Page 10 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 10

10                                     Ekonomi

                Abdullah Tolu
               abdullahtolu@ogun.com.tr

        kervan her zaman

        yolda düzelmiyor!

        örnek ‘Elektronik                                                         kırgızistan, türkiye’nin

            tebligat’                                                          “kamu - özel ortaklığı”

        Hani çok kullandığımız ve bir çok kesimin                                                ve “serbest bölge”
      ukendisine ilke edindiği ‘Kervan yolda dü-
      zelir.’ diye bir söz var ya, işte elektronik tebligat                                           tecrübesinin peşinde
      adresi alma konusunda da tam olarak bunu
      yaşıyoruz.                                                                 Resmi ziyareti kapsamında TMB tara-
       Kervan yolda düzelir sözü; “uygulamayı                                                ufından düzenlenen çalışma yemeğine
      yürürlüğe koyalım, aksaklıkları ortaya çıkınca                                             katılan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg
      düzeltiriz, sonrasına bakarız” anlamına geliyor.  renault trucks        Fransa Lyon’da üretim yapan Renault Trucks, Saint-Priest’te eko- Pankratov, Türkiye’nin Kamu - Özel İşbirliği
      Kervanın her zaman yolda düzelmediğini de bu                ulojik bir Ar-Ge merkezi inşa ediyor. 2021’in ilk yarısında tamam- Modeli ve serbest ekonomik bölgeler alanın-
      şekilde öğrendik.              33 milyon Euro’luk       lanması planlanan yeni Ar-Ge merkezi, 11.300 m2’lik bir alana sahip  daki deneyiminden yararlanmak istediklerini,
       Konu, PTT’den elektronik tebligat adresi                 olacak. Bu büyük proje, Volvo Grup’un en büyük ikinci Ar-Ge merkezi  yatırımlarda finansman desteği için Avrupa
      alma ile ilgili. Sanki sosyal medya ve basın  yeni Ar-Ge merkezi      olarak Lyon sahasının itibarını daha da artıracak. Bu merkez, Renault  İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile de gö-
      PTT’yi görevlendirdi.                            Trucks ve Volvo Grouptarafından başlatılan 5 yıllık bir projenin parçası  rüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
       Tamam kabul ediyoruz, çok zor ve yoru-       ile geleceğe     olacak. Bu özel Ar-ge merkezi ile markayı yeniliklere hazırlamak ve  Türkiye ve Kırgızistan Cumhurbaşkan-
      cu bir iş. Ancak, bu zor iş taraflar zamanında               şirketin uzmanlığını mümkün olan en iyi koşullarda tek bir yerde bir  larının geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri
      bilgilendirilerek çok daha kolay ve sorunsuz     hazırlanıyor     araya getirmek amaçlanıyor. Renault Trucks ve grubun diğer marka- temasların iki ülke arasındaki ekonomik ilişki-
      halledilebilirdi. Hem bu yapılmadı, üstüne bu                larına yönelik projeler geliştirmek için çeşitli departmanlar, tamamen  lere şimdiden ivme kazandırdığına işaret eden
      konuda duyarlı davranarak ilgilileri uyaranlar               yeniden tasarlanmış ve düzenlenmiş bu tesisteyan yana çalışacaklar. Pankratov, bu çerçevede ortaya konan hedefin
      suçlandı.                                                                ortak ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesi-
       Elektronik tebligat adresi oluşturulması ile                                             ne çıkarmak ve karşılıklı yatırımları artırmak
      görevlendirilen PTT’de Yönetmelik ile belir-                                              olarak belirlendiğini söyledi. Kırgız Bakan,
      lenen başvuru süresi sonuna yaklaşıldıkça bir                                              ülkesinde başta havalimanından demiryolu ve
      panik başladı, açıklama üstüne açıklama yapıldı                                             karayolu projelerine, stadyumdan enerji nakil
      ve yapılıyor. Ne gerek var bu kadar açıklama                                              hatları, küçük hidroelektrik santralleri, su ve
