Page 3 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 3

İrfan ülkü ve Nevzat Yalçıntaş unutulur mu?
                                                           Gazetemizin kuruluşunun 12.’ci yılında değişik sebeplerle birlikte olamadığımız Ogün aile-
                                                           si mensuplarımızda var. Seçimlere gözlemci olarak katılmak için gittiği azerbaycan’da ge-
                                                           çirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşan gazetemiz yazarlarından irfan Ülkü’yü
                                                           rahmetle anıyoruz. Onun turan diyarı ile alakalı bizlere aktardığı tecrübesi ile yolumuza
                                                           devam ediyoruz. ayrıca yine hocaların hocası olan gazetemiz yazarlarından nevzat yal-
                                                           çıntaş’a allahtan rahmet diliyoruz. Hocamızın da bizlere, gazetemize ve ülkemize büyük
                                                           katkıları olmuştur. Kendilerine teşekkür borcumuz var. Hepsini sevgi ve saygıyla anıyoruz.


    herkesin ‘ogün’ ile alakalı bir anısı vardır                                                fazla enerji katmak için enerji
                                                                           Türkiye’nin enerjisine daha


                                                                          Dünyası yayın hayatına başladı
                             İstikrarlı yayın hayatımızda bir  patentini aldığım zamanı   Medya Grubuna bağlı   Gün Medya Grubu’na bağlı tüm gazete, der-
                           uyaş daha büyümenin sevincini  dün gibi hatırlıyorum. Ve      olan hiçbir yayın organı  gi ve internet haber sitelerimizde ülkemizin
                           12. Yıl özel sayımız ile okurları- ilk yayına başladığımız     muhalif olma veya kavga  enerji politikalarına sonuna kadar destek
                           mızla beraber paylaşmanın haklı  1 Ocak 2007’de ilk sayı-      ile prim yapma peşinde  vermeye çalıştık. türkiye’nin enerjisinin
                           gururunu yaşıyoruz. Gün Medya  mızı da çok iyi anımsıyo-      koşmamıştır. Gelişmiş ül- yüksek olmasına kendi enerjimizden daha
                           Grubu’nun en kıdemli kuruluşu  rum. O tarihlerde sınırlı      kelerde 2 kişiye 1 gazete  büyük önem verdik. bu desteğimizi daha da
                           olan Ogün gazetesi, kuruluşunu  ekonomik imkânlarla         düşerken, nüfusu 80 mil- ileriye taşıyarak sektöre daha faydalı olmak
                           yaptığımız ilk gününden itibaren  yayın hayatına başlayan  Ferhat Yıldırım yona dayanan ülkemizde  adına enerji Dünyası gazetesi çıkarmak için
                           hiçbir zaman kaliteyi ve sorumlu  Ogün gazetesi, 12 yıl bo- mail@ferhatyildirim.com.tr toplam gazete tirajı 4  düğmeye bastık.
                           haberciliği göz ardı etmedi. Bu  yunca istikrarlı ve kaliteli    milyonu bulmuyor…    artık türkiye’nin
                           ilkeleri ile medya dünyasında çok  yayıncılık çizgisinden hiç     Gelişmiş ülkelerde 2
                           saygın bir yer edindi.    ayrılmadı. Adını Turan’dan, kutlu  kişiye 1 gazete düşerken ne yazık  enerjisine daha
                             Gazeteniz Ogün, medya sek- günden, zaferlerimizden kısaca  ki! Güzel yurdumuzda 20 kişiye  fazla enerji
                           töründeki eşsiz konumuyla her za- bizim için önem ve değer kazanmış  1 gazete düşüyor. Ama her şeye  katmak adına
                           man örnek alınan bir yayın organı  olan tüm o günlerden alan gaze- her zorluğa rağmen doğru haber  yayın hayatına
                           oldu. Ülkemizin büyük sıkıntılarla  temiz 12 yıl boyunca milletinin ve  ile azda olsa insanlara ulaşmaya  başlayan yeni
                           karşı karşıya kaldığı en zor zaman- devletinin zararına bir satır yazma- gayret ediyoruz. Yurdum insanı- sektörel gazete-
                           larda sağduyulu yayın politikasıyla,  mıştır. Bu şekilde yazmayı düşünen  nın gazete okuması için gazete  niz enerji Dün-
                           topluma güven telkin ederek kaos  kalemlerle zaman zaman yolları  bayileri, kargo şirketleri, postane  yası var. rabbim
                           ortamı oluşturmaya çalışanların her  kesişse de bu kişilerin muhabir ise  ve kuryeler vasıtasıyla Ogün  enerjimizi daim
                           zaman karşısında yer aldı.  işine son vermiş, yazar ise de kale- gazetesini yurdun dört bir yanına  eylesin ve
                             Evet, Ogün gazetesi sorumlu ya- mini hiç çekinmeden kırmıştır. yıllardır ulaştırıyoruz. bizleri başka-
                           yıncılık anlayışı, milli değerlere bağ- “Herkesin Ogün ile alakalı bir  12 yıl bizlere çok şey öğretti ve  larının enerji-
                           lılığı ile toplumsal barışa ve ülkesine  anısı vardır” sloganı ile yola çıkan  öğrendik ki! çirkin ilişkilere girme- lerine muhtaç
                           daima büyük katkıda bulunmuştur.  gazetemiz 12 yıl boyunca tahrik,  den bir gazete dimdik ayakta kalır- etmesin.
