Page 10 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 10

10                                     Ekonomi

                Abdullah Tolu
               abdullahtolu@ogun.com.tr

         Faturası peşin

          düzenlenen

       malların alımından                                                             ege ihracatında

          vazgeçilmesi                                                              80 yıllık rekor

        Uygulamada, mal ve hizmet faturasının
      udüzenlenmesi ve iptal edilmesine yönelik                                                  Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 80. kuruluş
      olarak pek çok problemle karşılaşılmaktadır.                                              uyıl dönümü mutluluğunu yaşadığı 2019
       Bunlardan birisi de, henüz teslim edil-                                               yılına yeni bir rekorla “Merhaba” dedi. 2018
      meyen mallar ve ifa edilmeyen hizmetler için                                              yılını 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracat
      peşin fatura düzenlenmesidir. Taraflar arasında                                             rakamıyla geride bırakan EİB, tarihindeki
      düzenlenen sözleşmelere istinaden henüz                                                 en yüksek ihracat rakamına imza attı. EİB,
      mallar teslim edilmeden veya alıcıları tarafından                                            aralık ayında ise 1 milyar 34 milyon dolarlık
      teslim alınmadan önce satıcılar satış faturasını                                            dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege İhracatçı
      peşin olarak düzenleyebilmektedirler. Ancak,                                              Birlikleri, 2017 yılında 11 milyar 822 milyon
      alıcılar faturası peşin olarak düzenlenen mal ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:                    dolar ihracat kaydı gerçekleştirmişken, 2018
      hizmetler henüz kendilerine teslim edilmeden                                              yılında yüzde 13’lük artışla 13 milyar 324
      önce çeşitli nedenlerle bu alımlardan vazgeçe- Bizim çevresel hassasiyetimiz                              milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.
      bilmektedirler. Bu oldukça sık karşılaşılan bir                                             Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan
      durumdur.                                                                12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılında
       Henüz teslim edilmeyen veya ifa edilmeyen                                              ihracatını artırma başarısı göstererek tarihi
      ancak faturası peşin düzenlenen mal ve hizmet- medeniyetimizin bir parçasıdır                             başarıya ortak oldu. Sadece aralık ayındaki
      lerin alımından vazgeçilmesi halinde, düzeltme                                             ihracat ise 1 milyar 34 milyon dolar oldu.
      faturası düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV                                               Ege İhracatçı Birliklerinin 2018 yılında kayda
      hesaplanıp hesaplanmayacağı başta olmak üze- enerji ve tabii Kaynaklar bakanı Fatih Dönmez, iki yıl içerisinde eski nesil santralle-  aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15’lik
      re yapılacak işlemler konusunda tereddütlerle  rin bacalama ve filtreleme sistemlerinin değiştirileceğini belirterek, “Şunu gururla  artışla 6.4 milyar dolardan 7.4 milyar dolara
      karşılaşılmaktadır.                                                           çıkarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik
       Fatura, Malın Teslim Edildiği Veya Hizmetin  söyleyebilirim ki türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. ancak bizim çev-  artışla 5 milyar dolar barajını aştı. Madencilik
      İfa Edildiği Tarihte Düzenlenmesi Gereken Bir  resel hassasiyetimiz medeniyetimizin bir parçası. O nedenle bu konuda sorumlulu-    sektörü ise yüzde 6’lık ihracat artışıyla 919
      Belgedir, Bu Genel Bir Kuraldır.                                                    milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.
       Bilindiği üzere, faturanın tanımı, Vergi Usul     ğumuzun çok ötesinde bir hassasiyet sergiliyoruz.” dedi.
