Page 10 - OGÜN Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:230
P. 10

10                                     Ekonomi

                            TürkAkım’da son durum; Türkiye alım                 Abdullah Tolu      terminalinin yüzde 70’i tamamlandı
                abdullahtolu@ogun.com.tr

         Kronik sorun;             → HABER KÜBRA YAŞAR                                         Kastamonu
                              Rusya doğalgazını Türkiye’ye
        SGK primlerinin             ugetirecek TürkAkım projesin-                                  Belediyesi’nden
                            de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
                            Gelinen son noktada, projenin
          gider yazılıp            Rusya çıkış tesisleri ve deniz kısmı                               su ücretlerine
                            tamamlandı ve işletime alım süreci
         yazılmayacağı             devam ediyor. Projenin son etabı                                 yüzde 15 indirim
                            Türkiye alım tesislerinde ise yüzde
                            70’lik tamamlanma oranına ula-                               → HABER ALİ SÜRÜM
                            şıldı. An itibariyle tesisin elektrik
        Hani bilirsin ama işine gelmez yapmazsın  bağlantılarının yapılması işlemine                              Kastamonu Belediyesi Mayıs Ayı Bele-
      utüründen bir şeyler vardır ya, vergi uygulama- geçildi. Rusya’daki dev doğalgaz                            udiye Meclis Toplantısı hizmet binasında
      sında da son derece açık olmakla beraber devamlı  rezervlerini doğrudan Türkiye’nin                          gerçekleştirildi. Kastamonu Belediye Başkanı
      hatırlatılması ve düzeltilmesi gereken özellikli bazı  doğalgaz dağıtım şebekesi-                           Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığın-
      hususlar bulunuyor.             ne bağlayacak olan TürkAkım                                da yapılan Belediye Meclisi toplantısında 2018
       Bu konuları belli aralıklarla hatırlamak ve  projesinde gelinen son noktaya                             yılı kesin hesap gelir giderleri, imar konuları,
      hatırlatmakta fayda var. Bunlardan birisi de, SGK  ilişkin bilgiler Türk gazeteciler ile  sürecinin sürdüğü belirten Esen,  başladı. Projeyle, Türkiye’nin  su ücretlerinde indirim, Ağlı Belediyesi’ne
      primlerinin hangi tarihte gider yazılacağına ilişkin. paylaşıldı. Almanya’nın başkenti  Rusya’daki kara tesislerinde hazır- ve Güney Avrupa’nın enerji arz  itfaiye aracı tahsisi ve belediye logosunda
       Son dönemlerde ekonomik sıkıntı yaşayan bir- Berlin’de düzenlenen bilgilendir- lıklar tamamlandı. Bu tesis yüzde  güvenliği sağlanacak. Rus gazını  değişiklik konuları yer aldı. Kastamonu Bele-
      çok işletme, vergi ve SGK primlerini ödeyememe  me toplantısında TürkAkım Söz- 100 bitmiş durumda, işletime alım  Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak  diye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu
      durumu ile karşılaştı ve karşılaşıyor. İşte tam olarak  cüsü Aslı Toksabay Esen projeye  süreci devam ediyor. TürkAkım doğal gaz boru hattı,  tarafından su ücretlerinde indirim yapılması
      burada, yazının giriş bölümünde belirttiğimiz konu  ilişkin en son bilgileri verdi. Yıl  TürkAkım projesi, Rusya  her biri yıllık 15,75 milyar metre- yönündeki teklif Plan ve Bütçe Komisyonun-
      otomatik olarak gündeme geliyor: Ödenmeyen  sonunda devreye alınacak hattan,  Anapa’dan Türkiye’de Kıyıköy’e  küp kapasiteye sahip iki hattan  da görüşüldü. Kastamonu Belediye Başkan
      SGK primleri kurum kazancının tespitinde gider  temizlik ve kontrol amaçlı robotlar  iki paralel hat halinde doğalgaz  oluşacak. Yıllık iki hat vasıta- Yardımcısı Nuray Çolak, devralınan borcun
      yazılabilir mi?               geçirilmeye başlandı. Projenin  tedariği sağlamak amacıyla inşa  sıyla 31.5 milyar metreküp gaz  fazlalığından dolayı su ücretlerine yapılması
       Bu soruya cevap vermeden önce, ilgili mevzuat- Rusya kara çıkışı bölümünde  ediliyor. 2016 yılında hükümetler  taşınacak. 2 bin 200 metre azami  planlanan yüzde 30 indirimin ilk etap için yüz-
      lardaki düzenlemelere bakmakta yarar görüyoruz. inşaatın tamamlandığını ve işletim  arası anlaşmaların imzalanma- derinliğe sahip hatların uzunlu- de 15 olarak uygulanması gerektiğini söyledi.