      yapmaya?                                                                katı atık projelerine kadar çok çeşitli yatırımla-
       Elektronik tebligat zorunluluğu 1 Ocak                                                rın önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi-
      2019’da başladı!..                                                           nin planlandığı bilgisini verdi.
       Elektronik tebligat zorunluluğu uygulaması-
      nın 1 Ocak 2019 tarihinde başlaması öngörüldü.
      Peki başlayabildi mi? Hayır, çünkü PTT A.Ş.
      tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik
      Tebligat Sistemi henüz tam olarak işletmeye
      alınamadı.
       Şu an için şirketlerin PTT’ye başvuru yap-
      masına gerek var mı?
       PTT, Ticaret Bakanlığı’ndan şirketlerle ilgili
      olarak gerekli bilgileri istedi. Gelen bilgilere göre
      şirketlerin elektronik tebligat adreslerini oluş-
      turduktan sonra yine Ticaret Bakanlığı ve ilgili                                              türk telekom son
      kuruluşları vasıtasıyla şirketlere ulaştıracak.
       Yani, şu an için şirketlerin elektronik tebligat                                           çeyrekte 2,2 milyar tL
      adresi almak için doğrudan PTT’ye başvurma-
      larına gerek yok. Dolayısıyla, elektronik tebligat                                              net kar elde etti
      adresinin geç verilmesinden artık şirketler
      sorumlu tutulamayacak, başvuru yapmadın diye                                                Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim tek-
      eleştirilemeyecek.              AYTEMİZ’DEN AKARYAKITTA“SELF SERVİS”DÖNEMİ                         unolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılına
                                                                          ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.
      mayı yaparak, son noktayı koydu. Bu açıklamayı kendin doldur, kendin kazan                               Buna göre, şirket son çeyrekte 2,2 milyar TL net
      PTT’NİN KONuYA SON NOKTAYı KOYAN YENİ AçıKlAMASı
                                                                          kar elde etti ve abone sayısı bir önceki yıla göre
      PTT bu konuda en son olarak aşağıdaki açıkla-
      keşke Ocak ayı başında yapsa daha iyi olurdu,                                              4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi. Türki-
                                                                          ye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri
      bu kadar tartışma ve tereddüt yaşanmazdı.     Aytemiz, arzu eden tüke- Başta ABD ve Avrupa olmak  SElF SERvİS YAKıT FİYATlARı…  şirketi Türk Telekom, 2018 yılına ait finansal ve
      Açıklama aynen aşağıda:              ticilerin,kendi araçlarına  üzere, gelişmiş tüm ülkeler ta- Ahmet Eke, fiyat avantajı da suna- operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018’de
       “PTT’den Ulusal Elektronik Tebligat (e -  uyakıtlarını doldurup bede- rafından,uzun yıllardır akaryakıt  cak olan self servis hizmetine özel  pek çok göstergede rekorlar kırarak sektördeki
      tebligat) sistemine ilişkin açıklama; 15 Mart  lini de ödeyebilecekleri “self servis”  istasyonlarında bu sistemin kul- fiyat uygulaması da yapılacağını  konumunu güçlendirirken rekor abone artışı, çift
      2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete’ de  adalarını, 30 istasyonda hizmete  lanıldığını ve Türkiye akaryakıt  söyledi. Benzin ve dizel alımlarında  haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı
      yayımlanan 7101 Sayılı ‘’ İcra ve İflas Kanunu ve  sundu. Tüketicilerin vakit kaybet- sektörünün de dünya standartla- kullanılacak “self servis yakıt fiyat- 2018 yılına ses getiren ana unsurlar oldu. 2018
      Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  meden yakıt alımını gerçekleşti- rında böyle bir hizmeti sunmaya  ları”nın, standart fiyatlardan daha  yılında, son 10 yılın en iyi yıllık abone kazanı-
      Kanun’’ ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A  rebilmelerini ve pompada ödeme  başlamasının zamanının geldiğini  düşük olacağını ifade eden Eke, self  mını gerçekleştiren şirketin, yılsonu itibarıyla
