Page 11 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 11

Ekonomi                                            11

    Çokuluslu Metito, Türk kimya şirketi Info grubu’nun                                                                                  Ali Sait Mökükçü
    çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi                                                   asmokukcu@ogunhaber.com

                                                                             Maliyeden ‘vergi

                                      Küresel akıllı su yönetimi çözümleri  yerel pazarına ve bölgeye kaliteli hizmet
                                      sağlayıcısı Metito, Türk kimyasal  sunabilecek. Metito İcra Kurulu Üyesi Fady  Teşvik’ indirimleri
                                   ugrubu Info'nun çoğunluk hissesini  Juez,“Türkiye, uluslararası yatırımcılar için
                                   alarak Türkiye pazarına girdi. Dünyada  büyüme potansiyeli bakımından cazip bir  Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal
                                   46’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Meti- pazardır ve Türk toplumuna hizmet etmeye  uGüvenlik Kurumu mükellefler-
                                   to’nun İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, Türkiye,  ve buradaki varlığımızı tesis etmek üzere ilk  den daha sağlıklı tahsilat yapmak ve
                                   uluslararası yatırımcılar için büyüme po- adımımızı attığımız için heyecan duyuyoruz.  mükellefleri teşvik etmek amacı ile
                                   tansiyeli bakımından cazip bir pazardır ve  Küresel genişleme stratejimizi, sürdürülebilir  işverenler adına indirimler uygulamak-
                                   Türk toplumuna hizmet etmeye ve buradaki  sonuçlarla olumlu bir gelecek gördüğü- tadır.
                                   varlığımızı tesis etmek üzere ilk adımımızı  müz pazarlarda kurguluyoruz. Info Grubu  Bu durum mükellefler açısından
                                   attığımız için heyecan duyuyoruz. Info Gru- ile olan sinerjik ortaklığımız, ülkemize ve  zamanında ödeme ve kurumlara
                                   bu ile olan sinerjik ortaklığımız, ülkemize ve  komşularına olan bağlılığımızı gösteriyor,  borçlanmama gibi indirimli avantajlar
                                   komşularına olan bağlılığımızı gösteriyor,  önümüzdeki yıllardaki varlığımızı daha da  sağlamaktadır. İdarelere de zamanında
                                   önümüzdeki yıllardaki varlığımızı daha da  genişleterek yol boyunca birçok kilometre  tahsilat yapma fırsatı sunmaktadır.
                                   genişleterek yol boyunca birçok kilometre  taşını koyacağız”diye konuştu. Info Grubu  Önce maliyenin teşviklerine baka-
                                   taşını koyacağız”dedi.        Genel Müdürü Recep Özgan, “Varlığı ve  lım. İşin bir özeti Maliye tarafından ‘
                                     Dünyada 60 yıldan fazla bir süredir temiz  dünya çapında tecrübesi olan küresel bir ço- Vergiye uyumlu mükelleflere %5 indi-
                                   ve güvenli su erişimini sağlamak için akıllı su  kuluslu Metito ile ortaklık yapmaktan heye- rim’ olarak tanımlanmıştır. Gelir Vergi-
                                   yönetimi çözümleri sunan küresel sağlayıcı  can duyuyoruz. Bu, bir firma olarak bugüne  si Kanunun mükerrer 121. Maddesiyle
                                   Metito, Türk kimya şirketi Info Grubu'nun  kadar elde ettiğimiz başarının ve mevcut  , vergisini zamanında ödeyen ve belir-
                                   çoğunluk hissesini aldı. 46’dan fazla ülkede  yeteneklerimizin ötesinde daha da rekabetçi  tilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar
                                   faaliyet gösteren Metito, bu sayede Türkiye  olma yeteneğimizin bir kanıtıdır” dedi. vergisi mükelleflerine 01/01/2018
                                                                          tarihinden itibaren verilecek Yıllık Gelir
                                                                          Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyanna-
                                                                          meleri üzerinden hesaplanan vergini
                                                                          %5 ini indirebileceklerdir. 301 Sıra
                                                                          nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile bu
                                                                          konuya açıklık getirilmiştir.

