Page 2 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 2

2                                        Haber
                             KüçüK EFEnDi                               2

                         Çanakkale Savaşı


               şeHzade                                                          kin Küçük Efendi gayet iştahla hiç itiraz
                                                                            etmeden yemeğini yer.
           Orhan Osmanoğlu                                                           Tabi durum anlaşılmıştır. Bunun Kü-
            osmanoglu@ogun.com.tr
                                                                            çük Efendi’nin işi olduğunu hepsi anlar.
                                                                             Bazen geceleri saraya gider beyaz
       Değerli dostlarım, sevgili okur-                                                     çarşafa bürünür, hortlak olur şehzade
    ularım, ‘Küçük Efendi Şehzade                                                         arkadaşlarını korkutur. Zavallı şehzadeler
    Abdülkerim yazı Dizimi’ze kaldığımız                                                      Küçük Efendi’den ne çekmişler.
    yerden devam edelim.                                                               Şehzade’nin yaramazlıkları saymak-
      Yıl 1916’dır ve Çanakkale Savaşları                                                     la, burda yazmakla bitmez. Bu ondaki
    devam etmektedir. Seferberlik ilan                                                       keskin zekanın ele avuca sığmamanın
    edilmiş Osmanlı devleti karşısında yedi                                                    belirtileridir hep.
    düvel toplanmış, Osmanlı’yı yıkmak                                                        Gene o yıllarda Küçük Efendi
    parçalamak için birleşmişlerdi.                                                        sünnet olmuş ve artık çocukluğu geride
      Enver Paşa 1914 ‘te bütün şehzade-                                                     bırakmıştı. Sarayda Mevlütler hatimler
    lerin zabıt olmaları için saraya bir yazı                                                   okunmuş çok sade bir sünnet düğünü
    göndermiştir. Tam o sıralarda Küçük    yazı                                                 tertip edilmişti. Babası Selim Efendi
    Efendi ise henüz on yaşındadır ve adını  KÜÇÜK EFENDİ                                             “Memleket bu durumdayken çok şah-
    yazdırarak onbaşı rütbesi alır.     dizisi                                                şaalı bir tören yapmak yakışık almaz”
      Çanakkale Harbi esnasında 12 ya-                                                      diyerek saray efradını uyarmıştır.
    şında olmasına rağmen cepheye gitmek     2                                                  Yıl 1922 Şehzademiz 16 yaşında ya-
    için babasından ısrarla izin ister fakat                                  Abid Efendi ile birlikte aynı mektebe  kışıklı, zayıf, uzun boylu, güler yüzlü bir
    babası yaşının küçük olması nedeniyle                                   gitmeye devam etmektedir.      delikanlı olmuştur. Artık Küçük Efendi
    izin vermez.              “peki şehzadem emriniz üzere“                     Tabi yaramazlıkları da her zaman- gitmiş Şehzade Abdülkerim Efendi
      O yıl sarayda cepheye gitmek için ha- diyerek cevaplar amcasını.                    ki gibi meşhurdur. Bir gün ufak bir  gelmiştir.
    zırlık yapan başka şehzadeler de vardır.  Ve yola çıkarlar, cepheye gelirler.               fare yakalar ve bir kutuya koyarak bu  Lakin sarayda bazı şehzade amca-
    Bunlar, 2. Sultan Abdülhamid Han oğlu  Şehzadeleri Enver Paşa karşılar ve                 kutuyu okula götürür ve sınıfta hocanın  ları ona halen Küçük Efendi deseler de
    Şehzade Abdürrahim Efendi, Sultan 5.  kalacak yerlerini gösterir. Küçük Efendi              masasına bırakır.          şehzade artık kendisine Küçük efendi
    Murad oğlu Şehzade Osman Fuad Efen- hamasetlidir ve içinden Enver Paşaya                   Hoca sınıfa girdiği gibi gözü kutuya  denmesinden hoşnut olmuyordu.
