Page 12 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 12

12                                       Aktüel         KASTAMonu TAnITIM günLErİ


         REnKlİ GöRünTülERE sAHnE olDu


         → DÜzENLEmE MuRAT AKYOl
            Gün Medya Grubu ana                                                   gün Medya grubu,
            sponsorluğunda gerçek-
         uleşen, 13. Kastamonu Ta-                                                       Kastamonu
         nıtım Günleri 19-22 Eylül tarihleri
         arasında Maltepe sahil etkinlik
         alanında gerçekleştirildi.                                                     Liglerinin isim
          Kastamonu Tanıtım Günle-
         ri açılışına; CHP Genel Başkanı                                                   sponsoru oldu
         Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul
         Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem                                                → HABER FATİh MEhMET KAYAlI
         İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı
         Canan Kaftancıoğlu, KAS-DER Ge-                                                   Gün Medya Grubu, Kastamonu
         nel Başkanı Remzi Şen, Gün Medya                                                uAmatör Spor Kulüpleri Federas-
         Onursal Başkanı Cengiz Aygün’ü                                                 yonu (ASKF) arasında yapılan anlaş-
         temsilen Necdet Emre Aygün,                                                   mayla amatör sporun isim sponsoru
         milletvekilleri, belediye başkan-                                                oldu. Gün Medya Grubu, Kastamonu
         ları, ilçe belediye başkanları, STK                                 KasTaMonu TanıTıM gü nlerİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
         temsilcileri ve İstanbul’da yaşayan                                               (ASKF) arasında yapılan anlaşmayla,
         Kastamonulu vatandaşlar katılım                                                 önümüzdeki sezon Kastamonu’da
         sağladı. Açılış töreninde, KAS-DER                                               düzenlenecek olan bütün amatör spor
         Genel Başkanı Remzi Şen, İstanbul                                     2 0 1 9        organizasyonlarının sponsoru oldu.
         Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem                                                 Kastamonu Pembe Han’da
         İmamoğlu, CHP Genel Başkanı                                                   düzenlenen imza törenine ASKF
         Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. “İsTAnBullulARIn DA KAsTAMO- Açılış töreninde ilk olarak  başka yerde gözlerim başka yerde’  Başkanı Adem Keloğlu ile yönetimi
          Konuşmaların ardından plaket  nu’YA gElMElERİnİ İsTERİz” konuşma yapan KASDER Genel   demiyordu. Çünkü gelecek olan   ve Gün Medya/OgünHaber Haber
         takdimi gerçekleştirildi. Kastamonu  KAS-DER Başkanı Remzi Şen,  Başkanı Remzi Şen, Çanakka- silahlarla düşmanı kovabilecek- Müdürü Necdet Emre Aygün katıldı.
         Tanıtım Günleri’nin 13.’süne ana  “Bu tanıtım günlerinin hedefi  le’de Kahramanmaraş, Gazi- tik” diyerek, Kastamonu’ya selam
         sponsor olan Gün Medya Onursal  sadece Kastamonulular değildir.  antep ve Şanlıurfa’dan iki kat  gönderdi. Kılıçdaroğlu, “Elbette  “sPOnsORluKlA KATIlIM ORAnInI YÜz-
         Başkanı Cengiz Aygün adına Gün  Bütün İstanbulluları ve diğer iller- fazla şehit verdiğini öne sürdüğü  ki Kastamonu’ya gazilik unvanını  DE 70’E TAŞIRIz”
         Medya Grubu Yönetim Kurulu   den vatandaşlarımızı davet ediyo- Kastamonu’ya gazilik unvanının  vermek şeref ve onur olur” dedi. ASKF Başkanı Adem Keloğlu, spon-
         Üyesi Necdet Emre Aygün’e KAS- rum. Bütün belediyelerimiz kendi  verilmesini isteyerek Kılıçdaroğlu              sorluk ile Kastamonu’daki amatör
         DER Genel Başkan Yardımcısı  ilçelerini tanıtıyorlar, dünyanın  ve diğer siyasi partililerden bu  13. KAsTAMOnu TAnITIM gÜnlERİ’nİn  kulüplerin değişik branşlarda hayat
         Orhan Ortakçı, CHP Genel Başkanı  en büyük kanyonlarından bir ta- konuda destek istedi.  AnA sPOnsORu gÜn MEDYA gRuBu    bulacağına dikkat çekerek, “Şu anda
