Page 10 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 10

10                                     Ekonomi

                                   İSTAnbuL’dA İLK KEz düzEnLEnEn SwİSS dAYS 2019 ETKİnLİğİnE

                            ‘İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu’ damga vurdu
                 Abdullah Tolu
                abdullahtolu@ogun.com.tr

          Maliye uyardı!               Küresel Trendler ve Türki-                                 Türkiye Ekonomik Forum’una katkı
                                ye’deki Kullanım Alanları”
                                                                             sağlayan şirketler arasında ABB,
       Tapu, yanlış ve hatalı          ubaşlıklı foruma İsviçre’nin                                   Oerlikon Balzers, Swissotel The-
                            ve Türkiye’nin önde gelen ekono-
                                                                             Bosphorus İstanbul, Vakko, GFDS,
       uygulamasını düzeltti       1    mist ve bilim insanları katıldı.                                 Home of Drones, Lindt, Nespresso,
                                                                             SICPA Türkiye, Swiss Cognitive ve
                              Swiss Business Hub Turkey
                            (İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve                               Türk Hava Yolları (THY) bulunuyor.
        Öyle konular var ki, ilgili Kanunda düzenleme  Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of                              Ekonomik Forum devamında
      uyapılsa dahi idarenin uygulaması değişmez,  Commerce in Turkey (Türkiye’de                                  düzenlenen “Swiss Career Hour-
      Kanunda konu açık olarak belirtilse de, yorumla  İsviçre Ticaret Odası Derneği) tara-                             s”ile genç ziyaretçiler seçkin İsviçre
      bunun aksi yönde uygulama yapılır.      fından, İsviçre Başkonsolosluğu’nun                                ve Türk şirketlerinden ABB, Adec-
       Bu gibi durumlarda ortada bir eksikliğin yada  desteği ile İstanbul'da ilk kez Yapı                            co, Eczacıbaşı Holding, Nestle,
      hatanın olduğu fark edilir, söylenir ama bir türlü  Kredi Bomontiada’da İsviçre 2019                             Netaş Roche, SICPA ve Schindler
      çözüme kavuşturulamaz, rölantide tutulur, direnilir,  Günleri düzenlendi.                                   ile buluşup kariyer planlamalarına
      sürümcemede bırakılır.             İsviçre ve Türkiye arasındaki                                 katkı sağlama fırsatı bulurken Blo-
       Şu an “Evet, karşılaştığımız öyle çok konu var!”  ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırıl-                         ckchain konferansında da yüzyılın
      diyerek gülümsediğinizi düşünüyorum. Evet, ger- masına yönelik çok kapsamlı ve çok  Türkiye’deki Kullanım Alanları”  Swiss Cognitive Kurucu ve Yönetici  en büyük teknolojik ve finansal
      çekten de bu türden çok sayıda konu ve olay var. katmanlı bir etkinlik olan SwissDays  başlığı altında Yapı Kredi Bomontia- Ortakları Dalith Steiger ve Andy  devrimi blok zinciri, alanının en
       Bugüne kadar ki meslek yaşantımda edindiğim  2019’da İsviçre’nin geleceğini şekil- da’da gerçekleştirilen İsviçre Türkiye  Fitze, Eczacıbaşı Holding Başkan  iyi uzmanlarından dinlediler.
      önemli tecrübelerden birisi de, kanuni bir düzenle- lendiren dünyaca ünlü ekonomist,  Ekonomik Forumu’nun açılışını,  Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, İstan- Türkiye’deki fintech şirketlerine iş
      me yapılırken, düzenlemenin kişilerin ve idarenin  bilim, iş ve teknoloji dünyasından  Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası  bul Teknik Üniversitesi Araştırmacı  geliştirme danışmanlığı, finans ve
      yorumuna ve insiyatifine açık bırakılmaması. An- da saygın isimler “XV. İsviçre Türki- Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim  Doçent Altan Çakır,Ph.D, CERN ile  strateji hizmetleri sunan Koop-
      cak, bunun aksine çok sayıda düzenleme var. Öyle  ye Ekonomik Forum’ da yerini aldı. Kurulu Üyesi Doğan Taşkent ile  Futurae Technologies AG, CEO ve  hub’un gerçekleştirdiği Yeni Tek-
      ki, düzenleme yürürlüğe girer girmez uygulaması ve  “Yapay Zekânın Toplum Üze- İsviçre Büyükelçisi H. E. Dominique  Kurucu Ortağı Sandra Toblerda ko- noloji ve Girişimciler Buluşmasına
      kapsamı tartışılmaya başlanıyor, ilgili idare ve kişiler  rindeki Etkisi: Küresel Trendler ve  Paravicini birlikte yaptılar. Foruma,  nuşmacı olarak katıldılar. XV. İsviçre  da girişimciler büyük ilgi gösterdi.
      ile yargı üçgeni arasında geçen bir ihtilaf başlıyor.
      İşin ilginç yanı da, açılan davaların tamamına yakın
      bir kısmı, ilgili idareler aleyhine sonuçlanıyor. Diye-
      ceksiniz ki ne var bunda? Çok şey var! Bir kere dava
      masrafları var, vekalet ücretleri var, mükelleflerin
      mağduriyetleri var, ödeyip alamadıkları paralar var,
      idarelerin üste faiz ödemeleri var, yargının meşgul
