Page 14 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 14

“Neocon-Evangelist-Pentagoncu” safta, bir şekilde yer
                                                                aldırılan bir ülke “Merkeziyetçi Aklın” safına geçebiliyor.
                                                                 Aynı şekilde “Merkeziyetçi Akıl”la hareket eden ülkeler
                                                                şu veya bu şekilde yer değişikliği ile karşıya geçebiliyor.
                                                                  Dengeler öyle hassas, ortam o kadar puslu ki; bazen
                                                                          hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor.

    yenİ küreSel SİSteM kavgaSı ve
        Sevgili Bir Portre okurları,  “Merkeziyetçi Aklın” safına geçebili-                  Ama emin olun ki işin aslı öyle  ğı ve riskleri barındıracağını defaatle
        yeni bir sayıda daha sizlerle  yor.                                değil.               söylüyor.
    uberaber olmanın haklı guru-      Aynı şekilde “Merkeziyetçi Akıl”la                   Bu darbemsi girişim, aslında    Hal böyleyken; bu küresel haki-
    runu yaşıyorum.           hareket eden ülkeler şu veya bu şekilde                ABD’nin elde etmek istediklerini dar- miyet savaşının en büyük kozu olan
      Son yazılarımda hep 2019’un   yer değişikliği ile karşıya geçebiliyor.                besiz elde etmeye dönük bir strateji- ekonomik savaş, hele de bizim gibi
    kritik ve zorlu bir yıl olacağına vurgu  Dengeler öyle hassas, ortam o ka-                sidir.               kırılganlığı had safhada olan ülkelere
    yaptım.               dar puslu ki; bazen hiçbir şey görün-                   Gerisini takip edince göreceğiz;  çok ciddi zarar verebilir.
      Küresel Yeni Sistem’in yeni yüzyıl  düğü gibi olmuyor.                         neyin ne olduğunu veya olmadığını…   Hele de coğrafi ve stratejik olarak
    oluşturma planlarının final yılı olaca- Kim kimle iş tutuyor, kim kimin                   Yoksa; Caracas’da tam tekmil dar- nirengi noktasında olan biz gibi birkaç
    ğını söyledim.           safında yer alıyor belli değil.     15 Temmuz darbe        be yapmaya da, Maduro’yu indirmeye  ülke için, tehlikenin boyutu her daim
      Yine söylüyorum; 2019 çok kritiktir  Ve, bir safta yer alırken diğer cep-               de, menfaatlerini maksimize etmeye  yüksektir.
    ve zorlu geçecektir.        heyle de dirsek teması içinde olanlar,  girişiminin başarısız     de gücü yeter.             Bu nedenle de, en dikkatli olma-
      Küresel Hakimiyet kuracak iki  diğer gücün tazyik ve baskısına boyun  olması nedeniyle,         Bunu derken ABD’nin gücünü asla  mız gereken bir yılı yaşıyoruz.
    gücün savaşı Mart sonunda bitebilir  eğenler, mikro ilişkilerle “orta yollu”               kutsuyor değilim.           Ve hatta; 15 Temmuz darbe giri-
    veya daha da kızışarak sene sonuna  hareketle vaziyeti kotarmak isteyen- “bizde asla bir daha        Sadece gerçekçiyim ve ütopik yak- şiminin başarısız olması nedeniyle,
    dek sürebilir.           ler… Her türden ve oldukça komplike  darbe girişimi olmaz,      laşımla, zayıflayan "ABD fantezisiyle”  “bizde asla bir daha darbe girişimi
      Venezuela’daki darbe girişimini de  ilişkiler mevcut.                         hareket etmeyen birisiyim.     olmaz, darbeler dönemi bitti” gibi bir
    bu küresel hakimiyet çatışmasından   Sadece yok yok…            darbeler dönemi         Peki tüm dünyada bu kavgaları  rehavete girmek bizi felakete sürükler.
    asla ayrı tutmayın.          Mesela Rusya ve Putin…                       yaşatan Amerika’da her şey süt liman  Yeni küresel sistem savaşı, artık
      Daha önce demiştim ki; dünyanın   Düne kadar “Merkeziyetçi Akıl” ile  bitti” gibi bir rehavete    mı..?                her türlü enstrümanı, tüm imkanları
    herhangi bir bölgesinde olan herhan- hareket ederken, bugünlerde Neo-   girmek bizi felakete        Hayır… emin olun ki, ABD’nin   ve tarafların tüm silahları sahaya sür-
    gi bir olay -görünürde önemli veya  con’larla iş tutmaya başlayabiliyor.                 kendi içinde en büyüğü yaşanıyor.  dükleri bir evreye girmiş bulunuyor.