                             2006 yılında gazetenin isminin  kavga ve kaos ile anılmamıştır. Gün  mış insanın Cengiz abisi olursa…
                                   AzerbAycAn’dA neler oluyor?

                          Pkk kardeş ülkede cirit atıyor
                          Kardeş ve dost ülke azerbaycan’da PKK sempatizanları cirit atıyor. Son seçimde
                          bütün sandıklarda HDP’ninikinci parti çıktığı ülkede PKK her geçen gün varlığını
      murat eroğlu                                                              muhterem öz
                            arttırıyor. türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları acil önlem istiyor.
        SIZMALARA İZİN VERİLMEDİ
                                                                           TARIM VE TURİZM STRATEJİK
      terör örgütleri ile bağlantılı olan kişi ve kurum-                                           tekstil sektöründe faaliyet göstermek için
      ların Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği                                              azerbaycan’a gelen Müstakil Sanayici ve işa-
      (MÜSiaD) bakü temsilciliğinde söz sahibi olmak                                             damları Derneği (MÜSiaD) bakü temsilciliği
      veya ele geçirmek adına üye olmak taleplerini                                              Şube Müdürü ve Genel Sekreteri Muhterem
      geri çevirdiklerini söyleyen MÜSiaD bakü yö-                                              Öz, “tekstil sektöründe faaliyetlerimiz devam
      netim Kurulu Üyesi Murat eroğlu, derneklerinin                                             ederken geleceğini daha parlak gördüğüm
      kırmızı çizgilerinin her zaman akıllarında oldu-                                            mobilya sektörüne girdim. O yıllarda ticareti-
      ğunu ve amaçlarından hiçbir zaman sapmaları-                                              mizde kazanç vardı ama şimdilerde azerbay-
      nın düşünülmez olduğunu belirtti.
                                                                          can çok daha ekonomisi sağlam bir ülkedir ve
        YATIRIM YAPAN KAZANIR                                                       kazancı da ona göre orantılanmıştır. azerbay-
                                                                          can ülkesinde al-satçı yerine profesyonel satı-
      20 yıl önce azerbaycan’a gelen Murat eroğlu,                                              cı istiyor. ihracatı destekleme konusunda ciddi
      “Doğup, büyüdüğüm istanbul’dan bakü’ye gel-                                               projeler uygulamaya konuldu. Üstüne basa
      diğimzaman ile bu zamanımızı kıyaslandığımda                                              basa azerbaycan’a mal getirip satan para
      hem bizlerde hemde azerbaycan’da büyük                                                 kazanamaz diye söylüyoruz. tarım ve turizm
      olumlu değişiklikler gerçekleştiğini görüyoruz.                                             sektörleri iki stratejik sektör olarak seçilmiştir.
      teknoloji çağından önceki zamanda yani azer-                                              Petrol ve doğalgaza bağımlı olmamak adına
      baycan’da sistemin tam şeffaf olmadığı gün-                                               bu sektörlerde ciddi teşvikler vardır. azerbay-
      lerde ise bugüne kıyasla daha büyük kazançlar                                              can’da üretim yapan ve istihdam yaratan hem
      elde ediyorduk. bugünlerde buralarda para                                                kısa vadede hem uzun vadede kazanır” dedi.
      kazanmak zor ama bizler kazanıyoruz. Kazanç
      sağlamamızın nedeni ise buradan kazandıkları-                                               TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN
      mız ile buralara yatırım yapmamızdır” diyerek                                              ORTAK FAYDASI İÇİN ÇALIŞIYOR
      azerbaycan’ın kendisine yatırım yapana her                                               MÜSiaD bakü Şube Müdürü ve Genel Sekreterlik
      zaman kazandıracağını söyledi.