         Kemal Kılıçtaroğlu’na plaketini  nesi Pınarbaşı, Ilgaz Dağları, Milli            İstanbul’un en büyük alanlarından  kulüp sayımız 96 ancak yeni kurulan
         KAS-DER Genel Başkanı Remzi  Parklar Kastamonu gezmekle biti- “KAsTAMOnu’YA ‘gAzİlİK’ unvAnInI  biri olan Maltepe sahil etkinlik  okul spor kulüplerimizle birlikte 127
         Şen, İstanbul Büyükşehir Beledi- rilemeyecek bir ilimiz. İstanbullu- vERMEK ŞEREF vE OnuR OluR” alanında düzenlenen 13. Kasta- tane spor kulübümüz oldu. Ama
         ye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na  ların da Kastamonu’ya gelmelerini  KAS-DER Genel Başkanı Remiz  monu Tanıtım Günleri’nin ana  maalesef bu kulüplerimizin yüzde
         KAS-DER Genel Başkan Yardımcısı  isteriz, 4 saat kadar kısa bir yol  Şen’in ardından kürsüye çıkan  sponsorluğunu Gün Medya Grubu  50’ye yakını pasif durumdalar. Aktif
         Kubilay Salih Vatandaş verdi. mesafesi var. Bugün başlayan et- CHP Genel Başkanı Kemal Kı- üstlendi. Gün Medya Grubu’nun   faaliyetlere katılmıyorlar. 40 yakın
          Gün Medya Grubu Onursal   kinlikte çok güzel yöresel ürünler  lıçdaroğlu, Remzi Şen’in Gazilik  Onursal Başkanı Cengiz Aygün  kulübümüz pasif konumda. Şu anda
         Başkanı Cengiz Aygün daha önce- var, esnafımız çok uygun fiyatlarla  unvanı talebine de destek verecek- adına festivalde plaketi, OGÜN- inşallah yapılacak yardımlarla ku-
         den planlanmış olan Gaziler günü  İstanbullulara bu yöresel ürünleri  lerini belirttiği konuşmasında şu  haber Haber Müdür’ü Necdet  lüplerimizin futbol olmasa bile diğer
         ile alakalı özel bir resepsiyona katıl- sunuyor. Kastamonu Günlerine  ifadelere yer verdi: Emre Aygün aldı. Açılış sonrasın- branşlara katılım sağlayacağını dü-
         ması nedeniyle ödül töreninde yer  tüm hemşerilerimizi, Kastamonu  “Kurtuluş savaşında elbet- da Gün Medya Grubu standında,  şünüyoruz. Bununla berabere yüzde
         alamadı. Daha sonra ise etkinliklere  dostu İstanbulluları ve tüm vatan- te ki, Kastamonu’nun önemini  OGÜNhaber Haber Müdür’ü Nec- 50 olan katılım oranımızı yüzde 70’e
         katılarak hemşerilerine destek verdi. daşlarımızı davet ediyoruz.” dedi. biliyoruz. Gazi boşuna ‘kulağım  det Emre Aygün, röportaj verdi. taşırız inşallah.” dedi.
                                                                          Kastamonu’da spor faaliyetle-
                                                                         rinde büyük desteğini gördükleri
                                                                         Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz
             gMg sponsorluğunda Kastamonu Merkez                                          Aygün’ün yaptığı bu desteklerin
                                                                         kendilerini çok sevindirdiğinin altını
                                                                         çizen Keloğlu, “Sonuç itibariyle gurur
            ortaokulu bahçesine spor salonu yapılacak                                        duyduğumuz, sevindiğimiz sponsor-
                                                                         luk sözleşmesini imzaladık. Yapılan
                                                                         bu iş birliği ile inşallah ilimizdeki aktif
                                                                         sporcu sayısını en üst seviyeye çıkart-
         → HABER KÜBRA YAŞAR                                     Hayriye Aygün’ün ismi verilecek  maya çalışacağız. Bundan sonra Gün
                                                       spor kompleksinin yapılması için  Medya Grup, bizim organizasyonla-
           2019-2020 eğitim öğretim dö-                              Kastamonu Valiliği İl Milli Eğitim  rımızda, puan tablolarımızda, saha
         uneminde yeni binasında hiz-                                 Müdürlüğü ile protokol imzaladı.  ve salonlarımızda isim sponsorumuz
         met veren Merkez Ortaokulu’nun                                 Bahçelerine spor komplek-    olarak geçecek.” ifadelerine yer verdi.
