Page 4 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 4

4                                        Haber

                             “Sizden kılıçlarınızı istiyorum…”                                                                            tehditinde bile Suudi Arabistan, klasik
                  FLAŞ                                                        kınamasından sonra İslam İş Birliği Teş-

               Kenan Akın                                                        kilatını olağan üstü toplantıya çağırmak-
             kakin@ogunhaber.com                                                     la yetiniyor.
                                                                             Zaten, Birleşmiş Milletler Sözcüsü
                                                                            ve Avrupa Birliği nezninde de benzeri
      Dış politika ile ilgilenen bütün                                                      “klasik” çağrılara rastlanıyor.
    udiplomatlar, uluslararası düşünür-                                                        Öte yandan, İsrail’in göz koyduğu
    ler, çoğu gazeteciler ve devlet adamları,                                                   Ürdün Vadisi’nin önemli konumu ise
    İsrail’in acımasız istekleri, davranışları ve                                                 Filistin’i ne güç durumda bırakabileceği-
    tehditleri yüzünden Orta Doğu’da hu-                                                      ni gösteriyor:
    zurun, barışın sağlanamadığını biliyor ve                                                     Verimli tarım arazileriyle dikkat
    bu görüş bazılarınca da kabul görüyor.                                                     çeken bölgede 9 bin İsrail’li, 65 bin Filis-
      Filistin dramı aslında 71 yıl kadar                                                     tin’li yaşıyor.
    önce başlıyor.                                                                  Bölgede çoğu tarım alanında olmak
      Zaman zaman, özgürlük rüzgarla-                                                       üzere İsrail şirketleri de bulunuyor.
    rının estiği Filistin’de daima acı, kan ve                                                    Ürdün Vadisi, Filistin’in işgal altın-
    sefalet birbirine karışıyor.                                                          daki toprağı Batı Şeria’nın yaklaşık üçte
      Kim ne derse desin, bu dramın en                                                      birini oluşturuyor.
    büyük müsebbibinin İsrail olduğu, red-                                                      Batı Şeria’nın doğusuyla Ürdün
    dedilemez acı gerçekleri haykırıyor.                                                      arasındaki sınırda yer alıyor.
      Tabii ki, İsrail’in bitmeyen “toprak                                                      İsrail, güvenlik açısından Ürdün Va-
    ilhak iştahı”na karşı gelmeye zaman                                                      disi’ni kontrol etmek istediğini, bölgenin
