Page 11 - OGÜN Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:232
P. 11

Ekonomi                                            11

    TAnAp AVrUpA’YA gAZ VErMEYE HAZIr dUrUMdA                                                                                  ali Sait Mökükçü
                                 Güney Gaz Koridoru’nun en önemli  ve 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’ye ticari     asmokukcu@ogunhaber.com
                                 halkası Trans Anadolu Doğalgaz Boru  gaz akışı başlamıştı. Boru hattının Eskişehir ile
                             uHattı Projesi (TANAP), Azerbaycan ga-   Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı
                             zını Avrupa’ya iletmek üzere hazır duruma geldi.  noktası arasında kalan bölümünde ise mekanik ta- Yardım ve bağışlar
                             Güney Gaz Koridoru’nun son bölümü olan Trans  mamlanmaya 2018 yılı sonunda ulaşılmış ve Nisan
                             Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandıktan sonra  2019’dada hat dolumuna ve gazlı testlere başlan- ile eğitim ve sağlık
                             Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan  mıştı. 1 Temmuz 2019tarihi itibarıyla Avrupa’ya
                             doğalgaz, Avrupa’ya ulaştırılarak enerji arz gü- gaz akışına tamamen hazır hale gelen TANAP,  harcamalarının vergi
                             venliğine katkıda bulunacak.        “Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en
                               Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında stratejik  geniş çaplı doğal gaz boru hattı” unvanını kaza- karşısındaki durumu
                             iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan Trans  narak, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Türki-
                             Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ye-Yunanistan sınırında TANAP ile birleşen TAP  Bazı dönemlerde insanlar gerekli
                             tamamlandı. Ardahan’ın Posof ilçesinden Türkiye’ye  Boru Hattı’nda yapılan çalışmalar tamamlandıktan  ugördükleri hallerde yardım ve bağış
                             giriş yapan ve20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten  sonra, Azerbaycan gazı önümüzdeki yıldan itibaren  yapmak isterler. Bu durum kimi insanın
                             sonra Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa’ya bağ- Avrupa pazarlarına da ulaşacak.    maneviyatı nı rahatlatır, kimi insanın sosyal
                             lanan toplam 1.850 kilometre uzunluğundaki boru  Nihai yatırım kararı alındığında 11,7 mil- sorumluluk bilincine katkı sağlar.
                             hattı, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Azerbaycan  yar dolara mal edileceği tahmin edilen proje,  Biz de bu gibi durumlarda vergi açısından
                             gazını Türkiye-Yunanistan sınırında teslim alarak  inşa sürecinde ulaşılan maksimum verimlilik  genel bir irdeleme yaparak katkı sunalım.
                             Avrupa’ya iletimini yapacak Trans Adriyatik Boru  sayesinde, %40 tasarruf elde edilerek 7 milyar  Vergi açısında yardım ve bağışlar Kurumlar
                             Hattı’na (TAP) gaz verilmesi için hazır hale getirildi. doların altında bir maliyetle tamamlandı. Öte  vergisine tabi işyerleri Tüzel kişiler ve Gerçek
                               Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasında üreti- yandan proje kapsamında ortaya konan çevreye  kişi olarak tabir edilen şahıs firmaları açısın-
                             len doğal gazı öncelikle Türkiye’ye ve ardından  ve topluma saygı anlayışı uyarınca bugüne dek  dan inceleyebiliriz. Kurumlar vergisine tabi
                             Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en  Türkiye’nin dört bir yanında 1.000’e yakın sosyal  tüzel kişi işletmelerinde 5520 sayılı kanunun
                             önemli halkası olan TANAP’ın,Türkiye-Gürcistan  ve çevresel sorumluluk projesi uygulandı; boru  Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesi C fıkrası
                             sınırından Eskişehir’e kadar olan kısmının açılışı 12  hattı kalitesi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenli- gereğince ;
                             Haziran 2018’de uluslararası bir törenle yapılmış  ği alanlarında uluslararası standartlar sağlandı. 1-Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü ve
                                                                          Türkiye Futbol Federasyonu ilgi alanına giren
                                                                          amatör spor dallarına yapılan sponsorluk
                                                                          harcamalarının tamamı, Profesyonel spor
                                                                          dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının
                                                                          %50 si Kurum kazancından indirilebilir.
                                                                            2-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
                                                                          il özel idarelerine,belediye ve köylere Mua-
                                                                          fiyet tanınan vakıflara kamu yararına çalışan
                                                                          dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
                                                                          faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara
                                                                          makbuz karşılığı yapılan harcamalar kurum
                                                                          kazancının %5 ine kadar olan kısmı indiri-
                                                                          lebilir.
                                                                            a-Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin
                                                                          ticari lmayan organizasyonların tamamı,
                                                                            b-Ülkemizin uygarlık birikimini kültürü
                                                                          sanatı tarihi edebiyatı mimarisi ve somut
                                                                          olmayan kültürel mirası ile ilgili tanıtım yap-
                                                                          mak üzere kitap, katalog, broşür, film, kaset,
                                                                          cd ve dvd gibi materyellerin hazırlanmasında
                                                                          derleme ve yayınlanmasında yurt içi ve yurt
                                                                          dışı dağıtıomnın sağlanmasının tamamı,
                                                                            c- Yazma ve nadir eserlerin korunması ile
                                                                          Kültür Bakanlığı koleksiyonlarına kazandırıl-
                                                                          ması bedelinin tamamı,
                                                                            d-Kültür ve Tabiat Varlıklarının koruma
                                                                          kanunu kapsamındaki kültür varlıkların
                                                                          bakımı, onarımı, yaşatılması, röleve, restoras-
                                                                          yon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil
                                                                          işlerinin tamamı,
                                                                            e-Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalış-
                                                                          maları ve yüzey araştırmaların tamamı,
                                                                            f-Kızılay derneğine makbuz karşılığı
                                                                          yapılan bağışların tamamı,
                                                                            g- Kütüphane, müze, sanat galerisi ve
                                                                          kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale
                                                                          ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin
                                                                          sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya
                                                                          modernizasyon çalışmalarına ilişkin harca-
                                                                          maların makbuz karşılığı yapılan ödemelerin
                                                                          tamamı kuruım kazancında indirilebilir.
                                                                            Yukarına bahsi geçen işlemlerle ilgili
                                                                          bedelsiz teslimlerde KDV uygulanmaz..
                                                                            Eğitim ve sağlık harcamaları;
                                                                            Yıllık Gelir Vergisi veren mükellefler
                                                                          kendisine, eşine veya bakmakla yükümlü ol-
                                                                          dukları çocuklarına ait eğitim harcamaklarını
                                                                          beyan ettikleri gelirlerinden indirebiliyorlar.
                                                                            * Söz konusu indirimi; Yıllık beyan edilen
                                                                          gelirin %10 una kadar kısmını yapabilirler.
                                                                            * İndirimin yapılabilmesi için Türki-
                                                                          ye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden
                                                                          mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişi
                                                                          kurumlardan fatura almak gerekir.
                                                                            * Bu durumda olan herkes eğitim harca-
                                                                          maları, okul, kreş ücretleri, kitap ve kırtasiye
                                                                          harcamalar ve okul servis ücretleri, yurt
                                                                          ücretleri vb. eğitim harcamaları ile ilgili diğer
                                                                          hizmetleri uygulayabilirler.
                                                                            Ücret geliri elde edenler bu indirimden
                                                                          yararlanamazlar. Yılık Gelir Vergisi mükelle-
                                                                          fiyeti olmak zorunluluğu vardır.
                                                                            Burslarda özellik arz eden bazı durumlar
                                                                          vardır. Bursları değerlendirmek ve mevzuata
                                                                          uygun olacak şekilde ödenmesi halinde gider
                                                                          olarak kayıt altına alabilmesi mümkün dür.