    di, Sultan Abdülmecid Hanoğlu Şehzade  kızar “Ne dinlenmesi, ne istirahati, ne              ilişir. Sınıfa sorar “bu kutu kimin” diye  O yıl İstanbul İngilizler tarafından
    Süleyman Efendi ve Ömer Faruk Efendi,  yol yorgunluğu imiş? Biz buraya muha-               ses yok. Hoca merak edip kutuyu açar,  işgale uğramış saraya giriş çıkışlar on-
    Sultan Abdülmecid Han torunu Şehzade  rebeye geldik” diye.                        küçük fare içinden zıplayarak ortalığa  ların kontrolünde yapılmaktadır. Küçük
    Abdülhalim ve en yaşlı şehzade olan Sul- Ve Şehzade Yusuf İzzeddin Efen- Yusuf İzzeddin Efendi çok hiddetlenir ve  çıkar, hoca korkusundan çığlık atıp  Efendi öyle istediği gibi köşkün dışına
    tan Abdülaziz Han oğlu Şehzade Ömer  diye de sorar “Şehzadem ne zaman  “Paşa, Paşa yanımda çocuk var bilmez  sınıfı terk eder.       çıkamamaktadır.
    Seyfeddin Efendiler idi. Başlarında ise  düşmanla çarpışacağız,bana neden  misin, neden bu manzaraları gösterirsin,  Olayı müdüre anlatınca müdür  Devamlı babasına söylenir “Bu kefere
    Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi vardır. silah verilmedi?”        biz bilmez miyiz Mehmetçiğin burda na- bunun Küçük Efendi’nin işi olduğunu  İngilizler ne zaman gidecekler”diye.
      Küçük efendi izin koparabilmek   Yusuf İzeddin Efendi ise sakince  sıl şehid olduğunu, bu nasıl davranıştır?”  tahmin etmekte zorlanmaz ve Şehza- Diğer arkadaşları şehzadeler Ab-
    amacıyla sarayda bir o şehzadeye, bir  “Lütfen sakin olunuz, biraz sabrediniz”  diyerek derhal oradan ayrılır. de’yi yanına çağırtır. Tabi Şehzade de  dülkerim Efendi’ye gelirlerdi. Onlarla
    diğer şehzadeye giderek hepsine de  diye cevaplar verir.         Küçük Efendi bu manzaraları gördü- zaten saklamaz, hemen itiraf eder. konuşmalarında devleti nasıl kurtarırız
    başvurur lakin nafile küçük olduğu için  Şehzade Abdülkerim Efendi sakin  ğünde çok hüzünlenir ağlar ve Yusuf İz- Müdür sorar ”Neden şehzadem, bir  diye çareler bulmaya çalışır, hararetli
    izin koparamaz.           olmaya çalışsa da gözlerinden ateşler  zeddin Efendi’ye “Keşke onların yerinde  şehzadeye bu yaramazlığı yapmak hiç  konuşmalar yapar, yerinde duramazdı.
      Son olarak Şehzade Yusuf İzzed- fışkırıyordu adeta.         biz olsaydık“ der. Yusuf İzzeddin efendi  yakışıyor mu” der.       Diğer şehzadeler “Abdülkerim
    din’e gider ve “Şehzadem siz saraydan  Enver Paşa cepheleri dolaşmak için  ise daha fazla etkilenmemesi için Küçük  Küçük Şehzade hazır cevap “Müdür  Efendi 1. Dünya Harbini kaybettik, bek-
    giden şehzadelere komutanlık yapıyor- yanına en kıdemli şehzade olan Yusuf  Efendi’yi payitahta geri yollar. bey ben aslında şaka yapmadım, bunca  lemekten başka elden bir şey gelmez”
    sunuz, Allah aşkına bana da izin verin,  İzeddin Efendi’yi alır lakin Küçük Efen- Zaten sarayda da, şehzadenin  şehzadeyi okutan bir hocanın cesaretini  diyerek sakinleştirmeye çalışırlardı.