       5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık             sıyla 2018 yılında inşaat süreci  ğunu her bir hat için 930 km. Çolak, Belediyenin geçmiş dönemden kalan
      Sigortası Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme                                                 borcu azaldığında geri kalan yüzde 15’lik indi-
       5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 88.                                              riminde ek olarak yapılacağını kaydetti.
      Maddesinin;
       - Birinci fıkrasında, 4. maddenin birinci fıkra-
      sının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran
      işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların
      primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üze-
      rinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim
      tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait
      prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç er-
      tesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna
      ödemek zorunda oldukları,
       - Onbirinci fıkrasında ise, Kuruma fiilen
      ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar
      Vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı ilişkin                                           KARDEMİR’i 3.5 milyon
      düzenlemeler yer alıyor.
       Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nda Yer                                              ton üretime taşıyacak
      Alan Düzenlemeler
       5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi                                               olan 3. Pota fırının
      kurum kazancı” başlıklı 6. Maddesi; kurumlar ver-                                                açılışı yapıldı
      gisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde
      ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplana-                                              2019 yılı sonunda KARDEMİR’i 3,5 milyon
      cağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi                                          uton üretim seviyesine taşıyacak olan üçün-
      Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin                                             cü Pota Fırınının yapımı tamamlanarak açılışı
      uygulanacağı şeklinde. Buna göre, kurum kazan-                                             gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 Milyon TL harcama
      cının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8.                                             yapılan ve çelik işleme kapasitesi 1 milyon 200
      maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. madde-                                             bin ton olan üçüncü Pota Fırının açılışına KAR-
      sinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilini-                                          DEMİR Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür
      yor. Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-        Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin:               ile yardımcıları ve yüklenici firma yetkilileri ile
      nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı                                           ünite çalışanları katıldı. Sürekli döküm makina-
      bendinde ise, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya                                           larının ihtilaç duyduğu çeliğin, kimyasal analiz
      iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri,  Bu yılı verimli geçirdik                              ve sıcaklığının ayarlandığı fırının devreye alın-
      tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli                                          ması ile birlikte, sürekli döküm makinalarında
      aidatının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilme-                                           üretim artışı ve daha fazla özel kalite çeliklerin
      mek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya  Örtü altı üretimin  vermişti. Seralarda meydana   Aksu Üretici Birliği Başkanı  üretilmesi hedefleniyor. KARDEMİR Genel
      emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve  merkezi Antalya’da bu  gelen hasar için üreticiye 4 günde  Turan Şahin, İHA muhabirine  Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, toz toplama
      emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz  uyıl yüksek seyreden  toplam 35 milyon lira ödeme  yaptığı açıklamada bu yılki fiyat- sistemini de bünyesinde barındıran fırının, 400
      bulunmaları şartıyla) safi kazancın tespitinde gider  domates fiyatları üreticinin yü- yapılmıştı.  ları değerlendirerek, “Bu yıl güzel  mm elektrod çapına ve 22 MWA trafo gücüne
      olarak indirilebileceği belirtilmiş.     zünü güldürdü. Antalya’da bu yıl  Girdi maliyetlerinin ve kötü  bir sezon geçirdik. Son 7-8 yıldır  sahip olduğunu belirterek, çelikhane de halen 4.