                                                                             Türk öğrenciler,

                                                                          Avrupa’nın en emniyetli

                                                                              aracını üretti

                                                                            16-25 yaş arasındaki lise ve üniversite
                                                                          uöğrencisi gençlerin, kendi tasarladıkları
                                                                          ve ürettikleri araçlarla en az enerjiyle en uzun
                                                                          mesafeyi katetmek üzere yarıştıkları Shell
                                                                          Eco-marathon, 1 - 5 Temmuz tarihleri arasın-
                                                                          da İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleş-
                                                                          ti.28 ülkeden 1500’ün üzerinde mühendislik
                                                                          öğrencisi, 140 araç ile, Shell Eco-marathon’da
                                                                          kıyasıya yarıştı. Katılımın en yoğun olduğu
                                                                          ülkeler arasında yer alan Türkiye’yi bu yıl,
                                                                          Adana, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri,
                                                                          Ankara ve Trabzon’daki 10 üniversite ve 1
                                                                          liseden toplam 11 takım temsil etti. Bu yıl Türk
                                                                          takımlarından Yıldız Teknik Üniversitesi AE2
                                                                          takımı, 5 kategoride verilen Off-Track Awar-
                                                                          ds’da “Emniyet Ödülü”nü aldı. Yıldız Teknik
                                                                          Üniversitesi AE2 takımı öğrencileri podyuma
                                                                          çıkarak kupalarını kaldırdılar ve bayrağımızı
                                                                          dalgalandırdılar.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16