Page 2 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 2

2                                        Haber
                              KüçüK EfEndi

    ‘Şehzadenin doğumu ve çocukluğu’               Şehzade                                        kese altın hediye edilmesini talimat verir. olayların farkında değildir, yaramazlıklar
                                                           Sultan öğlene doğru küçük şehzadeyi  yapar ve çoğu zaman kendisini zaptetmek
           Orhan Osmanoğlu                                        görmek için M.Selim Efendi’nin dairesine  zordur lakin sözkonusu ablası Nemika
            osmanoglu@ogun.com.tr
                                                          gider. Önce annesi Nilüfer Hatun’u tebrik  Sultan olunca Şehzade onun sözünü
                                                          eder sonra yeni doğmuş şehzadeyi “Ma- dinler.
      Değerli dostlarım ve sevgili okur-                                   şallah”diyerek, yavaşça eline alır, Allaha  Birgün Küçük Efendi ablasıyla birlikte
    ularım, sizlere bu ay içinde bölümler                                   şükür eder ve küçük şehzadenin yüzüne  Ihlamur Kasrına giderler. Küçük Efendi
    halinde yayınlayacağımız bir yazı dizisi                                  bir müddet anlamlı ve tebessümle bakar. henüz beş yaşındadır. Kasrın bahçesinde
    hazırladım.                                                  Yanında bulunan Şehzade M.Selim  de bir havuz vardır.
      Ocak ayı boyunca dört bölüm halinde                                   Sultan’a minik şehzadenin ismini koyma- Bahçede dolaşırlarken Küçük Efen-
    sunacağım yazımda sizlere Küçük Efendi                                   ları ve kulağına ezanı okumaları ricasında  di ablasından bir kurabiye ister. Ablası
    olarak da anılan, Sultan ‘Abdülhamid                                    bulunur.              Nemika Sultan ise “Kalfayı çağırayım”
    Han’ın torunu Şehzade Abdülkerim Efen-                                    Sultan küçük şehzadenin ellerine  der. Şehzade “Kalfayı ben de çağırırdım
    di’yi anlatmaya çalışacağım.                                        bakar. Şehzade minicik, ufacık ellerini  Sultan Ablam ama ben mutfağa gidip sizin
      Doğduğu günden vafatına kadar haya-                                   sonuna kadar açmış, avuç içleri görünüyor.  seçmenizi istiyorum” der.
    tını, başından geçenleri, aşklarını, hüzünlü                                Sultan “Hey maşallah bu şehzademiz çok  Nemika Sultan Küçük Efendi’yi kırmaz
    yıllarını adeta bir dizi izler gibi okuyacaksı-                              cömert, çok eliaçık biri olacak Kerim’im“  mutfağa doğru giderken de Şehzade’yi
    nız inşaallah.                                               der ve sonra O’na Allahın cömert kulu  “Sakın havuza yaklaşma,hemen geliyo-
      Sene 1906, Yıldız Sarayı’nda sıcak bir                                 anlamına gelen Abdülkerim adını koyar.  rum.” diyerek sıkı sıkı tembihler.
    yaz günü sabahın dördü ve günlerden Cu-                                  Sonrasında kulağına ezanı okuyarak sala- Ablası gider gitmez Şehzade havuza
    madır. M.Selim efendiye saraydaki kalfalar                                 vat getirerek Şehzade’nin ismini söyler. girer ve ablasının gelişini kollamaya başlar.
    tarafından müjde verilir.                                           Sonrasında Sultan şu güzel duayı eder; Tam uzaktan ablasını görünce ölü gibi
      ”Şehzademiz, müjdeler olsun, bir aslan                                   “Allah soyunu mübarek etsin,   havuzun ortasına yatar.
