Page 4 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 4

4                                        Haber

                                    Kıyamet senaryoları                                                                            Batı’nın ve özellikle aBd’nin bir türlü
                  flAş                                                        düzelmeyen ekonomik durumu da,

               Kenan Akın                                                        harekâtları etkiliyor.
             kakin@ogunhaber.com                                                       Pimi çekilmiş bombayı andıran is-
                                                                            rail-filistin düşmanlığının temellendir-
                                                                            diği ortam, zaten her an için çatışmayı
       Golan tepeleri’nin trump’ın ka-                                                      başlatabiliyor.
    urarıyla israil’in sözde egemenliğini                                                       Ve maalesef Birleşmiş milletler’in
    tanıdığı bir dönemin doğuracağı “sar-                                                     aldığı kararların neredeyse hiç biri
    sıntı” bütün bölgeyi derinden sarsacak                                                     uygulanmıyor.
    potansiyel taşıyor.                                                                Yani; ne fransa kaşınıyor, ne
      Her şeyden önce, bu “korsan”                                                        koalisyon güçleri oluşuyor, ne nato
    kararın özellikle başlangıçta bir çok ülke                                                   müdahale için çaba harcıyor.
    tarafından tanınmayacağı görünüyor.                                                        Yarım asrı geçen arap israil düş-
      ne var ki, Haçlı-siyonizm anlaşma-                                                     manlığının temelinde yatan “toprakları
    sının gücü ve saldırganlığı, başlangıçta                                                    istila etme” süreci, şimdi “paylaşma”
    onaylanmamasına rağmen, ne yazık                                                        dönemini geçiriyor.
    ki “şer kuvvetlerin” vazgeçilmez bir                                                       suriye’nin güneybatısında küçük
    projesi olduğu da kabulleniyor.                                                        bir alan olan kayalık Golan tepeleri,
      israil ve aBd, önce orta doğu’da                                                      uluslararası politikada yüzölçümünü
    “arap Baharı” ile şaibeli bir planla                                                      çok aşan bir önemi sahipleniyor.
    libya, suriye ve ırak gibi ülkeleri kana                                                     israil’in 1967’de, Golan tepeleri’ni
    bularken başta iran olmak üzere diğer                                                     ele geçirmesinin ardından, bir ateşkes
    islam ülkelerini karıştırarak, kısa ve                                                     hattı oluşturuyordu.
    uzun vadeli sonuçlar peşinde kararlı                                                       Birleşmiş milletler’e bağlı bir göz-
    olduğu ortaya çıkıyor.                                                             lem gücü 1974’ten itibaren bölgedeki
      ırak’ta Peşmergelere kurdurulan                                                       ateşkes hattına yerleşiyordu.
    Kürt devletinin yanı sıra sınırları Golan                                                     israil, 1981 yılında tek taraflı
    tepeleri’nden başlayıp, içine suriye,                                                     olarak Golan tepeleri’ni ilhak ettiğini
    ırak ve iran’ı alan hatta seneler sonrası                                                   açıklıyordu. uluslararası toplum ise bu
    türkiye’den toprak iştahı olabilecek  kapasitesi de, dünyayı düşündürüyor. sıra, dini nedenlerin olduğunu düşün- Büyük tehdit sürüyor!   kararı tanımıyordu.
    yeni bir Kürt oluşumu artık dişlerini  islam aleminin başı bir türlü bela- mek ve dikkatleri çekmek gerekiyor;  Kim ne derse desin, islam devletle- Bugün, uluslararası platformda
    göstermiş bulunuyor.        dan kurtulmuyor.           aBd’nin devşirmesi evangelistler’in  rine yönelik yeni büyük bir tahribatın  israil işgali altındaki suriye topra-
      Yeni Kürt devletini, istediği zaman  enerjinin kaynaklarının büyük  “kıyamet senaryoları” Yeni dünya dü- düğmesine acımasızca basılıyor. ğı sayılan Golan tepeleri’nde inşa
    üs, istediği zaman askeri kuvvetleri- bölümünün müslümanların yaşadığı  zeni ve Genişletilmiş Büyük ortadoğu  nereden bakılırsa bakılsın, çoğu kez  edilen 30’u aşkın Yahudi yerleşiminde
    nin ve silahlarının geçişi en önemlisi  topraklarda bulunması ve bu stratejik  Projesi gibi büyük çaplı sorunları içeriyor. aBd’nin tezgâhladığı ve başını çektiği  tahminen 20 bin yerleşimci ve bölgede
    ise “güvenli” petrol özellikle su yolu  maddelere, zenginliklere Batı’nın iştahı  “Koyu bir Hıristiyanlık anlayışı”  girişimlerin perde arkasında da, mutla- ayrıca 20 bin civarında, çoğu türkmen
    olarak dizayn ediliyor.       soruları az da olsa cevaplandırıyor. görüşüne dayanan bu tehlikeli akımın  ka israil yatıyor.      suriyeli de yaşıyor.
      tabii ki, bu stratejik avantaj çoğu  orta doğu’ya dolayısıyla islam  kurmayları, bu dönemde trump ve yakın  Yıllardan beri süregelen “israil fak- Golan tepeleri’nin şimdiye kadar
    devletleri şimdiden endişelendiriyor. ülkelerine yönelik tehdit, eylem ve silahlı  mesai arkadaşlarından oluşuyor. törü” daima ya açık açık kendini göste- israil’in şerrinden korunmasında,
      Bu arada, gittikçe değerlenen su- müdahalelerin temelinde, enerji kaynak- Üstelik, siyonist destekte artık kendi- riyor ya da sislerin ötesinde kalıyor. türkmenler’in büyük rol oynadığı pek
    yun Golan tepeleri’nden elde edilme  larının kontrol altına alınmasının yanı  ni deşifre etmekten çekinmiyor. “israil faktörü”nün yanı sıra,  bilinmiyor.
                                                                           Türkiye, 94 ruhuna