                                                                          görevlerinde bulunan Muhterem Öz, “Dernek
                                                                          olarak azerbaycan ve türkiye’nin ortak faydala-
                                                                          rına odaklandık. Daha önceden iki tane dernek
                             Azerbaycan Türkiye yakın- mi görev alıyorlar. Yada dağ kadrola- manında karşılama ve danışma birimi  vardı. Derneklerden birisi bazı sıkıntılardan do-
                             laşması dünyada parmak  rında mı görevlendiriliyorlar?” dedi.  kurulması konusunda büyükelçilik  layı kapatıldı. Şu an ise sonradan açılan dernekle
                          uısırtıyor. Fakat kardeş ülkede                eğitim müşavirliğine teklifimizi sun- beraber iki yerel dernek ve birde ulusal düzeyde
                          Türkiye’ye karşı oluşan gizli bir terör  OYLARdA HdP OYUNU  duk. Bu projenin hayata geçmesi ile  MÜSiaD derneğimiz faaliyet göstermektedir. MÜ-
                          yapılanmasından bahis ediliyor. Son  4 bin öğrencinin Türkiye’den gelerek  eğitim için gelen çocuklarımıza destek  SiaD azerbaycan’da önemli bir misyon üstlenmiş
      hüseyin Yapar              seçimlerde HDP’nin tüm sandıklar- Azerbaycan’da eğitim aldığını söy- olurken, art niyetli kişilerinde çirkin  ve ar-ge’ye ciddi anlamda önem vermektedir”
                          da ikinci parti çıkması ‘ülkede neler  leyen Hüseyin Yapar şunları söyledi:  organizasyonlar kurmasına engel  diyerek MÜSiaD bakü’deki üyelerin ahilik gelene-
      PARLAK BİR GELECEK BEKLİYORUZ     oluyor’ sorularının sıkça sorulmasına  “Gelen öğrencilerin büyük bölümü- olacağımızı düşünüyoruz. Gence,  ğine uygun kişilerden oluştuğunu söyledi.
      azerbaycan’da yapılan her türlü ticari ilişkilerin  neden oldu. Tarihi geçmişe sahip  nün Güneydoğu illerinden olması dik- Nahçıvan ve Bakü şehirlerine eğitim
      uluslararası arenada garanti altına alınacak  Bakü üniversitelerin bahçelerinde  katlerden kaçmıyor. Eczacılık Fakültesi  için gelen gençlerimizin kaderini terör  SAYIN ALİYEV VE SAYIN ERDOĞAN’IN
      olmasının ülke ekonomisini daha parlak bir  PKK istediği gibi örgütleniyor ve des- ve Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler  örgütleri ile onların destekçilerinin  ARASINDAKİ SAMİMİYET İKİ ÜLKE
      konuma getireceğini söyleyen Hüseyin yapar,  tekçileri rahatlıkla sloganlar atma cü- burada eğitim aldıktan sonra diploma- ellerine bırakamayız. Otokontrollü şe- HALKINA YANSIMIŞTIR
      “türkiye’nin ve türk şirketlerinin bu konuyu göz  retini gösterebiliyor. OGÜN Gazetesi,  larını alarak Azerbaycan’dan ayrılıyor- kilde burada eğitim gören gençlerimi- azerbaycan ve türkiye’nin cumhurbaşkanları Sa-
      ardı etmemesinin gerekli olduğunu her plat- ülkede Türkiye güvenliğinin aleyhine  lar. Son yıllarda tüm seçimlerde bazı  zin eğitimlerinin bitmesinin ardından  yın aliyev ile Sayın erdoğan’ın arasındaki iş birliği
      formda dile getiriyoruz. burada ürün satmak  gelişen durumu incelemek için Bakü  sandıklardan neredeyse HDP’nin 1.  nerede çalıştığını da takip edebilir ve  ve samimiyetini ki ülke insanlarına yansıdığının
      değil burada üretim, satış ve satış sonrası hiz- sokaklarında araştırma yaptı. Devlet  Parti olarak çıkması bir planlı organi- gençlerimizin terör örgütlerinin elleri- altını çizen Öz, “iki ülkenin birçok kurumu da bir-
      met vermek düşünülmelidir” diyerek konuştu.  üniversitelerinin bahçelerine girdi ve  zasyonun olduğu şeklinde vatandaşla- ne düşmesine engel olabiliriz” şeklin- birine benzemektedir. azerbaycan’da, başbakan-
                          iddiaları yerinde araştırdı. Herkesi şok  rımız tarafından sık sık dillendiriliyor.  de çarpıcı açıklamalarda bulundu. lık toplu Konut idaresi başkanlığı model alınarak,
        CAZİBE MERKEZİ OLACAK       edecek bilgilere ulaşan Ogün Gazetesi  Hatta burada okuyup tıp fakültesi            azerbaycan Konut ve inşaat yapım Kamu idaresi
      azerbaycan’a ilk olarak 1993 yılında geldiğini  ülkede faaliyet gösteren Türk sivil  diploması alan öğrenciler nerede  SIZMALARI ENGELLEdİK (MiKa) kuruldu. MiKa’nın en önemli projelerin-
      söyleyen Hüseyin yapar, “1993 yılında eğitim  toplum örgütleriyle de görüşmeler  görev yapıyor. Türkiye’de devlet  Terör örgütü ve şaibeli kişilerle  den olan yasamal yaşayış Kompleksi’nin açılışı
      görmek için azerbaycan’a geldim. eğitimimin  gerçekleştirdi. Hazar’ın kenarında kar- hastanelerinde mi yoksa özel hasta- ilişkileri olan kurum temsilcisi veya  da geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiştir. Kardeş
      ardından türkiye’ye geri döndüm. Daha sonra  topu gibi büyüyen PKK ve yeşertilen  nelerde mi görev alıyorlar. Yada dağ  kişilerin MÜSİAD’a sızmak istedikle- ülke azerbaycan ve türkiye’nin kardeşliklerine
      kendi ülkemden ayrı görmediğim için bakü’ye  terör örgütü sempatisi için artık dur  kadrolarında mı görevlendiriliyorlar?  rini söyleyen Murat Eroğlu, “Geçti- üçüncü ülkeleri de katmak için çalışıyoruz” dedi.