    parçası dünyaya geldi. Nur topu gibi bir                                  Oğuz’un, Ertuğrul Gazi’nin, Osman   Ablası Nemika Sultan Şehzade’yi o
    oğlunuz oldu.”                                               Bey’in, Fatih’in, Yavuz’un yolunda olursun  vaziyette görünce öldü zannedip telaşa
      Haberi alan Şehzade M.Selim efendi                                   inşaallah.“             kapılır ve “Yetişin kalfalar yetişin, Küçük
    sevinç ve heyecanla harem dairesindeki                                    Sonra minik şehzadeyi hafifçe yatağına  Efendi boğuldu!” diyerek bağırmaya
    kendi bulunduğu daireye gider, önce                                    bırakır, lakin şehzade bırakır bırakmaz  başlar. Tam kalfalar gelirken Şehzade
    hanımı yani şehzadenin annesini tebrik                                   ağlamaya başlar. Sultan ağlamasına daya- ayağa kalkıp sudan çıkar. Ablasına “Ablam
    eder. (Nilüfer Hanım Efendi) Sonra minik  yazı                              namaz O’nu salavat getirerek tekrar eline  sultanım ben size şaka yaptım” der. Soğuk
                          dizisi
    şehzadeyi kucağına alır korka korka taşır,  KÜÇÜK EFENDİ                         alır ve şehzade susar.       kanlılıkla ablasının yanaklarını öper.
    hafifçe bir tebessüm eder ve Allah’a şükür                                  İkinci kez şehzadeyi yatağa bıraktığın- Ablası biraz kızgın, biraz ablalığın
    duaları eder.                                               da şehzade yine ağlar ve Sultan bir kere  verdiği hoş görüyle “Tabi ya beni kurabiye
      Sonra kalfaları çağırarak “Hemen      1                              daha kucağına alır ve Oğlu M.Selim Efen- diye kandırıp göndermenden anlama-
    Hünkar babamıza haber salın” talimatını                                  di’ye dönerek “Maşallah bu Küçük Efendi  lıydım, hiç hesap edemedim, aşk olsun
    verir.                                                   yaramaz bir şehzade olacak galiba“ der,  Küçük Efendi” der.
      Kalfalar derhal Hünkar’a gider fakat                                  sonrasında içinden bir müddet daha dua  Küçük Efendi’nin yaramazlıkları
    onu kapıda karşılayan Tahsin Paşa haberi                                  ettikten sonra küçük şehzadeyi yatağına  bununla bitmedi elbette, ileride tekrar
    kendisine vermelerini ve Sultan’a bu ha-                                  koyar ve daireden ayrılır.     anlatacağız.
    beri kendisinin ileteceğini söyler.                                      Sonrasında Sultan Abdülhamid Han  Şehzade Abdülkerim Efendi medrese
      Kalfalar Paşa’ya bunun çok önemli                                    oğlu Şehzade M.Selim Efendi’yi yanına  eğitimine dört yaşında başlar. Babası M.
    bir haber olduğunu ve kendilerinin bizzat                                 çağırtarak şunları söyler;     Selim Efendi, babası Sultan Abdülhamid
    Hünkar’a iletceğini ısrarla söyleyince ka-                                  “Bak Şehzadem, M.Selim Oğlum, bu  Han’ın tavsiyesi üzerine küçük şehzadenin
    pıda bir müddet bu minvalde konuşmalar                                   evladına iyi bak, tahsilini iyi yapsın, erken  eğitimini bizzat takip eder.
    yaşanır.                                                  evlendir, çok geç kalmayın. Onu fazla  Ona en iyi hocaları tutar. Şehzade,
      Kalfalar bu müjdeli haberi Tahsin Pa-                                  sıkma, özgür bırak ama Şehzade Abdül- Fransızca, Arapça, İngilizce, Farsça öğrenir.
    şaya söylememekte ısrarcıdır. Aslında on-                                 kadir Efendi kadar özgür olmasın. Gözün  Bunun yanında fıkıh, tefsir, hadis ve diğer
    ların niyeti haberi bizzat Sultan’a kendileri                               hep üstünde ola. Allah onu bu millete ve  dinler hakkında pek çok ders alır.
    iletip O’nun hediyelerine nail olabilmekti.                                Devlet-i Ali’ye bağışlasın.”      Müzik dersleri de gören Şehzade’nin
      Nihayetinde Tahsin Paşa kapıya vurur,                                   Şehzade Abdülkerim Efendi’ye saray- keman çalmayı sevmediği lakin ud çalmayı
    izin ister. Sultan hafif bir tebessümle                                  da hep “Küçük Efendi” denirdi. 2.700 gr  çok sevdiği bilinir.