      edilmesi var, yani var oğlu var! Artık, herkes yoru-
      ma dayalı bu yanlış uygulamalardan yoruldu, çok
      geç kalmadan, mağduriyetler oluşmadan çözüm
      bekliyor ve istiyor. İdarelerin bu talepleri önemle
      dikkate alması ve gereğini yapması lazım.
       İşte bunlardan birisi de, kentsel dönüşüm alan-
      larındaki vergi resim ve harç istisnası ile ilgiliydi.
       Yaşanan Sorun Tam Olarak Ne?
       6306 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 9. Fıkrasın-
      da yer alan “(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan
      işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar,
      noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar,
      damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner
      sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan
      krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka
      ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.”
      şeklindeki istisna hükmünün uygulamasında müte-
      ahhitler ve Maliye arasında ciddi sorunlar yaşandı,
      olayın yargıya intikal etmesi üzerine yargı organları
      Maliye aleyhine, müteahhitler lehine kararlar verdi.
      İşin ilginç yanı, açılan davaların tamamına yakın bir
      kısmı Maliye aleyhine sonuçlandı.
       Müstekar hale gelen yargı kararlarını dikkate
      alan Hükümet, 10 Aralık 2018 tarihli ve 3061 sayılı
      Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Çevre
      Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
      na Dair Kanun’da yargı kararları doğrultusunda bir
      düzenleme yaparak, 6306 sayılı Kanun kapsamında
      yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen
      yeni yapıların işi yüklenen müteahhit tarafından 3.
      kişilere ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi
      işlemlerinin de tapu harcından istisna olduğuna
      açıklık getirdi. İstisna hükmünün değişiklikten
      sonraki şekli ise aynen aşağıda yer alıyor:
       “(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve
      Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare
      ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen
      müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya
      sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan
      gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden
      birinin taraf olduğu;
       a) Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların
      dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri,
      tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun
      kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde
      meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen
      müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni
      hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler
      veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri,
      tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,(2)
       b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı,
      bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlar-
      da veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki
      parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut
      bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi
      işlemleri,
       c) Kanun kapsamında yapılacak uygulama-
      lar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi
      yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Ban-
      kası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri
      tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili
      ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, ile bu bentler-
      de belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak
      Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı,
      tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan,
      veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve
      diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzen-
      lenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet
      alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen
      kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden,
      bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve
      malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı
      ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği
      veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere
      bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe
      alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri
      vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş,
      işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası
      Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısın-
      dan fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından
      yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve
      uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve
      ücret muafiyetleri uygulanır.”

         DEVAMI GELECEK SAYIDA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15