           Tokat’ta yeni nesil sanayi sitesinin tapusu
      katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergi- bir kredi büyümesi gerçekleşti                          alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
      lendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu                                            ğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı
      kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine                                            “sanayide milli atılım” sloganıyla şehirlerdeki
      göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar  Kocaeli’de iş dünyası ile  yarısından itibaren enflasyonda  vererek bu günden çok daha  sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik 11
      vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate  bir araya gelen Hazine  çok güçlü neticeleri göreceğiz.  güçlü süreçlere birlikte ilerle- ilde başlatılan çalışmalarda Tokat’ta ilk adımlar
      alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında  uve Maliye Bakanı Berat  2019 yılında hedefin çok daha  yeceğiz. Bundan hiç kimsenin  atıldı. Sanayi sitelerini şehir dışına taşıya-
      indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurum- Albayrak, “Milletin sofrasına  altına yılı kapatacağız. Sadece  şüphesi olmasın” dedi.  rak modern altyapıya kavuşturulması, yerli,
      lar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate  uzanan elleri kırdığımız zaman  Ocak ayında KOBİ’lerimiz için  Bakan Albayrak, “Bankacı- yenilikçi ve yeşil üretime geçilmesi amacıyla
      alınması şarttır.).”             en çok da o birileri rahatsız  devreye aldığımız 20 milyar  lık sektörünün içinden geçtiği  yürütülen çalışmalar kapsamında Tokat Turhal
       İkincisi ise, Kanunun 30. Maddesine eklenen ve  oluyor” dedi. Hazine ve Maliye  TL’lik hazine destekli pake- kritik süreçte risk algısına  Karayolu üzerindeki 540 dönümlük arazide
      tam metni aşağıda yer alan (e) bent hükmü:“e) Vergi  Bakanı Berat Albayrak, Koca- tin ardından geçtiğimiz hafta  dayalı ciddi bir kredi küçülmesi  yeni nesil sanayi sitesi yapılacak. 1970 yılında
      Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz  eli’de iş dünyası temsilcileri ile  hepimizin malumu 25 milyar  yaşamıştık. Yaklaşık 70 milyar  kurulan Tokat Küçük Sanayi Sitesinin artık
      hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenme- bir araya geldi. Kocaeli Ticaret  TL’lik ikinci paketi de devreye  TL’ye yakın bir kredi küçülmesi  ihtiyaca cevap veremez duruma gelmesi nede-
      yen katma değer vergisi.”          Odasında düzenlenen “Adım  aldık. Bu çerçevede attığımız  yaşandı son çeyrekte. Ancak  niyle Kömeç Köyü’nün altında kalan arazide
       7104 Sayılı kanunla yapılan bu düzenlemeler ne  Adım Ekonomi” adlı programa  adımların yoğun talebi üzerine  sadece Şubat ayında Ocak ayına  yeni nesil sanayi sitesinin yapılması için yürü-
      zaman yürürlüğe girdi?            Bakan Albayrak’ğn yanı sıra  bankalarımızın da aldığı kararla  göre 43.5 milyar TL’lik bir kredi  tülen çalışamalar kapsamında arazinin tapusu
       Değersiz alacakların KDV’si ile ilgili olarak 7104  Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy,  ciro ve faaliyet alanına göre 1.5  büyümesi gerçekleşti. Bu rakam  hazineden alındı.
      sayılı Kanunla KDV Kanununun 29 ve 30. maddele- Kocaeli Büyükşehir Belediye  milyon TL olan azami limiti 5  ciddi anlamda bakıldığında
      rine eklenen bu düzenlemeler, 1 Ocak 2019 tarihin- Başkanı İbrahim Karaosma- milyon TL’ye çıkarıyoruz. Yani  dengelenme sürecinin ne kadar
      den itibaren yürürlüğe girdi. Yani, Vergi Usul Kanu- noğlu, milletvekilleri, iş adam- burada daha yüksek limitle bir- güçlü bir şekilde devam ettiğini
      nunun 322. maddesine göre 1 Ocak 2019 tarihinden  ları ve STK temsilcileri katıldı.  likte daha yüksek likilite ihtiyacı  gösteriyor. Bu süreç ikinci çey-
      itibaren değersiz hale gelen alacaklar için geçerli. Toplantıda konuşan Bakan  olan orta ölçekli ciroyu 125 mil- rekle birlikte çok daha güçlü bir
       Peki, KDV düzeltmesi yapılacak değersiz alacak  Albayrak, “Mevsimsel etkilerin  yon TL’ye çıkararak bu noktaya  şekilde devam edecek. Özel-
      kapsamına neler giriyor?           ortadan kalkmasıyla özellikle  getiriyoruz. Bankalarımızın ve  likle tüm bu çerçevede tüm bu
       Değersiz alacaklar, “kaybedilmiş, tahsiline artık  gıda fiyatlarında olmak üzere  reel sektörümüzün her zaman  malum niyetleri olan birilerinin
      imkân kalmamış, değeri sıfıra inmiş alacak” olarak  birçok alanda atacağımız yapısal  yanında olacağız. Bankalarımız- algı operasyonlarını da çöpe
      tanımlanıyor. Değersiz alacaklar vergi uygulama- adımlarla birlikte yılın ikinci  la, kamu kurumlarımızla el ele  gömeceğiz” dedi.
      sında ferdi bir olay olarak değil, bir müessese olarak
      kabul edilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322.
      maddesinde ayrı bir hüküm şeklinde düzenlenmiş.