    “Hayırdır Paşam sesleriniz buraya kadar                                  olarak doğmuş, hafif ve ufacık bir oğlan  Küçük Efendi’nin silah merakı vardı.
    geliyordu, neden kalfayı içeri almadınız?”                                 çocuğu olması nedeniyle babası ve kalfalar  Aynı dedesi gibi çok iyi bir atıcıydı, çok iyi
    der.                                                    tarafından böyle adlandırılmıştı.  at binerdi. Her zaman şık ve temiz giyinir-
      Tahsin Paşa “Hünkarım nasıl ala-                                      Küçük Efendi artık 3 yaşlarına gelmiştir  di, çizmeleri pırıl pırıldı.
    yım, paldır küldür geldiler meseleyi de                                  ve sarayda ordan oraya koşturur. Yara- Daha on yaşında o zamanlar adı Mek-
    anlatmadılar” deyince Sultan “Tahsin                                    mazlığı had safhada olan Şehzade’yi kimse  teb-i Sultani olan Galatasaray Mektebi’ne
    Paşam,belli ki kalfalar bize güzel, sevinçli                                zaptedemez.             gider.
    bir haber getirmişler, seslerinden belli olur.                                Sarayda ise bir matem havası var, sene  O zamanlar bu mektebe Mekteb-i Sul-
    İçeri al da neymiş öğrenelim” der.                                     1909 Sultan Abdülhamid Han tahttan  tani denmesinin nedeni ise 1909 yılından
      Tahsin Paşa “Peki Hünkarım” diyerek                                   indirilmiş, saray sessizliğe bürünmüş, M. sonra bütün şehzadelerin bu mektepte
    baş kalfayı içeri alır. Kalfa huzura çıkar                                 Selim Efendi ve diğer şehzadeler üzüntülü,  eğitim almış olmalarından ötürüdür.
    ve “Sultanım müjdeler olsun, ilk erkek                                   saray halkı telaşlı, kimseden çıt çıkmamak- M.Selim Efendi, mektebin Fransız
    torununuz dünyaya geldi. Şehzadeniz                                    tadır.               eğimli ve eğitimli olması nedeniyle bun-
    Mehmed Selim Efendi’nin bir oğlu oldu”                                    O yıl Sultan’ın Selanik’e sürgün  dan oğlu Küçük Efendi için pek hoşnut
    diyerek haberi verir.                                           edilmesi kararı çıkar. Fakat M.Selim Efendi  olmaz ve ona ayrı hocalar tutar.
      Sultan çok mutlu olur. Tahsin Paşa’ya                                  ve ailesi için izin çıkmaz. Şehzade eşi ve  “Bu mektep Şehzade’nin ahlakını
    döner ve der ki; “Paşam ben size dememiş                                  iki çocuğu ile Yıldız’dan ayrılır ve Yıldız  bozacak” derdi. Mektebi fazla sevmezdi.
    miydim hayırlı haberdir diye” der.                                     Stranca Bey Yokuşu’nda bulunan köşküne  Evet dostlarım, yazı dizimin bu ilk
      Tahsin Paşa “Ama Hünkarım bunu                                     gider.               bölümünde Küçük Efendi’nin doğumun-
    bana da söyleyebilirlerdi” deyince Sultan                                   İlk evladı ve Küçük Efendi’nin ablası  dan on yaşına kadar ki hayatını ele aldım.
