Page 11 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 11

Ekonomi                                            11


                           klimada türkiye ve Japonya’nın


                                                                                 Ali Sait Mökükçü
                          öncü firmaları güçlerini birleştirdi                                     asmokukcu@ogunhaber.com

                                                                             İşletmelerde

                             Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, Mitsubishi      ‘İş Güvenliği uzmanı’
                          HeavyIndustriesile ortaklık anlaşması imzaladı. Klima sektörüne yön verecekbu anlaşma ile
     tüketici poşet yerine           kurulacak yeni ortak girişimin adı Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olacak.    neden zorunludur?

                                                                          Bünyesinde çalışanı bulunan her işlet-
      bez çantaya yöneldi              Türkiye’de iklimlendirme                               ume, ‘İş Güvenliği Uzmanı’ bulundurmak
                             alanında öncü firma-                                 zorunda. İş yerleri çalışanları açısından ve işin
      ‘Poşet Kullanımı Araştırması’ sonuçlarına ulardan Form Şirketler                                  mahiyeti açısından ‘Çok Tehlikeli’, ‘Tehlikeli’,
    ugöre tüketiciler, ücretli poşet uygula-  Grubu iştiraklerinden Form VRF                               ‘Az Tehlikeli’ olarak sınıflandırılıyor.
    masından sonra bez çanta, file ve sırt çantası  Sistemleri A.Ş. bünyesinde ortak                             6331 Sayılı İş sağlığı ve iş güvenliği ka-
    kullanmaya başladı. Araştırmaya göre ücretli  girişimin kurulması amacıyla,                              nunu kapsamında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli
    poşet uygulamasının doğayı koruyacağını   Japon sanayisinin önde gelen                                sınıfta yer alan işyerleri 01.01.2014 tarihinde
    düşünen tüketici, gelecekte de file yerine  firmalarından Mitsubishi Heavy                               yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Az Teh-
    bez çanta kullanacağını söylüyor. 1 Ocak  Industries’in iştiraki Mitsubishi                              likeli, işyerleri 01.07.2016 tarihi itibarı ile
    2019 itibarıyla başlayan alışverişte ücretli  Heavy Industries Air Conditio-                              10 kişiden az yani bir çalışanı olsa dahi İş
    poşet kullanımı uygulamasıyla ilgili yapılan  ning Europe (MHIAE) ile ortaklık                             Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundalar.
    araştırma tüketicideki bez çantaya yönelimi  anlaşması imzaladı. Anlaşma                                 Bu hizmeti işverenler kendileri uygulayabi-
    gözler önüne serdi. Online araştırma şirketi  kapsamında MHIAE, Form VRF                               lirler. Bunun için İşveren veya işveren vekilleri
    DORinsight tarafından yapılan araştırmanın  Sistemleri A.Ş.’nin paylarının bir                             Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak
    sonuçları tüketicilerin ücretli poşet yerine bez  kısmını satın alacak. Bu yeni or-                          işe giriş ve periyodik muayeneler hariç, iş sağ-
    çanta, sırt çantası ve pazar filesine geçtiklerini  taklık kapsamında ev tipi klima-                          lığı ve güvenliği hizmetini uygulayabilirler.
    gösterdi. Katılımcıların çoğunluğu ücretli poşet  dan, profesyonel ürünlere kadar  şirketin yeni ünvanının Form-M- söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa’nın  10 ve daha fazla çalışanı olan Çok Tehli-
    uygulamasından sonra yanlarında boş poşet  tüm Mitsubishi Heavy Industries  HI Klima Sistemleri Sanayi ve  en büyük VRF klima pazarına  keli sınıfta yer alan işyerleri sağlık personeli
    de taşıdığını söyledi. Yapılan araştırmada ka- klima ürünlerinin pazar payının  Ticaret A.Ş.olarak değiştirilme- sahip. Bu pazar içinde gerçekleş- bulundurmak zorundadır.
    tılımcıların yüzde 93’ünün ücretli plastik poşet  artırılması hedefleniyor.  sinin, yasal onayların alınmasını  tirdiğimiz satışlar ile Mitsubishi  İşyerlerinde bulundukları tehlike sınıfına göre hizmet
    uygulamasının neden başladığını bildiği ortaya  2011 yılından bugüne Mitsu- takiben 2019 Mart ayı sonrasında  HeavyIndustries markalı VRF  verileme süreleri;
    çıktı. Katılımcıların yüzde 55’i ücretli plastik  bishi Heavy Industries’in VRF ci- tamamlanması planlanmaktadır. ürün satışlarında birçok kez Av- Risk Değerlendirmesi;
    poşet yerine bez çanta kullandığını, yüzde 53’ü  hazlarının Türkiye’deki tek yetkili  Söz konusu ortalık hakkında  rupa birincisi olduk. Form olarak  Az Tehlikeli sınıfta 6 yılda bir, Tehlikeli
    eski alışverişlerden kalan mevcut poşetleri  temsilcisi konumunda olan Form  konuşan Form Şirketler Grubu  Türkiye’deki binlerce projede  sınıfta 4 yılda bir, Çok tehlikeli sınıfta 2
    kullandıklarını belirtti. Yüzde 20’si sırt çantası,  VRF Sistemleri A.Ş. geçtiğimiz  Yürütme Kurulu Başkanı Tunç  Mitsubishi Heavy ürünleri ile ka- yılda bir. Çalışanı bulunan tüm işyerleri ‘İş
    yüzde 14’ü pazar filesi, yüzde 10’u ise kol  yıl Mitsubishi Heavy’nin split ve  Korun şunları söyledi: Klima ya- liteli çözümler sunduk. Dünyanın  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ 4,10,11,15, ve
    çantası tercih ettiklerini söyledi. Katılımcıların  ticari split klima ürünlerini de  şam konforumuzu yükselten bir  en büyük klima üreticilerinden  17 maddelerine göre;
    yüzde 56’sı ücretli poşet uygulamasından son- portföyüne ekleyerek bulundu- ürün ve her geçen gün bir lüks  biri olan Japon MHIAE firması  - Risk Değerlendirmesi,
    ra yanlarında boş poşet taşıdıklarını belirtirken,  ğu pazardaki payını genişletti.  olmaktan çıkıyor. Diğer Akdeniz  ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık  - Çalışanların temel iş güvenliği eğitimi,
    yüzde 44’ü boş poşet taşımadıklarını söyledi. İmzalanan ortaklık anlaşması  ülkeleriyle kıyaslandığında Tür- anlaşmasını ülke ekonomimiz  - Acil Durum eylem planı yapması
                          kapsamında,Form VRF Sistem- kiye’de klima pazarının potansi- açısından da oldukça önemli bir  gerekmektedir.
                          leri A.Ş.’deki pay devrinin ve  yelinin oldukça yüksek olduğunu  katkı olarak görüyoruz.” dedi. - İşe giriş sağlık raporu aldırılması zo-