      Söz konusu madde hükmü şu şekilde:         Mobilyacılık
       “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesi-                                                konut alırken
      kaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar  sektörü, geleceğin
      değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete                                             deprem gerçeğini
      girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve  sektörü olacak
      mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilir-                                             unutmamalıyız
      ler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükel- Mobilya ihracatçıları ile bir araya gelen
      leflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, uCumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Beledi-                       Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat
      gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.”  ye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Türkiye’de                        uMühendisliği Bölümü öğretim üyeleri
       Bir alacağın Vergi Usul Kanununa göre değersiz  mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak.                   Aslı Akçamete Güngör ve İsmail Özgür Ya-
      alacak olarak kabul edilebilmesi için kazai bir hükme  Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye’de kentsel                   man tarafından hazırlanan Çimento ve Hazır
      veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline imkân  dönüşüm kapsamında 5 milyon civarında ko-                     Beton Fiyat Artışlarının Bina Maliyetine Etkisi
      kalmadığının ispatı gerekiyor.        nut yenilenecek.” dedi. Türkiye’ye 2018 yılında                      Raporu’nda yapılarda kullanılan betonun bina
       Kazai bir hükümden anlaşılması gereken husus  3 milyar 135 milyon dolar döviz kazandıran,                      maliyetlerinde etkisinin çok düşük olduğuna
      ise,                     2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya                     dikkat çekiliyor. 28 Şubat 2018’de Türkiye
       - Alacağın tahsili için kanun yollarına başvurul- sektörü, 6-9 Mart tarihleri arasında MODEKO                    Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafın-
      muş olması,                 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda büyük bir                       dan Nihat Özdemir ev sahipliğinde düzen-
       - İcra takibinin yapılmış bulunması,    buluşmaya sahne oluyor. Ege Mobilya Kağıt ve                        lenen basın toplantısında Çimento ve Hazır
       - Bu müracaatlar ve takipler sonunda, alacağın  Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ,MODEKO                     Beton Fiyat Artışlarının Bina Maliyetine Etkisi
      ödenmeyeceğine hakim tarafından hükmedilmiş  Fuarı kapsamında, “Mobilya İhracatçıları Sek-                       Raporu’nun çıktıları ODTÜ İnşaat Mühen-
      olmasıdır.                  tör Buluşması”na ev sahipliği yaptı. Toplantıya,                      disliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür
       Kanaat verici vesika teriminden ise, ödemeyi  Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Baş-                     Yaman tarafından ele alındı. Yapılan sunumda
      imkansız hale getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya  kan adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Türkiye’de                 kullanılan çimentonun bina maliyetlerine etki-
      çıkmış belgelerin anlaşılması gerekiyor.   mobilyacılık sektörünün geleceğin sektörü                         sinin %2 ile 4’ü arasında olduğunun vurgusu
       Alacağın tahsil güçlüğünün objektif ve inandırıcı  olacağını söyleyen Zeybekci, “Dünyada hiçbir                   yapıldı. Sözü Özdemir’den devralan Yaman,
      belgelerle ortaya konulması değersiz alacak uygula- ülkede Türkiye’deki gibi dönüşüm ihtiyacı olan                   “İnşaat maliyetlerini yalnızca hammadde ve
      ması bakımından büyük önem taşıyor. Aksi takdirde  yapı stoku yoktur. Önümüzdeki 20 yıl içinde                     malzeme kullanımı maliyetine indirgemek
      alacakların tahsilinin mümkün olmadığının takdiri  Türkiye’de kentsel dönüşüm kapsamında 5                       çok doğru değil. Belli başlı maliyetler olarak
      mükellefe bırakılmış olur. Böyle bir boşluk bırakma- milyon civarında konut yenilenecek. Bu sizin                   arazi, işçilik, finansman, pazarlama ve satış
      mak amacıyla kanun koyucu, değersiz hale geldiği  için inanılmaz bir yenilenme alanı demektir.                     gibi birçok maliyet kalemini sayabiliriz.” dedi.
      ileri sürülen alacağın ciddi olarak takip edildiğine  Coğrafyamızda yenilenme, modernleşme ve                     Yaman, konutun lokasyonu ve kullanılan
      ilişkin çabaların kazai bir hüküm veya kanaat verici  tüketim anlamında muhteşem piyasanın oldu-                    diğer malzemelerin maliyete etkisinin oldukça
      bir vesika ile tevsikini öngörmüş.      ğunu görüyoruz.” diye konuştu.                               yüksek olabileceğini belirtti.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15