      2008 yılında tekrar geldim. avrupa’ya gidip  denilme zamanının geldiği ifade edi- Tabi Güneydoğu’dan veya başka bir  ğimiz senenin şubat ayından itibaren
      oradaki firmalarla rekabet etmenin zorluğu  liyor. Türk Büyükelçiliğinin ve misyon  bölgemizden buraya sadece okumak  MÜSİAD Bakü Temsilciliği olarak üye
      nedeniyle azerbaycan’a gelmeyi tercih ettik.  şeflerinin gözlerinden kaçan bilgileri  için gelen öğrencilerimizde var. Ama  kabul etmeye başladık. Derneğimizin
      O zamandan bu yana çok gelişti ve azerbay- tüm gerçekliği ile sizler için araştırdık.  art niyetli bir organizasyon veya güç  açılışını gerçekleştirdiğimizde bazı
      can’da %14 ciddi bir büyüme var. buralar cazibe            tarafından buraya gönderilen genç- kesimler ile yakın ilişkide olan kişiler
      merkezi olma özelliğini uzun süreler yitirmeye- ÜNİVERSİTELERİN BAHÇELERİNdE  lerin olduğunu üniversite bahçesinde  kendilerine sığınacak liman arıyorlar-
      cektir. O zamandan bu yana burada yaşamımıza  PKK SLOGANLARI     attıkları PKK sloganlarından anlıyo- dı ve o kişilerin üye olma tekliflerini
      devam ediyoruz. ilk geldiğimiz zaman buralar- Konuya ilişkin değerlendirmelerde bu- ruz. Bu sorunları sekiz ay önce eğitim  kabul etmedik. Terör örgütleri ve
      da yaşayan insanlara ne iş yapılır buralarda,  lunan Müstakil Sanayici ve İşadamları  müşavirimize de bildirdik”  şaibeli kişilerle bağlantısı olan kişileri
      imkanlar nasıl diye sorduğumuzda; burada  Derneği (MÜSİAD) Bakü Temsilciliği             bünyemize üye olarak almamak adına
      mafya var, kar yok sakın gelmeyi aklınızdan bile  Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yapar  ÖĞRENCİLERİMİZ KONTROL ALTINA ALINMALI üye kabul çalışmalarımızı yavaş hare-
      geçirmeyin dediler. baktık lüks araçlar altlarında  çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapar,  Türkiye’den Azerbaycan’a gelen  ket stratejisi ile gerçekleştirdik. Birde
      ve her türlü imkanları var. O zaman niye böyle  Türkiye’den üniversite okumak için  öğrencilerin kontrol altına alınarak,  sakıncalı kişiler olmamalarına rağmen
      söylediklerine bir anlam verememiştik ama  Azerbaycan’a gelen gençlerin eczacılık  güvenli bir ortamda eğitim almalarını  iştigal ettiği sektörler nedeniyle bazı
      şimdi anlamlandırıyoruz. biz bizden sonra gelen  ve doktorluk diploması almasının  sağlamak için MÜSİAD Bakü olarak  arkadaşlarımızı da derneğimize üye
      herkese yardımcı olmaya çalıştık ve inşallah  ardından nerelerde görev yaptıklarının  bir proje geliştirdiklerini açıklayan  olarak kabul edemedik. Dernek ola-
      MÜSiaD bakü temsilciliği vasıtasıyla yardımcı  araştırılmasının gerekli olduğunu ifade  Hüseyin Yapar, “Öğrencilerimize  rak alkol, faiz gibi kırmızı çizgilerimizi  Bakü devlet üniversitesi
      olacağımız daha geniş kitlelere ulaşacağız” dedi. etti. Yapar, “Türkiye’de devlet hasta- barınma, sağlık ve yemek konusunda  her daim muhafaza etmek adına çok
                          nelerinde mi yoksa özel hastanelerde  destek olabilmek için 24 saat havali- hassas davrandık” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8