Page 14 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 14

Küresel ölçekte kargaşa ve belirsizlik gün
                                                                       be gün artarken iktidar içindeki Truva
                                                                      At’ları ciddi tehlike arzetmeye başladı.

                                                                        Muhalif partilere bile getirilmeyen
                                                                     eleştiri ve kötülemeler aldı başını gidiyor.

     AK PArtİ ve Devlette


                          TruvA ATı


        Sevgili Bir Portre okurları,  Hal böyleyken içe kapanmacılık,                   içindeki Truva At’ları ciddi tehlike  Bence artık Erdoğan’ın eline satırı
        yeni bir sayıda daha sizlerle  içerde sorun artışı ve siyasi kavga ül-               arzetmeye başladı.         alıp başları koparması, ayrılıkçıları
    uberaber olmanın haklı guru-    kesel boyutta el zayıflatıcılıktan öteye                 Muhalif partilere bile getirilme- hizaya sokması ve hadsizlere haddini
    runu yaşıyorum.           geçmez.                                yen eleştiri ve kötülemeler aldı başını  bildirme vakti gelmiş/geçiyor bile.
      Dünya gündemi ülkemizden daha    Ama ne yazık ki tam da böylesi                   gidiyor.                Daha ertelenmeye tahammül
    karışık.              kritik bir dönemde iktidar içindeki  Son yıllarımızın en büyük      Son yıllarımızın en büyük tehlike  kalmamıştır.
      Her yeni gün yeni bir durumla  taht kavgaları, kliklerin mücadelesi  tehlike ve terörü FETÖ     ve terörü FETÖ üzerinden zemmet-    Çünkü yaşanan dahili ihtilaflar,
    karşılaşıyoruz.           ve sen-ben önceleme adımları akla                   me, kötüleme ve suçlamalar gırla  kavgalar ve iktidar içindeki Truva Atı
      Kim dost kim düşman belli değil. “Truva Atı” sendromunu getiriyor.   üzerinden zemmetme,       gidiyor.              ülkeselliğe ve milli menfaatlere halel
      Bugünün müttefikleri yarın hasım  Hasımlar ve bölgesel kargaşadan  kötüleme ve suçlamalar       Olaya yukardan bakıp, gözlem   getirir düzeyde seyretmeye başlamıştır.
    haline dönüşebiliyor.        beslenmek isteyenler binbir oyun ve   gırla gidiyor. Olaya     yaparsak parti-iktidar içinde ciddi bir  Bıçak kemiğe dayanmıştır.
      Global ölçekte durum böyleyken  senaryolarla üzerimize ve bölgemize                  Truva Atı olgusunu görüyoruz.     Eğer neşter vurulmazsa Batı’nın
    bölgesel boyut daha karmaşık.    yüklenirken içerdeki ihtilaflar ciddi  yukardan bakıp, gözlem      Eminim bunu Erdoğan da görü-   Doğu’ya oynadığı oyunu içeren Truva
      Dengeler her gün değişiyor.   sorun olmaya başladı.         yaparsak parti-iktidar     yordur ve iktidarının ne kadar ciddi  savaşı benzeri durum yaşanacak ve
      Hergün yeni bir dünya tasavvuru   Farkında değiliz belki ama şuanda                  bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun  tahta at heykeliyle Truva’nın güçlü
    ortaya çıkıyor.           Suriye’de Batı’nın Doğu’yu dize getir- içinde ciddi bir Truva     farkındadır.            surlarını aşan Yunanlılar gibi; AK
      Hal böyleyken Türkiye’nin AB ve  me saldırısını yaşıyoruz.      Atı olgusunu görüyoruz.       Bu görünen negatif tablo, her  Parti ve iktidara suret-i haktan görü-
    ABD’ye rağmen oluşturduğu üçlü ini-  Bu durum sıradan bir Ortadoğu   Eminim bunu Erdoğan da      kafadan ayrı ses çıkışları ve kliklerin  nerek en etkili yerlere gelen ve kaleyi
    siyatifi (Rusya-Türkiye-İran) oldukça  ülkesinin kargaşa ve karmaşa yaşama-                bir diğerine ölümcül ve meşruiyet ta- içerden yıkmak isteyen günümüz
    önemsiyorum.            sından çok ötedir.          görüyordur ve iktidarının     nımaz saldırıları devam ederse; sadece  Truva Atı leşkerleri ulusal ve uluslara-
      Çok zaman eleştiriler de getirmiş  Suriye, Irak sınırımız ateş çemberi- ne kadar ciddi bir      iktidar zayıflamaz aynı zamanda için- rası arenada ülkemizi çok zor duruma
    olsam bu ittifakın genel konseptini  ne dönüşmüşken,                           den geçtiğimiz kritik süreçte ülkesel  düşüreceklerdir.
    yerinde ve isabetli düşünüyorum.    Yedi düvel topyekün ve mikro    tehlikeyle karşı karşıya     menfaatlerimiz de telafisi mümkün   Erdoğan millilik ve yerlilik hassa-
      Çünkü bu ittifak ve inisiyatif biri- ittifaklar Ortadoğu’ya saldırırken, olduğunun farkındadır.    olmayan zararlara düçar kalacaktır. siyeti nedeniyle İktidar surlarını aşa-
    lerine rağmen doğunun batıya karşı   Görünmez bir bölgesel dünya                      İnsanın aklı hafsalası almıyor. mayanların başvurduğu bu hile hem
    “bu bölge bizim ve sorun varsa da  savaşı yaşanırken,                            İktidara yakın medyanın, yazar- iktidarı bitirir hem de ülkemizi çok zor
    biz çözeriz veya çatışırız” öznelliği ve  Arap Baharı Arap Kaos’una dö-                  ların bir diğerine ettiği laflar hakareti  durumlara sokabilir.
    sahipliğini gösteriyor.       nüşmüşken,                               aşan ve kişisel hırs ve intikamları öne  Ama Erdoğan’ın buna meydan
      Şuanda Türkiye çoklu denklem    Libya, Mısır, Tunus, Somali, Su-                  çıkartan türden.          vermeyeceği; Partisi, etrafı ve ikti-
    oluşturma ve farklı çözümlemeler  dan, Irak patlamaya hazır bir bomba                    Parti içinde kapalı kapılar ardında- darında Truva Atı zihniyetindekileri
    bulma durumunda ve zorundadır.   haline getirilmişken, herşeye rağmen                  ki öne çıkma atakları artık aşikarelik  temizleyeceğine inanıyorum.
      Bu nedenle de ABD ile ayrı, Rusya  oluşturulan Rusya-Türkiye-İran ittifa-               arzeder halde.             Bakalım hayırlısı..
    ve İran’la ayrı, bölgesel ülkelerle ayrı  kı çok değerlidir.                         Parti içinde nefret, kin ve garezle  Bir sonraki Bir Portre yazımızda
    ilişki ve iletişimde bulunmak zorunlu- Küresel ölçekte kargaşa ve be-     sesli dinlemek için    hareket öyle bir halde ki; birbirlerine  buluşmak ümidi ile Allah’a emanet
    luğu ortadadır.           lirsizlik gün be gün artarken iktidar    barkodu okutunuz      kafire vurur gibi saldırıyorlar.  olun sevgili okurlar.
   9   10   11   12   13   14   15   16