Page 14 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 14

Ülke halklarını ekonomik saiklerle kendi

                                                                   muhafazakarlıklarından uzaklaştıran, bilindik ve
                                                                  öngörülebilir davranışlardan alıkoyan ve “tepkisel
                                                                  sınırsızlaşmaya” götüren bir sosyolojik başkalaşım.

          KÜRESEL HAKİMİYETTE
     dehşet dengesi ve toplumsal dip dalga


        sevgili Bir Portre okurları,  siyasetin kutuplaştırıcı diline                   zordur.               oluşursa bunun ne iktidara ne mu-
        yeni bir sayıda daha sizlerle  rağmen seçmenler arasında “tercihsel                  Bu, yaratılışa da mugayir bir du- halefete; kısaca bu topraklardaki bir
    uberaber olmanın haklı gururu-   köşelilik” azalıyor.                          rumdur.               allah kuluna yararı olmayacaktır.
    nu yaşıyorum.             Ülkede geleneksel yaklaşımı özet-                   Hal böyleyken ve iş işten geçme-  Bu yüzden de, herkes ülkesellik
      Küresel Hakimiyet savaşının acı- leyebileceğimiz üç doktrin, kavramsal                 den ne yapılmalıdır...       zemininde taşın altına elini sokma-
    masız gidişatına hep vurgu yaptım. boyuta indirgenmiş halde ve neredey-                   Global boyutta; avrupa’yı da kap- lı, kayıkçı kavgasından vazgeçmeli,
      Pek çok yazımı bu konu üzerine  se tükenmiş.                              sayan bir “toplumsal dip dalga” var. herkesin bir diğerine tahammül ettiği
    teksif ettim.             türkleşmek, islamlaşmak, muasır-     Türkleşmek,          toplumları geleneksel refleksle- ve kabullendiği bir düşünceyle hareket
      Ve geldiğimiz noktada bu savaş  laşmak...                               rinden kopartan ve marjinalleşmeye  etmesi şarttır.
    tüm acımasızlığı, hızı ve açık-örtülü  Görünürlük arzetmese bile; top-    İslamlaşmak,        doğru iten bir dip dalga.       artık seçim gibi kısır döngü
    haliyle devam ediyor.        lumsal katmanların tamamına yakınını                   Ülke halklarını ekonomik saik-  piskozundan çıkılması; kim nereyi
      olayı netleştirecek olursak;   kapsayacak boyuttaki bu ideolojiler,   Muasırlaşmak...       lerle kendi muhafazakarlıklarından  yönetecekse ona yetkilendirme yapıl-
      durum savaşla ve savaş sonrası  temsil edilen siyasetler eliyle pasifize  Görünürlük arzetmese    uzaklaştıran, bilindik ve öngörülebilir  ması, sen-ben düşüncesinin bitmesi
    karmaşık hale gelen ülkeler ve coğraf- halde ve etkisizleşti.                       davranışlardan alıkoyan ve “tepkisel  ve acilen sorunların halline ve uzun
    yalarla devam ediyor.         sosyolojideki bu dönüşüm, de-     bile; toplumsal       sınırsızlaşmaya” götüren bir sosyolojik  vadeli değerlendirme ve eylemlere
      mesela, libya, ırak, Yemen, afga- ğişim ve silikleşmeye bir de güncel  katmanların tamamına      başkalaşım.             başlanması gereklidir.
    nistan, suriye…           sorunlar ve topluma zul gelen kamu-                    Bu durum avrupa’da aşırı sağın   Küresel çapta artık türkiye’nin
      Bu ülkeler istikrarı kaybetti ve ön- sal eylemler eklenince; öngörülmezlik  yakınını kapsayacak    iktidara gelmesi şeklinde tezahür  kendini, tutumunu, yol haritasını net-
    ceki hallerine rahmet okur haldeler. daha da beterleşiyor.       boyuttaki bu ideolojiler,     ederken; ortadoğu-afrika halklarında  leştirmesi gereklidir.
      ikincisi; arap baharına benzer   ne yazık ki; küresel ölçekte cere-                 “daha iyi yaşam, hak-hukuk-adalet ve  Hertaraf olan bertaraf olur.
    şekilde toplum mühendisliği boyutlu  yan eden olayları doğru okuyamıyoruz  temsil edilen siyasetler   eşitlik” istekli sokak hareketleri olarak  Küreselcilerin her iki tarafına da el
    “halk hareketleri” şeklinde bir kulvar- ve bütüncül boyutlu bir öngörüsüzlük               vücut buluyor.           sallanarak bir şey elde edilmez.
    da sürüyor.             içindeyiz.              eliyle pasifize halde ve       Hele de bu ülkelerde gelir dağılı- akıl ve akılcılık prensibinden ha-
      mesela, sudan, Venezuela, arna-   ne iktidar ne muhalefet ve ne de     etkisizleşti.       mında eşitsizlik, eş-dost kayırmacılığı,  reketle tavır ve tutumumuzu netleş-
    vutluk, sırbistan, hatta fransa, hatta  akademiya sağlıklı bir okuma içinde                kamusal temsilde dengesizlik ve bun- tirmiş şekilde; kiminle veya kimlerle,
    Brezilya ve hatta arjantin...    değil.                  Sosyolojideki bu       ların ötesinde ciddi hayat pahalılığı  hangi koşullarda nasıl yol yürüyece-