      Kanununun (VUK) 229. Maddesinde, “Fatura,
      satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müş-
      terinin borçlandığı meblağı göstermek üzere    Enerji ve Tabii Kaynaklar  de 34’ten yüzde 47’ye yükseldi.  şöyle sürdürdü:
      emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından  Bakanı Fatih Dönmez,  2018 yılında hidrolik hariç yenile- “Üreticilerimizle anlaştık. İki
      müşteriye verilen ticari vesikadır.” Şeklinde  ugeçen yıl başlattıkları  nebilir enerji kaynaklı elektrik  yıl içinde eski nesil santrallerin
      yapılmıştır.                proje kapsamında, GAZBİR,   üretimimiz 2017 yılına göre  bacalama ve filtreleme sistem-
       Aynı Kanunun 231/5. Maddesine göre ise,  PETDER, ELDER ve KÖMÜR-   yaklaşık yüzde 35, 2016 yılına  leri değiştirilecek. Yeni nesil
      bir mal veya hizmet satışına ilişkin faturanın,  DER ile yürüttükleri ağaçlandır- göre yaklaşık yüzde 70 oranında  santraller ise en ileri teknolojiyle
      malın teslim edildiği veya hizmetin ifa edildiği  ma çalışmasına bütün tarafların  artış gösterdi. İnşallah gelecek on  doğal dengeyi bozmadan ve
      tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde düzen- yoğun ilgisinin ve katılımının  yıl içerisinde yenilenebilir enerji  minimum emisyon değerleriy-
      lenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde  kendilerini memnun ettiğini  kurulu gücümüz toplam kuru- le inşa edilecek. Temiz kömür
      düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş  söyledi. Politikalarının temelinde  lu gücümüzün yaklaşık yüzde  teknolojisi başta ABD ve Avrupa
      sayılmaktadır. Bu genel bir kuraldır.   sürdürülebilir çevre politikaları  53’ünü oluşturacak. Bu artışta hiç  olmak üzere dünyanın her  Pazarlama desteği için
       Bu hükümlerin incelenmesinden de fark  olduğunu belirten Dönmez,   kuşkusuz iki yıl önce ilan ettiği- yerinde giderek yaygınlaşıyor.
      edileceği üzere, fatura ödemeye bağlı olarak  şunları kaydetti:     miz Milli Enerjive Maden Politi- Bu konudaki çalışmaları dikkatle  yeni tesisler kuruyor
      değil, malın tesliminde veya hizmetin ifasında  “Son 16 yılda kurulu gücü- kamızın rolü büyük. Türkiye’nin  inceliyoruz. Kömür gün geçtikçe
      düzenlenmesi gereken bir belgedir. Henüz  müzü 2,5 kat artırırken bu üretim  enerjide yerli kaynaklarını daha  daha temiz bir yakıt olmaktadır.  Tarım ve hayvancılıkta üretime verdiği
      teslimi yapılmayan mal veya ifa edilmeyen  artışında en büyük pay yenilene- fazla kullanması, dışa bağımlı ol- Temiz kömür teknolojileriyle  udesteği pazarlama boyutuna da taşı-
      hizmet için satış faturası düzenlenemeyeceğine,  bilir enerji kaynaklarından geldi.  duğumuz kaynakları ise kontrol  kömürün üretimi, zenginleştiril- mak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi,
      düzenlenirse geçersiz olacağına dair VUK’da  Son 10 yılda yenilenebilir enerji  edilebilir bir seviyeye çekmesi  mesi ve kullanımında verimliliği  Ödemiş-Bademli’de Meyve Boylama Tesisini
      herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.    kurulu gücümüz yaklaşık yüzde  hiç kuşkusuz hepimizin ortak  maksimum seviyeye çıkaracağız.  hizmete açtı. Başkan Kocaoğlu, Menderes ve
       Peşin Fatura Düzenlenmesine, KDV Kanu- 200 oranında arttı. Yenilenebilir  hedefi.” Yerli kömürde çevreci  Diğer yandan düşük emisyon  Bayındır’da kuracakları soğuk hava, boylama
      nu İzin Veriyor!              enerji kaynaklı kurulu gücümü- bir yatırım modeli geliştirdiklerini  değerleriyle de çevresel etkilerini  ve paketleme tesislerinin de sırada olduğunu
       Evet, yanlış duymadınız, peşin fatura dü- zün toplam içindeki payı da yüz- vurgulayan Dönmez, sözlerini  en aza indireceğiz.”   söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde
      zenlenmesine KDV Kanunu izin veriyor.                                                  kalkınma hedefinin temel taşlarından biri
       Şöyle ki, KDV Kanununun 10/b maddesine                                                olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konu-
      göre, malın tesliminden veya hizmetin yapıl- TOKi Başkanı Bulut’tan dar gelirlilere müjde                       sunda örnek çalışmalara imza atmaya devam