    zaman kalkışan eski Suriye’yi, Ürdün,                                                     Arap ülkeleriyle arasında bir “bariyer”
    Lübnan ve İran’ı unutmamak gerekiyor.                                                     oluşturduğunu savunuyor.
      Özellikle, İslam’ın Kutsal şehri Ku-                                                      Netanyahu, bölgede yer alan Eriha
    düs’ün İsrail’in elinden kurtarılmasına  Dönemimize gelince; sanki değişen  niz”in bir kısmını ilhak etme vaadinde  Yıllardan beri en azından ikiye  gibi Filistin yerleşimlerini ise ilhak etme-
    maddi destek ve Hizbullah aracılığıyla  bir şey olmamış gibi bir yandan nutuk- bulunması sadece gizli planlardan biri  böldürülmüş dar topraklarda sefalet  yeceklerini söylüyor.
    askeri baskı yapan İran’ın aktif rolü  lar, kınamalar, tehditler, diğer yandan  olarak kabul ediliyor.  ve korku altında yaşayan Filistin’lilere  Yarın İsrail’de yapılacak, seçimden
    daima hatırlanıyor.         Siyonizm’in bombaları ve istilaları… Böylece, İsrail’in petrolün yanı sıra  İsrail’lilerin bu yeni tehditini asla yabana  ne kadar zaman sonra bu çılgınca “il-
      Ne var ki, yıllar boyunca, Filistinli- Ve… Şimdi de, Natenyahu’nun do- suya büyük ihtiyacı yeniden gözler önü- atmamak icap ediyor.   hak” kararının uygulanıp uygulanmaya-
    ler ölürken bütün Arap başkentlerin- yumsuz İsrail’lilere Filistin’in Batı Şeria  ne seriliyor.       Çünkü, doyumsuz İsrail’liler; “şu  cağı bilinmese bile, bu meşum projenin
    de Filistin’in kurtuluşu için nutuklar  bölgesinde yer alan Ürdün Vadisi’ni  Ancak, Natenyahu’nun bu “istilacı”  veya bu şekilde” istilalar ve el koyma- ucunda, sanki yine kan ve gözyaşı
    atılıyordu.             ihlak etme vaadi sadece tepkileri çekiyor. vaadinin uluslararası toplumda sadece  lar peşinde koşmaktan usanmayan bir  şimdiden birikiyor.
      Rahat koltuklarına gömülmüş, iyi  Yarın, 5 ay içinde ikinci defa sandı- tepki çektiği görülüyor.   “karakter” taşıyor.          Unutulmamalıdır ki; Filistin’liler
    beslenmiş görüntüsü veren bir takım in- ğa gitmeye hazırlanan İsrail Başbakanı  Natenyahu’nun seçim öncesi teh- Bir yandan da Filistin; hür dünyanın,  dünyadan; uyarılarla dolu nutuklar
    sanlar kristal avizeli salonlarda düzenle- Binyamin Natenyahu’nun aşırı sağ  likeli vaadi aslında bir tehdit oluşturuyor. İslam Alemi’nin ve özellikle Arap kav- artık istemiyor, Arafat’ın yıllarca önce
    nen seminerlerde “Filistin bizim yaşama  oylarını kazanmak için Filistinlilere ait  Yani, İsrail’in hedefleri arasında  minin desteğini tam olarak alamamanın  “Sizden dualarınızı değil, kılıçlarınızı
    sebebimiz... Kudüs’ü kurtaracağız” diye  Batı Şeria’nın üçte birini kaplayan Ürdün  Ürdün Vadisi’nin ve Ölü Deniz’in işgali  yıllardan beri kahrını çekiyor. istiyorum…” çağrısı ne yazık ki, Filistin
    ahkam kesiyordu.          Vadisini ve değerli su kaynağı “Ölü De- olduğu da böylece açıklığa kavuşuyor. Nitekim, Natenyahu’nun istila  topraklarında “acı acı” çınlıyor.