    “Tahsin Paşa sen saray adetlerini bilmez                                  Nemika Sultan burda kardeşine adeta  Şimdilik burada bir virgül koyuyorum,
    misin, müjdeyi ilk veren hediyeyi alır, kal-                                annelik yapmış O’nu himaye etmiştir. devamı haftaya inşallah.
    fanın rızkını kesme.” Diyerek kalfaya bir                                   Şehzade henüz küçük olduğundan   Allah’a emanet olunuz!     Bangladeş Başkonsolosu islam: Arakan’da ‘insanlık trajedisi’


      İstanbul Bangladeş Başkonsolosu
    uDoç. Dr. Mohammed Monirul
    İslam, Araştırma ve Kariyer Kulübü
    ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kulü-
    bü’nün davetlisi olarak geldiği Bilecik
    Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ‘Arakan
    Mülteci Krizi’ konulu bir konferans
    verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
    tesi Konferans Salonu’nda gerçekle-
    şen konferansa Bilecik Şeyh Edebali
    Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
    Taş da katıldı. Konferansın açılışında                                                  Böke: mansur Yavaş’ın doğru
    konuşan Rektör Taş, Myanmar’da
    Arakanlı Müslümanlara yönelik                                                      bir aday olmadığını söylemiştim
    şiddetin gözardı edilemez boyutlara
    ulaştığını belirtti. Bu önemli sorunun                                                   CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi
    çözüme kavuşması için herkesin elin-                                                  uSelin Sayek Böke, Marmaris’te katıldığı
    den geleni yapması gerektiğini ifade                                                  panelde Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Be-
    eden Taş, konferansa katılan Başkon-                                                  lediye Başkan Adaylığı ile ilgili konuştu. Marma-
    solos Mohammed Monirul İslam’a                                                     ris’te Birleşik Haziran Hareketi tarafından, “Yerel
    teşekkürlerini sundu.                                                          Yönetim, Kent Kimin İçin?” paneli düzenlendi.
      Başkonsolos Mohammed Monirul                                                     Panele Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP
    İslam’ın konferansı, Bangladeş tanıtım                                                 İlçe Başkanı Tolga Akbay, CHP Belediye Başkan
    filmi ve Arakan’da yaşanan mülteci  Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık  İslam, Türkiye’nin bu yaşananlara  halkının ata topraklarına geri dön- Aday Adayı Acar Ünlü ve davetliler katıldı. Yerel
    kriziyle ilgili video gösterimleriyle  hakkı vermediğini belirten İslam, bin  kayıtsız kalmadığını, başta Cumhur- meleri gerektiğinin altını çizen İslam,  yönetimle ilgili yapılan konuşmaların ardından
    başladı. Myanmar Devleti’ne bağlı  yıldan uzun süredir bu topraklarda  başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi,  bu konuda uluslararası kamuoyunun  panelistlere sorular yöneltildi. Katılımcılardan
    bir eyalet olan Arakan’ın sosyo-kül- yaşanan Arakan halkının, zulüm altın- Emine Erdoğan’ın ve eski Başbakan  bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti  biri Böke’ye, “CHP Parti Meclisi toplantısında
    türel yapısı ile ilgili bilgi veren İslam,  da topraklarından ayrılmak zorunda  Binali Yıldırım’ın Arakan’ı ziyaret  ve herkesten Arakan sorununa karşı  Mansur Yavaş’ın adaylığı oylanırken oylamaya
    yaşananları bir ‘insanlık trajedisi’  bırakıldığını söyledi. Bangladeş’in  ederek çok önemli manevi destek  duyarlı olmasını istedi. Konferans,  neden katılmadınız?” diye sordu. Oy kullan-
    olarak niteledi. Çoğunluğu Budist olan  Arakan’dan göç ettirilen Müslüman- verdiklerini, bu nedenle Türk insanına  Başkonsolos Mohammed Monirul  maktan çekinmediğini belirten Böke, “Mansur
    Myanmar’da 135 etnik grubun yer al- lara kapılarını açtığını ve 1 milyon 100  minnettar olduklarını söyledi. Soru- İslam’ın öğrencilerden gelen soruları  Yavaş’ın doğru bir aday olmadığını televizyon
    dığını ve bu gruplar içerisinde yalnızca  bin mülteciyi kabul ettiğini ifade eden  nun çözüme ulaşması için Arakan  yanıtlamasının ardından sona erdi. kanallarında söylemiş biriyim.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7