       Konu ile ilgili olarak 174 Seri No.lu Gelir  kötü seyreden hava şartlarından  geçen kış sezonunun ardından  üretici emeğinin karşılığını ala- Sürekli Döküm Makinesi ile mevcut 2 konver-
      Vergisi Genel Tebliğinin “SSK Primlerinin Gelir ve  ötürü domates ve diğer sofralık  Antalya’da domates fiyatları  mamıştı. Bu yıl verimli bir dönem  törlerde kapasitelerinin artırılmasına yönelik ya-
      Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” baş- ürünlerin veriminde azalma oldu.  Antalya Toptancı Hal’inde iç  geçirdik. Bütün üreticilerimizin  tırım faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydeden
      lıklı (C) bölümünde; “… SSK priminin gider olarak  Özellikle Antalya’nın batı kısmını  piyasada domates fiyatları nerede  bundan faydalandığını söyle- Soykan, 4. Sürekli döküm ile konvertörlerden
      dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal  art arda etkili olan hortumlar  ise 3 TL’nin altına hiç düşmedi.  yemeyiz. 2015 yılından bu yana  birinde de yatırım faaliyetlerinin yılsonuna ka-
      Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerek- çiftçinin yetiştirdiği birçok ürünün  İhracatta ise 3 ile 5 TL arasında  kaynaklanan sıkıntılar var. 2015  dar tamamlanarak devreye alınacağını belirtti.
      mektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine  çöpe gitmesine neden oldu. Hor- alıcı buldu. Kış aylarının sert  yılında malum Rusya ile bir uçak
      ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği  tum nedeni ile yüzlerce üretim  geçmesi ve maliyetlerin artması  krizi yaşandı. 2016 Ocak ayında
      tarihte gider yazılacaktır.         alanları tahrip oldu. Hazine ve  nedeniyle yükselen domates fi- üretici 1 TL’ye ürettiği ürünü 30-
       Ancak, 506 sayılı Kanunun 80. maddesi   Maliye Bakanı Berat Albayrak,  yatları çiftçi için gelecek yıl içinde  40 kuruşa satmak zorunda kaldı.
      gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın  Antalya’da fırtına ve hortum  umut oldu. Havalarında serin  Üretici ürettiği ürünün karşılığını
      sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait  felaketinden zarar görenler için  gitmesiyle üretim birden bire  alamadı. 2017 yılında üreticimiz
      olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde  hızla devreye girerek vatandaşla- artmayınca üreticiler istedikleri  bu yaşanılanlardan dolayı pahalı
      ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının  rın mağdur edilmemesi talimatı  fiyatı bu yıl alıyor.  tohum almaktan kaçtı.
      gideri olarak dikkate alınabilecektir.”
       Şeklinde açıklama yapılmış durumda.

      DEĞERLENDİRME VE SONUÇ            521 bin 630 esnafımız düşük faizli kredi kullandı
      Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği
      üzere, SGK primlerinin GVK ve KVK matrahla-   ESK Genel Başkanı Bende-
      rının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate  uvi Palandöken, “Esnaf ve                              Türkiye, dünyanın tekstil
      alınabilmesi için, bu primlerin mutlak suretle  sanatkâra kullandırılan düşük ya
      Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması  da sıfır faizli kredilere talep her                            merkezi konumunda
      gerekiyor. Bu bir yorum değil, kanuni düzenleme- geçen gün artıyor. Esnafımızın en
      de yer alan bir zorunluluk. Dolayısıyla, ödenmeyen  çok sıfır faizli can suyu kredisine                          Türkiye’nin ihracat ve istihdamda lo-
      SGK primlerinin gelir ve kurumlar vergisi matrah- ihtiyacı var ve buna ulaşmasının                           ukomotif sektörleri tekstil ve hazır giyim
      larının tespitinde indirilecek gider olarak olarak  önündeki en büyük engel kara                            sektörlerinin geleceğinin parlak olduğunu
      dikkate alınması kanunen mümkün bulunmuyor.  liste. Etkin bir sicil affı ve daha                            söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İh-
      SGK priminden kasıt, işçi ve işveren payları olup,  düşük faizli krediler verildiğin-                         racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar
      bu hususa özellikle dikkat edilmesinde fayda var.  de esnafımız rahatlayacaktır”                            Bağcı, Türkiye’nin dünyanın tekstil merkezi
      Yani, ödenmeyen işçi ve işveren payları gider ola- dedi. Esnaf ve sanatkârın 4’te                           konumunda olduğunu dile getirdi.