       Egemen bağış:

      ne dediği beni hiç                                                            “Tüm imkânlarımızla


       ilgilendirmiyor                                                               kırsalı ve yereli


     → HABEr mErkEzi                                                                 destekliyoruz”
                                                                            Tarım ve Orman Bakanlığı “Yerinde
      Çek Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti                                                  uüretim, yerinde işleme ve yerinde
    uBüyükelçiliği’ne atanan Egemen Bağış                                                   kalkınma” anlayışı çerçevesinde kırsal alan-
    yeni görevi için açıklamalarda bulundu. “Dev-                                               larda yatırımların artması için sivil toplum
    letimin oradaki bayraktarı olmak için elimden                                               kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarını sürdürü-
    geleni yapacağım” diyen Bağış aynı zamanda                                                 yor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı
    CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisine                                                Bekir Pakdemirli ve Müstakil Sanayici ve İş
    cevaben, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği                                                 adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı
    beni hiç ilgilendirmiyor” dedi.                                                      Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla iki kurum
      İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platfor-          sAnAYİ vE TEKnOlOjİ BAKAnI MusTAFA vARAnK:                 arasında işbirliği protokolü imzalandı.
    mu’na katılan Bağış, platform öncesinde yeni                                                 İmza töreninde konuşan Tarım ve
    atandığı büyükelçilik görevi ile ilgili hem açık- Milli Teknoloji hamlesi                                 Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve
    lamalarda bulundu hem de Kemal Kılıçdaroğ-                                                 Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz
    lu’nun kendisiyle ilgili tepkisine cevap verdi.                                              tarafından uygulanan, IPARD- Avrupa
      Bağış son olarak da Kemal Kılıçdaroğ-                                                  Birliği kırsal kalkınma hibe programının et-
    lu’nun, Egemen Bağış’ın Büyükelçiliğe atanması  bİLİMSEL gELİşMELErdE TEKELLEşMEYE İTİrAzdIr                       kinliğini daha da artırmak için MÜSİAD ile
    haberinden sonra paylaştığı, “Sen asla ve asla                                               İşbirliği Protokolünü imzalıyoruz. Bakanlık
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemez- → HABER Alİ sÜRÜM     MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’n- istatistik paylaşayım. Bu devrimin  olarak, her zaman paydaşlarımızla bir araya
    sin! Senin temsil ettiğin makam ‘Saray’dır!”               de düzenlenen toplantıda açıklandı.  getireceği teknolojilerin, önümüz- gelip, istişareler yapıyoruz. İşbirliği yapaca-
    yazısına da cevaben, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun  Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Toplantıya ;Tarım ve Orman Bakanı  deki 5 yılda küresel ekonomiye 4  ğımız alanları, üretim için atacağımız adım-
    ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Sayın  uMustafa Varank, 2023 Sanayi  Bekir Pakdemirli, Milletvekilleri ,  trilyon dolara yakın katkı sağlaması  ları, hep beraber belirliyoruz” diye konuştu.
    Cumhurbaşkanımızın talimatı ile oraya gidip  ve Teknoloji Stratejisini açıkladığı  Savunma Sanayi Başkanı İsmail De- bekleniyor. Bu durum, sisteme Tür-
    görevimi yapacağım. O konuda bir yorum  toplantıda, “2023 yılına kadar, ülke- mir, medya temsilcileri ve çok sayıda  kiye büyüklüğünde 5 yeni ülkenin  “TÜM İMKânlARIMIzlA KIRsAlI vE YERElİ
    yapmak istemiyorum” dedi.         mizde teknoloji tabanlı işlere yapılan  davetli katıldı.   daha eklenmesi demek. Gelinen   DEsTEKlİYOR, TEŞvİK EDİYORuz”
                         yıllık yatırımların büyüklüğünün 5               noktada gelişmiş ülkeler, Dördüncü  Amaçlarının kırsala daha çok yatırım, üreti-
                         milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.  “Mİllİ TEKnOlOjİ hAMlEsİ, BİlİMsEl  Sanayi Devrimi aracılığıyla mevcut  ciye daha çok gelir, istihdama daha çok kat-
                         Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanların- vE TEKnOlOjİK gElİŞMElERDE  tahakkümlerini sürdürmek istiyor.  kı olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli,
                         da, küresel ölçekte marka olacak en  TEKEllEŞMEYE İTİRAzDIR” Diğer yandan, gelişmekte olan   şöyle devam etti: “Biz kırsalı uzak diyarlar
                         az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedef- Bakan Mustafa Varank, Türkiye’yi  ülkeler de, bu kurulu güç dengesini  olarak görmüyoruz. Biz tarımın, gıdanın,
                         liyoruz. Ülkemizden de unicornlar  hedeflerine ulaştıracak stratejilerin  lehlerine değiştirmek için planlar ya-
      YIl: 13 sAYI: 2019/09-233  1 EKİM 2019                                                hayvancılığın, suyun ve ormanın bakanlığı
                         çıksın, başarılarıyla adlarından söz  ancak ve ancak teknolojiyle birlikte  pıyor. Yani ülkeler bu devrime, kendi  olarak, kırsal kalkınmayı bu beş unsurun da