                                                                          vERgİ İnDİRİMİnDEn KİMlER YARARlAnA-
                                                                          cAKTIR.
                                                                            a- Ticari zirai veya mesleki faaliyet-
                                                                          leri nedeni ile gelir vergisi mükellefleri
                                                                          olanlar,
                                                                            b- Kurumlar vergisi mükellefleri (
                                                                          Finans ve bankacılık işi ile iştigal eden-
                                                                          ler ile sigorta ve reasürans şirketleri,
                                                                          emeklilik şirketleri ve emekli yatırım
                                                                          fonları hariç) olanlar
                                                                            c- Basit usule tabi mükellef olanlar.
                                                                          yararlanabilirler.

                                                                          İnDİRİMDEn YARARlAnMAnIn ŞARTlARI
                                                                            1- İndirimin hesaplanacağı beyan-
                                                                          namenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
                                                                          önceki son iki yıla ait vergi beyan-
                                                                          namelerinin kanuni süresi içerisinde
                                                                          verilmiş ve bu beyannameler üzerine
                                                                          tahakkuk eden vergilerin de kanuni
                                                                          süresi içerisinde ödenmiş olması,
                                                                            2- İndirimin hesaplanacağı beyan-
                                                                          namenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
                                                                          önceki son iki yıl içerisinde haklarında
                                                                          beyana tabi vergi türleri itibarıyla ik-
                                                                          malen, re’sen veya idarece yapılmış bir
                                                                          tarhiyat bulunmaması,
                                                                            3- Vergi indiriminin hesaplanacağı
                                                                          beyannamenin verildiği tarih itibarıyla
                                                                          vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000
                                                                          Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş
                                                                          borcunun bulunmaması,
                                                                            4- Vergi indiriminin hesaplanacağı
                                                                          beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki
                                                                          dört takvim yılında Vergi Usul Kanu-
                                                                          nunun 359 uncu maddesinde sayılan
                                                                          fiillerin işlenmemiş olması gerekmek-
                                                                          tedir.
                                                                            5- Vergi indirimden yararlanabil-
                                                                          mek için sadece gelir veya kurumlar
                                                                          vergisi beyannamelerinin değil Hazi-
                                                                          ne ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi
                                                                          dairelerine verilmesi gereken bütün
                                                                          beyannamelerin yasal süresi içerisinde
                                                                          verilmesi ve bu beyannamelere tahak-
                                                                          kuk eden tüm vergilerin zamanında
                                                                          ödenmesi gerekmektedir.
                                                                            6- Hesaplanan indirim tutarı
                                                                          1.milyon 01.01.2019 tarihinden itibaren
                                                                          1.200.000 TL den fazla olmayacaktır.
                                                                            7- İndirim tutarın ödenecek olan
                                                                          vergiden fazla olması halinde fazla
                                                                          olan tutar Yıllık gelir veya kurumlar
                                                                          vergisi beyannamesinin verileceği
                                                                          yıldan itibaren 1 yıl içinde mükellefin
                                                                          beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
                                                                          ödeyeceği vergilerden mahsup edile-
                                                                          bilecektir. Mahsup edilmeyen tutarlar
                                                                          iade ve red edilmeyecektir.
                                                                            8- Vergi indiriminden faydalanan
                                                                          mükelleflerin daha sonra indirim şart-
                                                                          ları taşımadığı tespit edilirse indirim
                                                                          tutarı mükelleften vergi ziyaı cezası
                                                                          uygulanmadan idarece geri alınacaktır.
                                                                            9- Kanuni süresinde verilen
                                                                          beyannamelere ilişkin olarak kanuni
                                                                          süresinden sonra düzeltmek amacı
                                                                          ile veya pişmanlık hükümlerinden
                                                                          yararlanılarak verilen beyannameler
                                                                          indirimden yararlanamaya engel teşkil
                                                                          etmeyecektir.
                                                                            Bence oldukça detay içeren bu
                                                                          uygulama sürdürülebilir olmaktan
                                                                          uzaktır. Fazla teferruatla düzenlenmiş.
                                                                          Daha sade ve uygulanabilir olması
                                                                          halinde daha verimli sonuçlar elde
                                                                          edilebileceğini zannediyorum. Hem
                                                                          mükellefler açısından teşvik edici hem
                                                                          idare açısında tahsilat sonuçlarının
                                                                          istenilir hale gelmesi durumu söz
                                                                          konusu olacaktır. SGK %5 lik indirim
                                                                          uygulamasını oldukça verimli kullan-
                                                                          maktadır.
                                                                            Değerli okurlarım bir sonraki
                                                                          yazımda SGK teşvik ve indirimleri ko-
                                                                          nusu ele alacağım. Esenlikler dilerim.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16