                                                                        runlu olmuştur.
                                                                          - ‘Tehlikeli’ ve ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta
                                                                        bulnan işyerlerinde 10 çalışandan birinde
                                                                        ‘Az Tehlikeli’ sınıfta bulunan işyerlerinde
                                                                        20 çalışandan birinde Sağlık Bakanlığı İlk-
                                                                        yardımcı Sertifikası olmak zorunda.
                                                                          İş Güvenliği sertifikası olmayan işyerleri
                                                                        dışarıdan hizmet alabilirler.
                                                                          Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer
                                                                        alan işyerlerinde çalışanlar yapacakları işe
        Dünyanın en iyi                                                         uygun olduklarını belirten sağlık raporu
      tuzu yerin 20 metre                                                         almaları gerekir.
                                                                        Kanun kapsamına olmayanlar;
       altından çıkıyor                                                         Ev hizmetleri, çalışanı olmayan kendi nam ve
                                                                        hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve
                                                                        hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmet-
       Kırıkkale’de yerin 20 metre altından                                                leri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan
    uçıkan doğal kaynak tuzu maden oca-                                                   iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme
    ğında incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi                                              faaliyetlerinde çalışanlar, fabrika, bakım mer-
    Yunus Sezer, “Dünyanın en iyi tuzunu üreti-                                               kezleri, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler
    yoruz” dedi. Kırıkkale’nin Delice ilçesinde                                               hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuv-
    yerin 20 metre altından çıkan dünyada nadir                                               vetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı-
    bulunan doğal kaynak tuzunun üretildiği                                                 nın faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin
    alanda incelemelerde bulunan Vali Sezer,                                                faaliyetleri kapsamda değildir.
    “Dünyanın en kaliteli tuzunu üretiyoruz ve     Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan:
    çok büyük bir rezerve sahibiz” diye konuştu.                                              İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilme peryotları;
                                                                        Çok tehlikeli iş yerlerinde yılda en az bir
    İncelemelerinde Vali Sezer’e, Delice Kay- 15 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız
    makam Vekili Onur Alp Bıçakcı ile Delice                                                defa on altı saat, Tehlikeli işyerlerinde iki
                                                                        yılda en az bir defa 10 saat, Az tehlikeli iş
    Belediye Başkanı Turgut Özdem eşlik etti.
                            Son dönemde inşaat ve   Haziran ayında da ikinci etap  Gayrimenkul ve inşaat sektö- yerlerinde üç yılda en az bir defa sekiz saat
                          ugayrimenkul sektöründe    teslimlerimizi gerçekleştireceğiz.  ründe zaman zaman yaşanabilen  olarak düzenlenmelidir.
                          yaşanan sıkıntılara ve maliyet artı- Üstüne bir de ‘Gelin dairenizi  durgunluklar karşısında, güçlü  İşyeri İş Güvenliği Uzmanı bulundur-
                          şına rağmen, teslimleri zamanında  tapusuyla alın, oturun, 40.000 TL  sermaye yapısı sayesinde inşaat  mamanın 2017 yılı için aylık 6.511TL cezası
                          yaparak yatırımcılarına verdikleri  peşinat, 40 ay boyunca yüzde 0  çalışmalarını kesintisiz sürdüren  var. Umarım işyerleri aynı zamanda sosyal
                          sözü tuttuklarını vurgulayan Ba- faizle ödeyin’ dedik. Kampanya- Babacan Holding, yatırımcı odaklı  sorumlulukta olan bu işlem için zamanın-
                          bacan Holding CEO’su Mehmet  larımızı klişe sözler üzerine değil,  yaklaşımıyla da sektörde farklılaşı- da işlem yaparlar ve herhangi bir cezaya
                          Babacan, “Maliyetlerdeki artış  gerçekler üzerine inşa ederek  yor. Projelerinin inşaat çalışmala- muhatap olmazlar.
                          yüzde 60’a tırmandı. Biz fiyatları- yaşayan projelere imzamızı attık.  rından satış politikasına kadar tüm
                          mızı 1 lira artırmadık. 2018’in son  Yeni dönemde konut daha da kıy- aşamalarını yatırımcı beklentisine
                          çeyreğinde 1009 konuttan oluşan  metlenecek. Bu yüzden konutta  göre oluşturan Babacan Holding,
                          Babacan Premium projemizde ilk  son 15 yılın en büyük fırsatı ile  bu sayede yaşayan projelere de
                          etap teslimlerine başladık. 2019  karşı karşıyayız” dedi  imza atmayı başarıyor.
       Alanya’da bu yıl                                    Danfoss fabrikası
      avokado üretiminde                                     dünyanın akıllı

