Page 11 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 11

Ekonomi                                            11


                                                                                  Ali Sait Mökükçü
                                                                                  asmokukcu@ogunhaber.com
                                                                             kira gelirlerin

                                                                           vergilendirilmesi

           Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy:                                       Mart ayı genel vergilendirme işlem-
                                                                          ulerinin başladığı ay. 2018 Yılında elde
      İpekyolu projesİ İle Türkİye                                                      beyan edilecek.Bu yazımda hatırlatma ve
                                                                          edilen gelirlerin nihai vergilendirilmesi bu
                                                                          bilgilendirme amacı ile Kira Geliri elde eden-
        gökyüzünün yıldızı olacak                                                      lerin beyanları hakkında bilgi vereceğim.
                                                                          2018 Yılında Mesken,işyeri ve benzeri mal ve
                                                                          hakların sahiplerinin elde ettikleri gelirle-
                                                                          rin istisna tutarı,indirilecek giderler özellik
                                                                          arzeden beyanlar hakkında yazıyorum. Gayri
                                                                          Menkul Sermaye İradı olarak değerlendirilen
                                                                          kazançların 2018 yılı içinde tahsil edilmesi
           Atlasglobal yönetim Kurulu                                                  koşulu ile beyana tabi tutulacak. Peşin alınan
           Başkanı Ali Murat Ersoy,                                                   veya sonradan ödenen kira bedellerinin
       u‘Gökyüzü İpek yolu Projesi ile                                                   hangi yılda tahsil edildi ise o yıl beyana
       Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava                                                  tabi edilir.Mükellef Yıl içerisinde ne kadar
       üssü İstanbul olacaktır” diye konuştu.                                                kira tahsil etti ise o kadar beyan edecekler.
       Konuyla alakalı gazetemize açıklama-                                                 Mesken kira ödemeleri 500.00 TL ve üzeri ile
       larda bulunan Murat Ersoy, “İran’ın                                                 işyerlerinin tamamı Banka ve tahsile yetkili
       başkenti Tahran’da yer alan Şehit Be-                                                finans kurumları veya posta aracılığı öden-
       heşti üniversitesi’nde düzenlenen orga-                                               mesi zorunludur.
       nizasyonda Gökyüzü İpek yolu projesini                                                 Sahip oldukları yerleri kira almasalar
       ele aldık. ülkemizin yanı sıra İngiltere,                                              dahi beyan etmeleri gereken durumlar
       İsviçre, İran ve Rusya olmak üzere farklı                                              vardır. Burada Emsal Kira Bedeli söz konusu
       ülkelerden katılımcıların da bulunduğu                                                olacaktır. Bu durumda ;
       uluslararası konferansta, Türkiye adına                                               1-Kiraya verilen yerin emsal kira bedelinden
       bir sunum yaptım. Bu proje ile Avrupa                                                düşük olması halinde
       ve Ortadoğu’nun merkez üssü İstanbul                                                 2-Gayrimenkulün bedelsiz olarak kullanıma
       olacaktır” diyerek konuştu.                                                     verilmesi halinde Emsal kira bedeli üzerin-
         Ersoy, “yabancı yatırımlar için                                                  den beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.
       Türkiye tekrar odak noktası ve en çok                                                  Kira beyanından muaf olan gelirler:
       talep gören yatırım yapılacak ülke                                                  1-Gayrimenkulün korunması amacı ile
       haline gelecek” dedi. Doğu dünyasında                                                başkalarına kiraya verilmesi halinde,
       ekonomik açıdan kalkınma yaşaması                                                  2- Gayrimenkulün sahibi ile ikamet amaçlı
       için başta bilgi teknolojisine yatırım                                                kullanılması halinde
       yapılması gerektiğini vurgulayan                                                   3-İl özel idareler,Belediyeler,Genel Bütçeli
       Atlasglobal yönetim Kurulu Başkanı                                                  idareler,Katma bütçeli idareler tarafından
       Ali Murat Ersoy, “Gökyüzü İpek yolu                                                 kiralanması halinde Beyanname verilme-
       Projesi sayesinde doğu dünyasının                                                  yecektir. Bir de yıllık kira gelir tutarı üze-
       kalkınmasını sağlayabiliriz.” dedi.                                                 rinden beyanname verilmeyecek durum
         Projenin 2013 yılında Çin’de                                                   vardır. 2018 Yılı Mesken kira elde edenler
       başladığını, platform sayesinde farklı                                                Yıllık 4.400,00 TL den düşük olursa beyan
       ülkelerin bir biri ile ilişkilerinin arttığını  kaybedeceğiz, oyundan geri kalacağız. yine  “DÖVİZ GİRİŞİMİZDE ÇOK CİDDİ  BU İLERİyE DÖNüK, KESİNTİSİ  etmeyecekler.Sadece bir meskene ait olmak
       belirten Ersoy “Batı dünyasının, doğulu  piyasadaki talepleri kontrol ettiklerinde, bir  BİR ARTIŞ OLACAK”             üzere yıllık mesken kira gelirlerinde beyan
       tüketicilerinin davranışlarını kontrol  sonraki aşamada ülkenizdeki demokrasiyi  “Projenin bir sonraki bacağında Türkiye’ye  BİR BüyüMENİN İŞARETİ edecekleri tutardan 4.400,00 TL istisnayı
       etmesine izin vermememiz gerekiyor.”  kontrol etmelerine, artık sizin hayatınız  ciddi yatırımların gelmeye başladığını  Ersoy, projenin turizm sektörüne olumlu  indirebileceklerdir.