    Atam Oğuz’a, Osman Bey’e, Fatih’e,  di’de kendileriyle birlikte gelmektedir. habersiz çıkışı, cepheye gidişi nede- ölçmek istedim” der.    Bu konuşmaların sonunda bir kere-
    Yavuz’a yakışır bir şehzade olarak size  Enver Paşa itiraz eder “Şehzadem  niyle bir telaş başlamıştır. Genelde  Bunun üzerine hafifçe tebessüm  sinde silahını eline alıp dışarı çıkmaya
    katılayım” der.           olmaz, Küçük Efendi’nin görmemesi  şehzadenin yaramazlıklarına alışkın  eden müdür “Maşallah şehzadem gene  kalkarak “siz gelmeseniz de ben tek
      Küçük şehzadeniz yaş dolu gözlerle  gereken manzaralar var”     olan saray efradı yine ne işler çeviriyor,  beni ikna ettin, lakin bir daha olmasın,  başıma giderim!” demişti.
    bu ısrarını gören Yusuf İzeddin Efendi  Bunu duyan Küçük Efendi “Paşa,- neler yapıyor da ortadan kayboldu diye  hadi bakalım sınıflarınıza“ der. Şehzadeler zar zor ikna ederek
    dayanamaz izin verir lakin sadece iki  Paşa siz benim kimin torunu olduğumu  düşünmeye başlamışlardır ki dönüşüyle  Gene bir başka gün Şehzade, ye- ”Abdülkerim Efendi, elbette bunlar
    gün için izin verir ve “yanına üç mu- unuttunuz galiba” diye atılır.  birlikte herkes bir oh çeker.   mekhanedeyken daha henüz tabaklar  buradan gidecekler, elbette bizden biri
    hafız vereceğim, mazallah başınıza bir  Enver Paşa’nın yüzü asılır fakat  Küçük Efendi köşklerine gittiğindeyse  dağıtılmamışken, diğer şehzadelerin  çıkacak, kumandanlık yapacak, istiklali-
    iş gelirse ben babanıza ne derim, sizi  nafile Yusuf İzzeddin Efendi’nin yanısıra  babası M. Selim Efendi’den iyi bir fırça  tabaklarındaki yemeklerin daha fazla  miz için meşaleyi yakacak” deyip silahı
    onun izni olmadan götürüyorum” der. Küçük Efendi’yi de cepheye götürür. yer lakin çıt çıkarmadan odasına gider. olduğunu farkeder. Bu işe kızar ve tuz- elinden almışlardı.
      Küçük Efendi bu şartı da kabul eder  Götürür götürmesine lakin kasıtlı  O yıllarda kendisiyle aynı yaşlarda  luğu eline alarak farkettirmeden bütün  Evet dostlarım o yıllar zor yıllardı.
    ve derhal yol hazırlığına başlar. mı yapar bilinmez ilk olarak bedenleri  olan ve yakın arkadaşları olan Şehzade  tabaklara tuz döker.    Yazımın ikinci bölümünü Abdülkerim
      Yusuf İzzeddin Efendi sık sık tembih  parçalanmış, şehid düşmüş Mehmet- Abdülkadir Oğlu Orhan Efendi, Sultan  Yemeğe başlandığında bütün  Efendi’nin hiç dilinde düşürmediği şu
    etmektedir “Yanımdan ayrılmayacaksı- çik’leri gösterir.        Reşad Torunu Nazım Efendi, Sultan  şehzadeler,yemeklerini yemeye başlar  sözlerle sonlandırmak istiyorum;
    nız” diye. Küçük Efendi her defasında  Bu manzarayı gören kıdemli Şehzade  Abdülhamid Han’ın en son çocuğu  başlamaz tekrar çıkarmaları bir olur la- “Türk esir olmaz, esir alınamaz!”
   1   2   3   4   5   6   7