      siz sanıyor musunuz, dün Yeni    Küresel hakimiyetin iki tarafı-   dönüşüm, değişim        var ise; giz’lerdeki dip dalganın tahrik  ğimizi kararlaştırmalı ve kazan-kazan
    Zelanda’daki katliamın ve bugün   nın dünya düzleminde ve özellikle                   edilip yüzeye vurması için en uygun  politikasını söylemden öteye geçirerek
    fransa’daki yangının tesadüfi olduğu- benzerlik arzettiğimiz ülkeler bazında  ve silikleşmeye bir    zemin oluşmuş demektir.       eylemselliğe büründürmemiz şarttır.
    nu...                yaptıkları dizayn, mühendislik ve dö-  de güncel sorunlar        Zaten ekonomik tetikçiler, toplum  Yazımı, mahfi eğilmez’in her soru-
      asla değil.           nüştürme eylemlerinin olası etkilerine                mühendisleri, dönüştürücü, ayrıştırıcı  numuzun temeli olan ekonomiye dair
      fransa’daki sarı Yelekliler durumu  projeksiyon yapmıyoruz.        ve topluma zul        ve yozlaştırıcı el’ler ve yerel işbirlikçiler  bir tespitiyle sonlandırmak istiyorum:
    nasıl spontane değil ve ciddi planlama  Bunu söylerken de, tek bir tarafı  gelen kamusal        planlı şekilde hazır haldeler.     “türkiye açısından bu gidişi tersine
    ve organizasyon içeriyor ise; Paris’te- hedef alarak konuşmuyorum.                      Buradan iktidara, muhalefete,  çevirebilmek için üç adım atılması
    ki notre dame yangını da, sıradan   tespitimin muhatabı tüm siyaset   eylemler eklenince;       stKlara, kanaat önderlerine ve tüm  gerekiyor:
    bir durum olmayıp, aynı hakimiyet  ve siyasilerdir.                            sorumluluk merciinde olanlara sesle-  ilk adım; geriye gidiş gerçeğini
    savaşının bir nüvesi, destinasyonu ve  ne acıdır ki, muhalefet iktidarı dü- öngörülmezlik daha da    niyorum.              kabul etmek. Yani düne kadar bu
    enstrümanıdır.           şürmek uğruna devleti düşürmeye razı    beterleşiyor.         aklımızı başımıza almaya mecbur  karşılaştırmayı kabul edip de işler
      artık her türlü silah ve hedef sah- boyutta, bir düşünsellik içinde.                  ve hatta mahkumuz.         kötüye gidince satınalma gücü paritesi
    nededir.                iktidar, gerçekleri kabullenmez ve                   ivedilikler kendimize gelmeliyiz. hesabına dönmek gibi adımlar atarak
      Her iki tarafın da herşeyini kullan- iktidarı konsolide etmek amaçlı; salt                muhalefet iktidarı düşürmek için  gerçeği saklamaya çalışmamak. ikinci
    maya başladığı bir süreçteyiz.   muhalefeti küçük tutmaya ve kü-                    her yolu mübah saymamalı. neticede  adım; yükselen bir ekonominin, baş-
      Küresel bazda hal böyleyken,   çültmeye matuf bir söylem ve refleks                  iktidar düşebilir ama inanın iktidar  kalarının girişimleriyle değil de hangi
    türkiye olarak ne durumdayız ve bu  içinde.                                edeceğiniz bir ülkesel zemin kalmamış  hatalarımız sonucunda düşüşe geçtiği-
    global olayları nasıl okuyor veya oku- Hele de ekonomi ve ekonominin                   olabilir.              ni araştırmak.
    muyoruz...             halka yansıyan boyutu, yolsuzluk                     Kamudan pay ve yer kapmaya çalı-  Üçüncü adım; ekonomi yükse-
      türkiye ciddi bir sosyolojik trans- iddiaları artıyor, hayat pahalılığı kabul             şan stKların, cemaatlerin, tarikatların  lirken siyasal, sosyal ve ekonomik
    formasyondan geçiyor.        edilemez düzeylerde seyrediyor ise;                  pay ve yer kapacağı sağlıklı bir devlet  alanlarda neler olduğunu, bunlardan
      toplumsal katmanlar arasında   toplumsal milli direnç ve ülkesellik                  aygıtı kalmayabilir.        hangisi değiştirildiğinde kayıpların or-
    geçişkenlik artıyor ve çizgiler hızla  algı ve olgusu bireyler için göze gö-  Sesli dinlemek için      iktidarın irade ve inisiyatif kullana- taya çıkmaya başladığını belirleyip ona
    yokoluyor.             rünmüyor.                  barkodu okutunuz      cağı bir iradesi kalmayabilir.   göre gerekli değişiklikleri yapmak.”
      ideolojiler, yerini daha bireysel,  çünkü karnı aç ve kızgın birisinin                  Coğrafi bir zemin var olabilir ama  Bir sonraki Bir Portre yazımızda
    edinimci ve ekonomikleşen reflekslere  daha ulvi, manevi ve deruni amaçla-                yönetsel yetki ve etkinin başkalarının  buluşmak ümidi ile allah’a emanet
    bırakıyor.             ra motive edilip yönlendirilmesi çok                  eline geçeceği bir kopuş ve kaybediş  olun sevgili okurlar.
   9   10   11   12   13   14   15   16