       ifadesini kullandı. İstanbul’un en  değilmişcesine hayatınızı kontrol ettiklerine  göreceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren  bir etkide bulunacağını sözlerine ekleyerek  Kira Geliri beyanında giderler nasıl tespit
       önemli geçitlerin arasında ilk sırada yer  de tanıklık edeceğiz.” diye konuştu. Ersoy, “Türkiye’deki ekonomik büyümenin  açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Uzak  edilecektir. Kira geliri elde edenler için gider
       aldığını hatırlatan Ersoy, “İstanbul, iki            kesintisiz olarak devam ettiğini görece- Doğu turisti uzun süreli kaldığı için alışveriş  tespit uygulaması 2 usulde yapılmaktadır.
       kıtanın birbirine bağlanma noktasıdır.  "DüNyANIN EN ÖNEMLİ yATIRIM  ğiz. Bugüne kadar Türkiye’de yaşanılan  ağırlıklı bir harcama türüne sahip. Bu  a- Götürü gider
       İstanbul, doğu ve batı dünyasının bir- PROjELERİNDEN BİR TANESİ" sorunlarda cari açığımız ya yurtdışında  nedenle de kişi başına turist harcamasında  b- Gerçek gider usulleri
       birine bağlandığı nokta olarak aynı za- Ersoy, konferansın ve projenin önemine  yapılan özelleştirmelerle elde edilen döviz  Avrupa pazarına göre en az yüzde 70-80  Her iki usulde gayrimenkullerin tamamı
       manda bu iki dünya arasındaki bağlantı  değinerek, “Silk Road, Çin’in öncülük ettiği,  gelirleriyle kapatılmaya çalışılıyordu ya da  daha fazla harcama yapan bir pazar.  üzerinden yapılmalıdır. Götürü usulün
       verilebilen en kısa yoldur. Doğu ve batı  2013’te dünyaya duyurusunu yaptığı dün- uzun vadeli borçlandırma ile kapatılmaya  Bunu ilk aşamada şu şekilde yaşayacağız.  tercih edilmesi halinde Safi kazanç (İstisna
       arasında ele alabileceğimiz diğer bir  yanın en önemli yatırım projelerinden bir  çalışılıyordu. Bu proje hayata geçtiği zaman  Türkiye’deki doluluk oranlarında yüzde 35’e  tutarı indirildikten sonra tutar) üzerinden
       ara geçit ise İran’dır. İran komşu ülkesi  tanesi. Projenin büyüklüğü yaklaşık dünya  Türkiye’nin döviz gelirlerinde lehimize ciddi  yakın bir artış göreceğiz, gelir ortalama- %15 tutarın hesaplanması ile belirlenir.
       Türkiye’nin vasıtasıyla ikinci ara geçit  milli gelirinin yüzde 40’ına dokunuyor,  bir dengede dönüş olacak. Döviz girişimizde  sında da kişi başı geceleme gelirlerimizde  Götürü gider seçeneği tercih edilmişse en az
       noktası olarak hizmet verme imkanına  dünyadaki nüfusun da yüzde 50’sine değen  çok ciddi artışlar olacak. Bu yönde de döviz  de yüzde 50’nin üzerinde bir artık olarak  iki yıl devam edilmelidir.