    önemsiz olması farketmez- bu ikili   Ve bu durum, onun ülkeler arası  sürükler. Yeni küresel        Hem de öyle ki; Washington’da,   Geçmişte ülkemizde olan tüm
    rekabetten asla bağımsız değildir. ilişkilerine de yansıyor.      sistem savaşı, artık her     Pentagon’da, CIA’da ve hatta Beyaz  darbelerde, dış bağlantıların temel
      Bu çatışma alanı ister Venezue-   Hatta tam da bunun için, Neo-                    Saray’da yaşanıyor.         belirleyici olduğunu da düşünürsek;
    la, Brezilya, Peru, Arjantin, Bolivya,  con’lar onunla ilişki ve iş tutmaya  türlü enstrümanı, tüm     Ama sanılmasın ki, ABD bir ülkede  farklı şekil ve kılıklarda yine yeni giri-
    Kolombiya ve hatta Küba gibi Güney  başlıyor.              imkanları ve tarafların      darbe yapmayı istedi ve başarısız oldu. şimlerin olmayacağını düşünmek, en
    Amerika ülkeleri olsun, ister Afga-  Böylesi belirsizlik ve güvensizlik                   Bu sadece kendimizi aldatmak   basitinden safdillik olur.
    nistan, Pakistan gibi Güney Asya  içeren bu durum, Putin ile işbirliği  tüm silahları sahaya      olur.                 Diplomatik aklı, uluslararası tutar-
    ülkeleri, ister Fransa gibi Avrupa, ister  içinde olan ülkeleri ve dolayısıyla bi-              Halkına dimdik ayaktayım mo-   lılığı, öngörü ve ince zekayı, satrancın
    Irak, Suriye, Libya Mısır gibi Ortadoğu  zim diplomatik stratejimizi de sarsabi- sürdükleri bir evreye  ralitesi sunarken; Maduro arka kapı  birkaç hamle ötesini, ülkesel menfaat-
    ülkeleri olsun, bu iki gücün savaşıyla  liyor, sarsabilir.         girmiş bulunuyor.       diplomasiyle ABD ile uzlaşmak için  lerin maksimizasyonunu, söylem değil
    doğrudan ilintili ve bağlantılıdır.  Bugünün sıcak konusuna gelince;                   araya kimleri sokuyor kimleri…   eylemsel boyutlu kazan-kazan yakla-
      Hatta Cemal Kaşıkçı olayı da,    Venezuela asla sadece bir ülkeden                   Türkiye özeline gelirsek…    şımını esas alan bir politika izlemeye
    Sarı Yelekliler de, Sudan’daki so- ibaret değildir.                             Dikkatli olmalıyız.       mecbur ve mahkumuz.
    kak hareketleri de bugünlerde Af-   ABD’nin arka bahçesi mesabe-                      Akıllı ve akılcı olmalıyız.     Tek yol budur ve başka alternatif
    rin-Mümbiç-El Bab’daki patlamalar  sindeki bu ülke, dünyanın en büyük                    Hamaset ve romantizmden uzak   yoktur.
    da, Davos’da Brezilya devlet başka- petrol rezervine sahiptir. Aynı zaman-                kalmalıyız.              Son olarak; küresel ölçekte girift ve
    nının Maduro içerikli konuşması da,  da ABD’nin en çok petrol ithal ettiği                  Dünya, ekonomik ve siyasi olarak  karmaşık hale gelmiş dış politika ve
    bu savaşın parçası ve coğrafyalar bu  ülkedir ve bu nedenle de ABD petrol                 ateş çemberi bir yıla girmişken; reha- uluslararası ilişkilerde, Sayın Cumhur-
    kavganın arenasıdır.        arz güvenliği için olmazsa olmaz                    vet, aymazlık, tutarsızlık, iç siyasetin  başkanı'nın ülke menfaatleri doğrultu-
      Kavganın öyle önemli noktasına  durumdadır.                              girdabına kapılmak ve global gelişme- sunda herkes ve her kesimle ilişkisini
    geldik ki; cephelerde saflar netleşirken  Kimileri ABD (Neocon-Evange-     Sesli dinlemek için    leri önemsizleştirmek bize çok büyük  devam ettirmesini ilgi, merak ve biraz
    aynı zamanda saf değişiklikleri de  list-Pentagoncu) eski gücünde değil;    barkodu okutunuz      zarar verir.            da şaşkınlıkla takip ediyorum.
    yaşanabiliyor.           çünkü “ABD eskiden olsa bir ülkede                    IMF değerlendirmeleri ve diğer   Bir sonraki Bir Portre yazımızda
      “Neocon-Evangelist-Pentagoncu”  darbe istedi mi, mutlaka başarırdı. Ve-                ekonomik raporlar global ekonominin  buluşmak ümidi ile Allah’a emanet
    safta, bir şekilde yer aldırılan bir ülke  nezüella’da başaramadı” diyebiliyor.              2019 içinde ciddi durgunluk yaşayaca- olun sevgili okurlar..
   9   10   11   12   13   14   15   16