      maddesi değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik  yapabilmelerini sağlayan self servis  belirten Aytemiz Genel Müdü- servis pompalarında tüketiciler fark  toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3
      Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devre- pompalarda avantajlı fiyatlar uygu- rü Ahmet Eke, üzerinde yapay  edilir bir fiyat avantajından faydala- milyon artışla 46 milyona yükseldi. Şirket, eko-
      ye alınmıştır.               lanacak. Self servis hizmeti sunacak  zekayla plaka tanıma sistemi  nabilecekler” dedi. Eke, “Sektörde  nomiye duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye’sine
       PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulu- Aytemiz istasyon sayısının bir ay  barındıran bu “kiosk teknoloji- kalıcı, sürekli ve sürdürülebilir bir  olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına
      sal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak  sonra 100’ü geçmesi hedefleniyor. si”nin dünyada bir ilk olduğunu  hizmet için geniş kitlelere hitap  hız kesmeden devam etti. Türk Telekom, 2018
      2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.  Sektörde şaşırtan hizmetleri,  sözlerine ekledi. Eke,2 yıldır  etmeniz ve tüketiciye bu işi neden  yılında2017’e göre yatırım harcamalarını yüzde
       Kanun kapsamında adres oluşturulması için  yenilikçi ve yaratıcı marka anlayışı  üzerinde çalıştıkları self servis  yaptığınızı ve onların kazançlarının  27 arttırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.
      gerekli bilgiler;              ile rekabetten sıyrılarak fark yaratan  hizmetini30 istasyonda vermeye  ne olacağını çok iyi anlatmanız ge-
       - İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,  Aytemiz, bir ilke daha imza atarak,  başladıklarını ve yaklaşık bir ay  rekiyor. Biz Aytemiz olarak sunaca-
       - Mahallî idareler bakımından İçişleri Ba- en yaygın “self servis” yakıt alım  sonrada Türkiye genelinde 100  ğımız her yeni hizmet öncesi uzun
      kanlığından,                hizmetini tüketicileri ile buluştur- istasyona taşımayı hedefledik- süren fizibilite çalışmaları yapıyor,
       - İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,  du. Tüketicilerin, kendi araçlarına  lerini açıkladı. Ayrıca, self servis  altyapı yatırımlarını tamamlıyor ve
       - İlgili kamuya ait ortaklıktan,     yakıtlarını tamamen kendilerinin  hizmetini yurt çapında 40 ilde,  ilgili hizmeti kusursuzca sunabile-
       - Şirketler ve kooperatifler bakımından  doldurmalarına olanak sağlayan self  100 istasyonda başlatan ilk marka  ceğimize ikna olduktan sonra en
      Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,      servis hizmeti, kullanıcılarına za- olmaktan dolayı, büyük bir mut- doğru zamanda tüketicilerimizle
       - İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek  man ve bütçe tasarrufu sağlayacak. luluk duyduklarını ifade etti.  buluşturuyoruz.” dedi.
      kuruluşu veya üst kuruluşundan,
       - Türkiye Noterler Birliğinden,
       - Türkiye Barolar Birliğinden,
       istenmiş olup adreslerin oluşturulması yine                                             Yalova’nın elektrikli ilk
      aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrul-     Zorlu Enerji’nin mühendislik
      tuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari                                                arabası tanıtıldı
      tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’n-    firmasına ABD’den ödül
      dan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultu-                                              Yalova’nın elektrikli ilk ve tek resmi
      sunda E - Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından  Türkiye’nin en büyük jeoter- çerçevesinde ekonomiye kazandırdığı  yürüten PowerEngineers’ın yapmış  ukurum aracı görücüye çıktı. Yalova’da
      toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından  umal enerji santrali Kızıldere  Kızıldere 3 projesiyle ABD merkezli  olduğu mühendislik çalışmalarının  atık suları temizleyen Yalova Atık Su ve
      hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip,  3’ü tasarlayan mühendislik firması  mühendislik yarışmasında birincilik  yanı sırakarşılaşılan sorunlara  Kanalizasyon Alt Yapı Tesisleri İşletme Birliği
      hesap sahiplerince E - Tebligat hesaplarının ak- PowerEngineers, Amerika Birleşik  ödülü kazandı. Amerika Birleşik  getirdiği yenilikçi ve hızlı yaklaşımla- (YASKİ) tarafından 20 dönümlük havuzun
      tif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu  Devletleri’nin ıdaho Eyaleti’nde,  Devletleri’nde “ıdaho Mühendislik  rının daprojenin ödül almasında etkili  üzerine 3 bin 300 adet güneş paneli yerleştiri-
      adreslere iletilmeye başlanacaktır.      “Amerikan Mühendislik şirketleri  şirketleri Konseyi”nin desteğiyle her  olduğu belirtildi. zorlu Enerji’nin  lecek. 5 milyon 700 bin TL’ye ihale edilen ve 3
       Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine  Konseyi” sponsorluğunda her yıl  yıl düzenlenen “ıdaho Mühendislik  Türkiye’deki dördüncü jeotermal  ayda tamamlanması planlanan tesis, ürete-
      gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin  düzenlenen “ıdaho Mühendislik  Mükemmellik ödülü Yarışması”nda  projesi olan Kızıldere ııı jeotermal  cek enerji bakımından dünyanın en güçlüsü
      bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu   Mükemmellik ödülü Yarışması”nda- zorlu Enerji’nin Kızıldere 3 projesinin  Enerji Santrali, Türkiye’nin en büyük,  olacak. Projenin tamamlanmasının ardından
      beklemesi gerekmektedir. Sosyal medya ve   birincilik ödülünü kazandı. mühendislik firmasıPowerEngineers,  dünyanın sayılı enerji santralleri  üretilecek enerji tesisin ihtiyacının yüzde 80’ini
      bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak  Türkiye’nin yerli ve yenilebilir  birincilik ödülü aldı. Kızıldere 3’ün  arasında yer alıyor. Tesis, üçlü flaş  karşılarken, enerji maliyetini sıfıra indirecek.
      2019’a kadar tebligat hesaplarının açtırılması  enerji alanındaki öncülerinden  tasarımından başlamak üzere detay  kombine çevrim jeotermal santral  Üretilen enerji ile YASKİ tesisleri araçlarını da
      zorunluluğu bulunmamaktadır.         zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu  mühendislik ve devreye alma işlerini  olup 165 MW kurulu güce sahip. elektrikliye çevirerek tamamen doğa dostu ve
       Sonuç Olarak;                                                            sıfır maliyetle çalışan bir birlik olma unvanını
       Şirketlerin PTT’nin son açıklamasına                                                 kazanacak. Elektrik elektronik mühendisi
      istinaden elektronik tebligat adresi almak için                                             YASKİ Birlik Müdürü Yasin Bıyıklı, “32 TL
      herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine                                                elektrik enerjisi ile 240 kilometre yol alabilen
      başvuru yapmalarına gerek yok. Çünkü, Ticaret                                              araçlarımız sayesinde çevre dostu tesisimiz
      Bakanlığı’ndan gelen bilgiler doğrultusunda                                               sayesinde ülkemizde örnek olacağız. Güneş
      E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu                                             enerjisi ihalesi kapsamında kurumumuza
      olarak açılacak ve Ticaret Bakanlığı tarafından                                             elektrikli araç kazandırdık. Aracımız tamamen
      hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip,                                             elektrikli olup kamuda Yalova’daki ilk elektrik-
      hesap sahiplerince E - Tebligat hesaplarının ak-                                            li araç. Enerji tüketimi diğer araçlara göre çok
      tif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu                                         makul bir şekilde olduğu için her türlü tasarruf
      adreslere iletilmeye başlanacak.                                                    etmemizi sağlıyor.” dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15