       sahiptir.” şeklinde konuştu.  bir proje. yaklaşık 65 ülke bu projenin  açıklarımız kapanmaya ve cari hesabımız  ekonomimize yansıyacak. Daha da önemlisi  Gerçek usul giderleri aşağıdaki gibi
                       kapsamına giriyor. Bu ülkeler bu projeden  artı vermeye başlayacak. En önemlisi  kişi başına turistten elde ettiğimiz gelirde  sıralayabiliriz. Kiraya verilen;
       "EN BüyüK TEHLİKE MONOPOLLEŞMİŞ  herhangi bir şekilde etkilenecek, bir şekilde  Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgesel  de en az yüzde 50 oranında artış olacağını  1- Gayrimenkulün sigortlama giderleri
       ARAMA MOTORLARI"        ekonomik işbirliği yapacak, direkt veya  siyasi gelişmelerden ve çevresindeki olum- tahmin ediyoruz. Bunların hepsi bir araya  2- Gayrimenkulün için harcanan aydınlatma
       Doğu dünyasının gelişimi için bilgi  dolaylı etkileneceklerdir.” dedi. suzluklardan dolayı şu an yavaş seyreden  geldiği zaman ve turizmden de 52 farklı  ısıtma ve su giderleri
       teknolojisinin önemini vurgulayan Ersoy,            yabancı yatırımlar için Türkiye tekrar  sektörün etkilendiğini düşünürsek Türkiye  3- Gayrimenkul için ödenen faizler,
       “Bu doğrultuda en büyük tehlike ne olabilir  "PROjE, DOĞU İLE BATININ  odak noktası ve en çok talep gören yatırım  ekonomisinin genelinde büyük bir büyüme,  4- Gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren
       sorusunun cevabı, monopolleşmiş arama  BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ" yapılacak ülke haline gelecek. yurtdışın- hızlı bir gelişmeye rastlayacağız. Bu da  5 Yıl süre ile Alınmış olan bedel üzerinden
       motorlarıdır. Örnek verecek olursak Google  Projenin Türkiye’ye etkilerine değinen  daki birçok yatırımcı öncelikli olarak bu  tüm sektörlere yansıyacağı için sadece  %5 amortisman gideri, bu tutar sadece
       arama motoru. Google dünya piyasasın- Ersoy, şunları kaydetti: “Sky Silkroad Pro- gelecek trafikten pay sahibi olabilmek için  turizmciler değil ekonominin paydaşı olan  gelirin elde edildiği gayrimenkule uygulana-
       da yüzde 60’lık bir paya sahip olmakla  jesi’nin ilk defa bugün dünyaya duyurusu  Türkiye’de yatırım yapma yarışına girecek.  bütün yatırımcılar, bütün çalışanlar olumlu  caktır. Sadece mesken olarak kira geliri elde
       beraber 100’ü aşkın dilde hizmet vermekte.  yapıldı. Kapsamları kısaca üzerinden  Bunu çok kısa bir süre içinde hissedeceğiz.  yönde etkilenecek. Ama en önemlisi her  edenlerin yararlanacağı giderdir. İşyerleri kira
       Google’ın piyasa değeri 750 milyar doların  geçildi, ağırlıklı hangi ülkeleri kapsayacağı  En fazla 2 sene içinde Türk ekonomisine  zaman söylediğim gibi bu ileriye dönük,  gelirlerinde uygulanmayacaktır.
       üzerindedir. Bunun karşısında, doğu dünya- bugün dünya kamuoyuna ilan edilmiş  olumlu etkileri yansıyacak. Bugüne kadar  kesintisiz bir büyümenin işareti ve garan- 5- Gayrimenkulün bakımı onarımı için
       sındaki rakip arama motorları olarak Çinli  oldu. Projenin Türkiye için önemi, yapılan  korktuğumuz dövizdeki hareketlenmeler  tisi haline gelecek. Türkiye üzerinden bu  harcanan tutarlar,
       Baidu ve Rusya’nın yandex arama motorları  açıklamalarla ortaya konmuş oldu. Proje,  bundan sonraki dönemde olmayacağını  yolcu trafiğinin dağıtımın yapılıyor olması,  6- Gayrimenkule ait amortismanlar
       yer alıyor. Baidu’nun piyasadaki payı yüzde  doğu ile batının birleşmesi ile ilgili. Uzak  ve bu istikrarın artarak devam ettiğini hep  ülkemizin aynı zamanda bu projenin finans  7- Kiraya verdikleri gayrımenkulün dışında
       6’ının altında ve yandex’in ise yüzde 4’ten  Doğu insanlarının devlet desteği ile batıya  birlikte izleyeceğiz. Bu projenin büyümesi  merkezi olacağını da gösteriyor. Büyük bir  ikamet amaçlı kiralanan meskene ödenen
       az. Dolayısıyla dijitalleşmenin büyük bir  seyahat ettirilmesi. Bunun paralelinde ciddi  ile kapsama alanının genişlemesiyle,  para akışı Türkiye üzerinden yürümeye  kira tutarları gider olarak değerlendirilir.