     hedef 60 milyon adet                                    fabrikaları arasında


      Türkiye’de avakado üretiminin yaklaşık                            Dünya Ekonomi Forumu’nda Endüstri
    uyüzde 70’inin karşılandığı Antalya’nın                            u4.0 çerçevesinde belirlenen dünyanın
    Alanya ilçesinde bu yıl yaklaşık 40 bin hektar                        en gelişmiş 16 fabrikası arasında Danfoss’un
    alanda 60 milyon adet üretim hedefleniyor.                          Wuqing/Çin’deki fabrikası da bulunuyor.
    Türkiye’ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim                          Danfoss’un Wuqing/Çin’deki kompresör
    için Meksika bölgesinden getirilen avokado,                          fabrikasında otonom araçlar koridorlarda
    tüketimi artınca 1990’lı yıllar başında Alanya                        yollarını bulup çalışanlara bileşen tedariki  çorum’un ihracatında
    başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur                          sağlıyor. Fabrikada çalışanlar, aynı zamanda
    ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye                        bir montaj işleminin hatalı olduğunu otoma-   yüzde 236’lık artış
    başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4                        tik olarak tespit eden akıllı, Bluetooth özellikli
    adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun                          aletler kullanıyor, gün içinde fabrikanın deği- Çorum’da 2018 yılında ihracat yüzde 236,1,
    Alanya’daki üretimi her geçen gün artıyor.                          şik alanlarında adım adım elektronik çalışma  uithalat ise yüzde 124,5 arttı. Türkiye İstatistik
    Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde                           açıklamalarına erişim sağlayabiliyorlar.  Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
    70’ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üre-                        600 kişinin çalıştığı fabrikanın son yıllarda  geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı
    tim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene ise                        yatırım yaptığı akıllı teknolojiler sayesinde iki  Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde
    hava şartlarının normal olmasından dolayı bu                         yıl öncesiyle kıyaslanacak olursa, çalışan veri- 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüz-
    rakamın 60 milyon olması bekleniyor. Toptan                          minde yüzde 30 artış gözlenirken hurda mali- de 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak
    adet fiyatı kalitesine göre 2-2,5 lira arasında                        yetinde yüzde 20, müşteri şikayetlerin de ise  gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı ise yüzde
    değişen avokadonun 4-5 lira arasında pera-                          yüzde 57 düşüş tespit edildi. Dünya Ekonomi  71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi.
    kende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.                          Forumu’nda akıllı fabrikaların sadece akıllı  İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında
      Bu sene üreticinin avokado üretiminden                           teknolojileri uygulama konusunda iyi olanlar  yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83,8’e
    gayet memnun olduğunu aktaran Alanya                             değil aynı zamanda yatırımları operasyonel  yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl-
    Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Se-                         ve finansal faydalara dönüştürenler olduğu- mış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya
    vilgen, fiyatları da normal seyrettiğini söyledi.                       nun altı çizildi. Forum, Danfoss Wuqing fab- göre ihracat yüzde 5,5 azaldı, ithalat yüzde 1,7 arttı.
    Sevilgen, “Hava şartlarının düzgün gitme-                           rikasının da aralarında olduğu 16 fabrikanın  Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
    sinden dolayı avokado üretimi bu sene bol ve                         yer aldığı listeyi oluştururken sayıları 1.000’i  2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre
    kalitesi de gayet iyi durumda” dedi.                             geçen bir fabrika listesinden seçim yaptı. ihracat yüzde 0,3 arttı, ithalat yüzde 28,2 azaldı.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16