             Yayın Sahibi
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık ettirsin, hatta bunlara da Turcorn  ele alındığında başarıya ulaşabilir  kültür, rekabet gücü ve potansiyeline  geleceği olarak görüyor ve tüm imkânları-
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına denilsin istiyoruz. Bu kapsamda  olduğuna olduğuna dikkat çekerek,  uygun yol haritalarıyla cevap veriyor,  mızla kırsalı ve yereli destekliyor, teşvik edi-
           Celalettin Rumi Aygün
                         2023’e kadar en az 10 Turcorn  ”İşte bu birlikteliğin, tüm üretim ve  hatta bunları markalaştırıyor. Özetle  yoruz. Kırsal alanlar; nüfusumuzun yaklaşık
           Genel Yayın Yönetmeni    hedefimiz var” dedi. Türkiye’nin
            Ferhat Yıldırım                      tüketim süreçlerini değiştirmesine de  söylemek gerekirse; elini çabuk tutup  yüzde 25’inin yaşadığı, tam anlamıyla Tür-
                         gelecek dönemde sanayi ve tekno- Dördüncü Sanayi Devrimi diyoruz.  işe koyulmayan, yalnızca bugününü  kiye’ye güç katan bir dinamodur. Kırsaldaki
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler lojide izleyeceği yol haritasını içeren  Yüksek verimlilik, esnek üretim ve  değil, geleceğini de kaybediyor Peki  bu dinamizmi daha çok enerjiye, daha çok
        Ali Sürüm   ANKARA: erkanyilmaz@ogun.com.tr “Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Tek- düşük maliyet gibi avantajlara sahip  biz, Türkiye olarak, Dördüncü Sanayi
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr noloji Stratejisi; Sanayi ve Teknoloji                           üretime çevirmek için çalışıyoruz. Bugüne
               TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr
        Kübra Yaşar  ANTALYA: antalya@ogun.com.tr             Dördüncü Sanayi Devrimi, yeni bir  Devrimi çerçevesinde neler yapıyor,  kadar, kırsal kalkınma için önemli çalışma-
      Magazin Servisi Danışmanı ADANA: adana@ogun.com.tr Bakanı Mustafa Varank tarafından  çağın kapılarını aralıyor. Çarpıcı bir  nasıl bir pozisyon alıyoruz?” dedi. lar yaptık, uzun yollar kat ettik. Ülkemize
               DİYARbAKıR: mehmetaslan@ogun.com.tr
        Sema Çelebi  KAsTAMoNu: irfansalci@ogun.com.tr                                           binlerce modern tesis kazandırdık. Yüz bin-
       Mali İşler Danışmanı sAMsuN: samsun@ogun.com.tr
       Ali Sait Mökükçü KKTC: kktc@ogun.com.tr göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi                        lerce kişiye istihdam oluşturduk. Kadın ve
                  Basımcı
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri                                         gençlerin iş kurmalarını teşvik ettik. Katma
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık sanayi                                            değeri artıracak girişimlerin önünü açtık.
       Hukuk Danışmanı  ve Ticaret Limited Şirketi                  Dünya’yı yaklaşık 700 kilometreden görüntüleyen GÖK- IPARD ile sağladığımız kırsal kalkınma
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri
        Web Editörleri Kadıköy oto sanayi sitesi,                uTÜRK-2 uydusu, bu defa kutsal topraklar Mekke ve Me-   hibeleriyle Aydın Koçarlı’da kurduğu çam
                 Değirmenyolu Cad.
      Fatih Mehmet Kayalı  sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7         dine’yi görüntüledi. Çekilen görüntülerde Mekke ve Medine  fıstığı işleme tesisiyle 50 kişiye iş veren genç
                34752 Ataşehir/İstanbul
        Gazetemiz    Tel: (216) 706 01 23                   çevresinde yapılan büyük yapılaşma gözler önüne seriliyor.  Serkan Karatosun kardeşimin çalışmasını
         ve      Fax: (850) 255 01 23                    2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, Dün- duyduğumuzda, Elazığ’da 80 başlık modern
        abonesidir    www.ogun.com.tr                     ya’dan yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri  süt çiftliğini hayata geçiren Fethiye Polat’ın
        Yayın Türü    www.ogunhaber.com                    göndermeye devam ediyor. GÖKTÜRK-2 uydusu bu defa Mekke  azmini gördüğümüzde, Kastamonu Şenpa-
                 info@ogun.com.tr
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                                             ve Medine’yi uzaydan görüntüledi. Dünya üzerindeki yörünge- zar ilçesinde kurduğu güneş enerjisi tesisiyle
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.                    sinde altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, uzaydaki görevine  tüm ilçenin enerjisini karşılayan Aysel BA-
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41              başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin  KIR kardeşimizin cesaretini izlediğimizde,
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000                        görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri  hangi birimiz mutlu olmuyor, hangi birimiz
                                             haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu  gurur duymuyoruz. İşte biz MÜSİAD’la
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları   yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu TSK’nın ihtiyaç duyduğu  yapacağımız işbirliği ile bu mutlulukları, bu
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.   hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor. gururları daha da artırmak istiyoruz.”
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9