         bahçesine spor salonu yapılacak.                               si yapılacağını duyan Merkez
         Salonun yapımını ise Gün Medya  cEngİz AYgÜn                        Ortaokulu öğrencileri, öğret-   “TEMEnnİMİz KAsTAMOnu’Yu vE ÜlKEMİzİ
         Grubu üstlendi. Kastamonu Milli                               menlerinin yardımı ile anlamlı ve  BÜYÜK ORgAnİzAsYOnlARDA TEMsİl
         Eğitim Müdürlüğü ile Gün Medya                                duygusal bir video hazırladı.   EDEcEK sPORculAR ÇIKMAsI”
         Grubu arasında spor salonunun                                  Videoda Gün Medya ailesine   Gün Medya/Ogün Haber Haber Mü-
         yapımı için protokol imzalandı.                               ve Cengiz Aygün’e teşekkürlerini  dürü Necdet Emre Aygün ise, sporun
         Önceki hafta açılışı yapılan Merkez                             ileten öğrenciler, okul bahçesin- gençleri kötü alışkanlıklardan uzak
         Ortaokulu binasının bahçesine                                de oynadıkları spor branşlarını  tutmak konusunda önemli bir yerde
         spor salonu yapılması için Gün                                                 olduğunu belirtti. Aygün, “Kardeşle-
         Medya Grubu sponsor oldu.                                  göstererek spor kompleksinde    rimizin daha çok ilgilenmesi gereken
          Kastamonu Milli Eğitim Mü-                                yapılacak güzel etkinliklerin ve  branşlar var. Hiçbir spor branşını
         dürlüğü ile imzalanan protokol                                başarıların sinyalini verdiler.  ayırmıyoruz. Biz de bu konuda destek
         kapsamında Gün Medya Grubu,                                   Gün Medya Onursal Başkanı    olabildiğimiz için mutluyuz. Kendi
         Merkez Ortaokulu bahçesine yapı- KAsTAMOnu MERKEz      duygusal bir video hazırladı. Cengiz Aygün videoyu izledik-   adıma şirketimin ve ailemin bu des-
         lacak olan çelik prefabrik spor sa- ORTAOKulu’nDAn gÜn MEDYA vE               ten sonra, “İşlerin koşturmacası  teklerinden gurur ve onur duyuyorum.
         lonunun yapım işini üstlendi. Spor                Kastamonu’da destekleri ile  içerisinde izlediğim video bütün  Her gencin spora yönlendirilmesi çok
         salonu tamamlanınca ismine ise  cEngİz AYgÜn’E DuYgusAl vİDEO adından sıkça söz ettiren Gün  stresimi aldı, çok duygulandırdı.  önemli. Temennimiz Kastamonu’yu
         Gün Medya Grubu’nun Onursal  Gün Medya’nın imzaladığı    Medya Onursal Başkanı Cengiz  Gençlerimiz için her şeyi yap-   ve ülkemizi büyük organizasyonlarda
         Başkanı Cengiz Aygün’ün annesi  Merkez Ortaokulu Hacı Hayriye  Aygün, son olarak Kastamonu  maya hazırız ve yapmaya devam  temsil edecek sporcular çıkması. Böyle
         merhum Hacı Hayriye Aygün’ün  Aygün Spor Kompleksi projesi  Merkez Ortaokulu’na şirketi-  edeceğiz. Bütün kardeşlerimi öper  bir durumun olması bizi daha çok
         isminin verilmesi kararlaştırıldı. sonrası haberi duyan öğrenciler  mizin ve ailemizin annesi, Hacı  sevgilerimi iletirim” dedi. mutlu eder.” diye konuştu.


         Kastamonuspor 1966’da ‘Birlik, Beraberlik’ günü
                                               TFF 2.Lig’de mücadele eden  Futbolcuların sahneye çıkma- Belediye Başkanı Galip Vidinlioğ-
                                             uKastamonuspor 1966 ‘Daha   sıyla başlayan organizasyonda  lu’na forma hediye edildi.
                                             Güçlü Kastamonuspor için Birlik  Kastamonu Valisi Yaşar Karade- Gün Medya tarafından ya-
                                             Olduk Geliyoruz’ isimli organi- niz, Kastamonu Belediye Başkanı  pılan büyük desteklerden dolayı
                                             zasyon ile taraftarıyla buluştu. Galip Vidinlioğlu ve Kastamo- Onursal Başkan Cengiz Aygün’e
                                              Kastamonu halkı, Devlet  nuspor Kulüp Başkanı Erkan  teşekkür edildi.
                                             erkanı, futbolcular ve teknik  Özcan ve takım kaptanı Faruk  Yoğun iş temposu nedeniyle
                                             heyet Kastamonuspor için bir  Öcal konuşmalarını gerçekleştirdi. organizasyona katılamayan Cen-
                                             araya geldi.           Önceki senelerde gerçekleşti- giz Aygün’ün plaketini Kasta-
                                              Kastamonu Elit Balo Salo- rilen programlardan daha yoğun  monuspor Kulübü Futbol Şube
                                             nu’nda Kastamonu Valisi Yaşar  katılım ile gerçekleşen organizas- Sorumlusu Enes Ege Çavdar Ay-
                                             Karadeniz, Kastamonu Bele-  yonda Kastamonuspor 1966’ya  gün, Gün Medya adına OGÜN-
                                             diye Başkanı Galip Vidinlioğ- forma ve tekstil ürünlerinin  haber Haber Müdürü Necdet
                                             lu’nun katılımıyla gerçekleşen  satışı ve stad reklamları ile destek  Emre Aygün aldı. Organizasyon-
                                             organizasyonda şehir kulübü  sağlandı. Programda yaptığı  da taraftarlar sık sık tezahürat ve
                                             için adeta bir bütün oldu.  desteklerden dolayı Kastamonu  meşalelerle eşlik etti.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16