      rak dikkate alınamıyor.           1’inin düşük faizli kredi imkân-                                İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde rehber
       Öte yandan, sadece fiilen ödenen sigorta  larından yararlandığını bildiren                             öğretmenlerle bir araya gelen Ege Hazırgiyim
      primleri gider yazılabildiğinden, sigorta primleri,  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar                           ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim
      dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen  Konfederasyonu (TESK) Genel                             Kurulu Üyesi Çağlar Bağcı, rehber öğretmen-
      ödendiği tarihte gider yazılabilecek.    Başkanı Bendevi Palandöken,  ve sanatkâr ve kaybolmaya yüz  “ESNAFIN KREDİYE ULAŞMASININ  lerden gençlerin tekstil mühendisliği ve tekstil
       Ödenmeyen sigorta priminin gider yazılama- “TESKOMB aracılığıyla esnaf ve  tutmuş meslek sahibi esnaf ve  ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI” teknikerliğine yönlendirilmesi çağrısında
      yacağına ilişkin bu kuralın tek istisnası, Aralık ayı  sanatkâra kullandırılan sıfır faizli  sanatkârımıza sıfır faizli kredi  Daha çok esnaf ve sanatkâ- bulundu. Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Milli
      SGK primlerinin izleyen yıl Ocak ayında ödenme- ve düşük faizli kredi imkânla- imkânı tanınıyor. Bu üç grup  rın krediye ihtiyacı olduğunu  Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen,
      sine rağmen Aralık döneminde gider yazılabilmesi- rından her geçen gün daha çok  dışındaki esnafımıza ise yüzde  vurgulayan Palandöken, “Döviz  Mesleki Gelişim Akademisi eğitimleri kapsa-
      dir. 174 No.lu Tebliğde de açıklandığı üzere, Aralık  esnafımız yararlanıyor. Şubat ayı  50 faiz indirimi ile yıllık yüzde 7  kurlarındaki dalgalanmadan,  mında rehber öğretmenlere seslenen Bağcı,
      ayına ait olan sigorta primlerinin izleyen yılın Ocak  sonu itibariyle 521 bin 370 esnaf  ile 8 oranlarında ve 200 bin TL       “Tekstil hazır giyim öyle açık bir pazar ki
      ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık  ve sanatkârımız toplamda 36  üst limitli kredi imkânı tanınıyor.  mantar gibi çoğalan zincir mar- dünyanın en büyüğü olabiliriz. Katma değerli
      ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir. Aralık  milyar 160 milyon 677 bin 957 TL  Şubat sonu itibariyle sıfır faizli  ketlerden, AVM’lerden en çok  üretim yapmak lazım. Markalaşmak lazım.
      ayına ait olan sigorta primlerinin izleyen yılın Ocak  kredi bakiyesine sahip. 30 yaş altı  kredilerden 15 bin 740, yüzde 50  olumsuz etkilenen kesim esnaf ve  Bu sektör çok daha büyüyecek. Bu ülkedeki
      ayı içerisinde ödenmemesi halinde ise, söz konusu  genç girişimci esnaf ve sanatkâr,  faiz indirimli kredilerden ise 505  sanatkârımız. Dolayısıyla krediye  merdiven altı imajı yok oldu. Sektörümüzde
      primlerin Aralık ayında gider olarak dikkate alın- en az 1 yıllık ustalık belgesine  bin 630 esnaf ve sanatkârımız  de en çok ihtiyacı olan kesimiz.”  tekstil mühendisi ve ara elamana değil aranan
      ması mümkün bulunmamaktadır.         sahip olan usta girişimci esnaf  yararlandı” diye konuştu. ifadelerini kullandı.     elamana ihtiyacımız var” dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15