       güç kaynağı olduğunu ve her şeyi kontrol  bir turizm trafiğinin, ulaşım hareketliliğinin  Türkiye’deki payının artması ile bu olumlu  başlayacak. Bu da ekonomimizi çok olumlu  Gerçek gider yöntemini tercih
       etmemize yol açacağını unutmamalıyız.  kargo hareketliliğinin ve enerji transfer  gelişmeleri hep beraber yaşayacağız.”  etkileyecek. Özellikle sunumda benim de  edenlerin istisnaya isabet kısmı gayri safi
       Dijitalleşmeliyiz. Dijitalleşmezsek, piyasayı  hareketliliğinin olacağını gösteriyor.” şeklinde konuştu. başka konuşmacıların dikkatini çektiği bir  hasılattan indirilemeyecektir. Formül
                                                       konu vardı. Para birimlerine karşı bu sis- uygulanarak hesaplanacaktır.
                                                       temin korunması. Projede 65 ülke paydaş  Birde Beyanname üzerinden yapılabi-
                                                       olacak. En azından bu 65 ülke içerisindeki  lecek indirimler bulunmaktadır.
                                                       ekonomik akışın kesintiye girmemesi,   1-Hayat şahıs sigortalarına ödenen
                                                       herhangi bir krizle karşılaşılmaması için  primlerin Matrahın %15 kadar kısmını
                                                       farklı ortak bir para biriminin oluşturul- indirebilirler.
                                                       ması ve bu para biriminin kullanılmaya baş- 2-Yine matrahın %10 kadar kısmına
                                                       lanması önem arz etmektedir. Bu hayata  isabet eden Mükellefin kendine eşi ve
                                                       geçirilebilirse herhangi bir olağandışı krize  çocuklarına harcadıkları Eğitim ve Sağlık
                                                       karşı bu 65 ülkenin ekonomisi korunmuş  harcamaları, Harcamaların Gerçek ve
                                                       olacak ve bu ülkeler en az seviyede yapay  kurumlar vergisi mükellefi olan kişilerden
                                                       krizlerden etkilenecek bir finansal yapıya  alınan belgelerle fatura ve benzeri tevsik
                                                       sahip olacaklar. Bu da projenin finansal  edilebilecek belgeler olmalıdır.
                                                       geleceği açısından bir sigortalanma olacak  3-Beyan edilen matrahın %5 ini
                                                       diyebiliriz. Eğer proje eksiksiz olarak ha- aşmayan tutarda bağış ve yardımlar da
                                                       yata geçirilebilir ise Türkiye’ye çok olumlu  indirilebilir.
                                                       yansımaları olacak. Bizim için mutlu yanı  4- Sponsorluk harcamaları,
                                                       bugün Türkiye, bu işin Orta Doğu ve Avrupa  Beyannamelerin verilme zamanı ve yeri;
                                                       merkezi olarak ilan edildi. ülke olarak bu  2018 Yılı kira geliri elde ednler, 01-25
                                                       projeye ne kadar konsantre olursak, bu  Mart 2019 tarihine kadar bağlı bulun-
                                                       projeyi ne kadar sahiplenirsek bundan  dukları vergi dairelerine vermelidirler.
                                                       da o kadar yüksek pay alacağız demektir.  Hazır Beyan sistemi;
                                                       Payımızı ne kadar büyütebilirsek elde ede- Mükellefler dilerlerse Gelir İdaresi
                                                       ceğimiz kazanımlar, vatandaşlarımıza ek iş,  Başkanlığınca düzenlenen Hazır Beyan
                                                       ek gelir artışı olarak yansıyacaktır.”
                                                                          Sistemi üzerinden internet aracılığı ile
                                                                          beyannamelerini verebilirler.
                                                                           Ödeme Zamanı;
                                                                           Tahakkuk eden Kira geliri vergisi
                                                                          2019 yılında defaten bir seferde öde-
                                                                          neceği gibi isterlerse 2 taksitte öde-
                                                                          nebilir. 1. Taksiti 31/03/2019 2. Taksiti
                                                                          31/072019 tarihinde ödenebilir.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16