      masından önce fatura veya benzeri belgeler                                               ediyor. İzmir’deki tarım ve hayvancılık sektö-
      verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen                tOKi başkanı Ömer bulut,  Son zamanlarda bu oranı daha  ründe üretim miktarı ve kalitesinin artırılması
      miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri             ubasın mensuplarıyla kah-  da yükseklere taşıyarak, yüzde 95  için sürdürdüğü pek çok projeye ilave olarak,
      belgelerin düzenlenmesi anında KDV yönün-                valtıda bir araya geldi. tOKi’nin  oranlarına çıkararak sosyal konut  bir süredir işin pazarlama boyutuna yönelik
      den vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.              türkiye’nin kurumsal bir başarı  üretmedeki rakamı yükseltmenin  hazırlık yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi,
       Dolayısıyla, henüz teslim edilmeyen mallar              hikayesi olduğunu belirten bulut,  sevincini yaşıyoruz. Hedefimiz  Ödemiş Bademli Kırsal Kalkınma Koope-
      veya ifa edilmeyen hizmetler için peşin fatu-              ‘’avrupa, Orta Doğu, afrika olmak  yüzde 100 sosyal konut üretecek  ratifine hibe ettiği Meyve Boylama Tesisi ile
      ra düzenlenmesi mümkün olup, bu şekilde                 üzere tOKi büyüklüğünde bugün  duruma gelmek. tOKi bugüne ka- üreticilerin yüzünü bir kez daha güldürdü.
      düzenlenen faturaların geçersiz olacağına dair              konut üreten başka bir devlet veya  dar 40 bin 120 yatak kapasiteli 266
      Vergi Kanunlarında herhangi bir hüküm veya                özel sektöre ait bir kurum ya da  hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli  GÜNdE 20 TON BOYLAMA YAPABİLİYOR
      düzenleme bulunmamaktadır.                        kuruluş yok’’ ifadelerini kullandı.  189 yurt, 931 adet ticaret merkezi  Ödemiş’in ihracat değeri yüksek ürünlerinden
       Peşin Düzenlenen Fatura Muhteviyatı Mal                ‘’tOKi, şehirlerin yenilenmesinde,  tamamladı. 206 tane kamu hizmet  Japon eriği başta olmak üzere, elma ve armut
      ve Hizmetin Alımından Vazgeçilmesi Halinde,               gelir düzeyi düşük ve dar gelirli va- binası, 19 stadyum, yaşam merkezi  gibi meyvelerin standartlara uygun olarak ve
      Ne Şekilde İşlem Yapılacak?                       tandaşların konut sahibi olmasında  ve huzur evi yaptık. 14 bin 541 adet  sorunsuz bir şekilde sevke hazırlanması ama-
       Alıcıların belirtilen şekilde faturası peşin             çaba sarf eden önemli bir kamu  sosyal donatıyı bu süreç içerisinde  cıyla kurulan Meyve Boylama Tesisi, toplama
      düzenlenen mal ve hizmet alımlarından vaz-                kuruluşudur’’ diyen bulut, şöyle  tamamladık. 2018’de toplam 53 bin  ve taşınma aşamasında zarar gören fakat fazla
      geçmeleri halinde, kayıtlarında gerekli düzeltme             devam etti: “türkiye genelinde top- konutun satışını gerçekleştirdik. 43  dikkat çekmeyen meyvelerin tespitinde üreti-
      işlemlerini yapmaları gerekir. Çünkü, mallar               lam 837 bin konut ürettik. bunun  bin konutun da vatandaşlarımıza  ciye büyük bir avantaj sağladığı gibi, boylama
      henüz teslim edilmemiş veya hizmet ifa edil-               yüzde 85’i sosyal konut niteliğinde.  teslimini sağladık.’’  ve tasnif için ihtiyaç duyulan iş gücü maliyetini
      memiş olsa dahi, ortada düzenlenmiş bir fatura                                             de aşağı çekiyor. Meyvelerin boy, ebat, kalite
      bulunmaktadır.                                                             ve renk gibi standartlara göre tespit edilip ve
       KDV Kanununun 35. Maddesinde; malların  İtalya’dan kastamonu entegre’ye Yatırım Ödülü                        tasniflenmesini yapan tesis, 1250 metrekare-
      iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlem-                                             lik alanda faaliyet gösteriyor. Tesis, 10 farklı
      den vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta  İtalya’ya şu ana dek 180                                ebatta ölçümleme özelliği ve günde 20 ton
      değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi  umilyon USD tutarında ya-                               boylama kapasitesine sahip.
      işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için  tırım yapan Kastamonu Entegre,
      borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan  İtalyan Ticaret Odası tarafından
      mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi de- özel bir ödüle değer görüldü.
      ğişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişik- Törende, Kastamonu Entegre
      liğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltecekleri  CEO’su Haluk Yıldız’a ödülünü,
      belirtilmiştir.               İtalya İstanbul Başkonsolosu
       Bu gibi durumlarda, aşağıdaki gibi iki şekil- Elena Sgarbi takdim etti. Firma,
      de hareket edilmesi gerekmektedir:     ikinci etap tamamlandıktan
       - Peşin faturanın düzenlendiği ay’a ilişkin  sonra devreye girecek tesisle-
      KDV beyannamesi henüz verilmemişse, fatura  riyle İtalya’da %20 pazar payı
      iptali yoluna gidilerek, söz konusu faturanın  hedefliyor.
      düzeltmesi yapılmalıdır.           Geçtiğimiz yıl İtalya’nın
       - Peşin faturanın düzenlendiği ay KDV  üçüncü büyük yonga levha
      beyannamesi verildikten sonra alıcının fatura  üreticisi Gruppo Trombini’yi                               Bankacılıkta toplam
      muhteviyatı alımdan vazgeçmesi durumunda  satın alarak üretim haritasını
      ise, KDV Kanununun 35. Maddesine uygun   genişleten Kastamonu Entegre,                                  kredi hacmi arttı
      olarak peşin düzenlenen faturadaki bedel ve  gerçekleştirdiği bu yatırımla  ev sahipliğindeki gala gecesinde  m3/yıl kapasiteye sahip tesisleri
      KDV tutarı dikkate alınarak düzeltme faturası  birlikte “İtalya’daki En Büyük  takdim edildi. Türkiye’nin sanayi  devreye girdiğinde İtalya’da %20  Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi,
      düzenlenmesi gerekmekte olup, faturada tutar  İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu.  ve ticaret odalarından üst düzey  pazar payı hedeflediklerinin altını  u28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595
      ve KDV bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve bu  Türkiye ve İtalya arasında ticari  katılımın gerçekleştiği geceye,  çizdi. Bu tesislerde %100 geri dö- milyon 548 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet
      faturaya düzeltme amaçlı/iade faturası oldu- ve kültürel ilişkilerin gelişmesi  Hayat Holding İcra Kurulu  nüşümlü hammadde kullanarak,  Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve
      ğunu belirten bir şerh düşülmesi gerekecektir.  için, 130 yılı aşkın süredir faali- Başkanı Avni Kiğılı, Kastamonu  başta İtalya olmak üzere Avrupa  Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre,
      VUK’da ve ilgili ikincil mevzuatta “iade faturası”  yetlerini sürdüren İtalyan Ticaret  Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve  mobilya sektörüne yönelik ham  bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB
      şeklinde bir düzenleme yer almamakla birlikte,  Odası tarafından verilen ödül,  çok sayıda seçkin davetli katıldı.   ve melamin kaplı yonga levha  dahil), 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595
      mal iade işlemleri teslim kapsamında değer- Pera Palace’da İtalya İstanbul  İtalya’daki tesislere ilk etapta  üretimi yapacaklarını belirten Yıl- milyon 1548 bin lira arttı. Bu haftada toplam
      lendirildiğinden, düzeltme ve iade işleminin  Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtal- 180 milyon USD tutarında  dız, yeni yatırımlarla birlikte yurt  kredi hacmi 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778
      Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde bel- yan Ticaret Odası Başkanı Livio  yatırım yaptıklarını belirten  dışındaki yatırımlarının tutarının  bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 28 Aralık
      gelendirilmesi zorunludur. (GİB Bursa VDB. Manzini ve eşi Giovanna Manzi- Kastamonu Entegre CEO’su  1 milyar USD’yi aştığını ve 2019  haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07,
      nin 29.12.2017 tarihli ve 95462982-105 [VUK. ni, İtalyan Ticaret Odası Yönetim  Haluk Yıldız, ikinci etap tamam- yılında yurt dışı pazarlarda büyü- geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde
      ÖZLG-16-41]-148185  sayılı özelgesi)    Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın  landıktan sonra toplamda 800 bin  meye odaklandıklarını söyledi. 12,65 yükseldi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15