                                                                           ihtiyaç duymaktadır

                                                                            milli Görüş’ün siyasi alanda hakkıyla tem-
     İstanbul Havalimanı’nda                                                          usil etmenin vakti geldiğine vurgu yapan
                                                                          Yeniden refah Partisi Genel Başkanı fatih er-
        inşaat atıkları                                                          bakan, “artık milli görüşü ve erbakan Hocamı-
      sanata katkı sağladı                                                          zı, siyasete alet etmeye kalkanların elinden kur-
                                                                          tarmanın vakti gelmiştir.” dedi. Yeniden refah
      istanbul Havalimanı işletmecisi iGa,                                                  Partisi’ni kurdukları günden itibaren yapılan
    uhavalimanı inşaatından arta kalan çeşitli                                                 hizmetlere teşekkür etmek için geldiklerini ve
    atık maddeleri, değerlendirmek için çok farklı                                               bunu her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan
    bir yöneteme başvurdu. ahşaptan, plastiğe,                                                 erbakan “Biz hizmeti kim yapmış olursa olsun
    inşaat demirlerinden iş makinelerinin çeşitli                                               o insanı tebrik etmek için geliyoruz. ancak
    parçalarına çok sayıda atık maddeyi geri                                                  bununla birlikte elbette eksikleri tamamlamak
    kazandırmak için harekete geçen iGa, bunun                                                 için geliyoruz. Yapılan yanlışları düzeltmek için
    için görsel sanatlara başvurdu. iGa çalışanları                                              geliyoruz. Yeniden refah Partisi olarak, önce
    tarafından bir araya getirilerek yeniden şekil                                               cayır cayır yanan evimizdeki yangını söndür-
    bulduktan sonra birer sanat eserine dönüşen  BİrLİK vE BErABErLİK ruHuNu                                 mekle uğraşacağız. Bütün gücümüzü bu yangı-
    atık malzemeler, yolcuların da yoğun ilgi-                                                 na su taşımaya vereceğiz. Biz bu nedenle ve her
    sini çekiyor. seyahat etmek üzere istanbul                                                 fırsatta diyoruz ki,bu mevcut iktidar gitsin de ne
    Havalimanı’na gelen çok sayıda yolcu, dış   YAşATMAYA DEvAM EDECEğİz                                  olursa olsun anlayışı ile siyaset yapmıyoruz. Biz,
    hatlar terminali giden yolcu katında sergile-                                               bu sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün
    nen birbirinden özgün eserleri hem yakından   milliyetçi Hareket Partisi  konuda samimiyetle gayret edilece- destek olacağız.” dedi. anlayışıyla siyaset yapıyoruz.” şeklinde konuş-
    inceliyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.                                               tu. türkiye’de bugün 94 yılındaki ruha ihtiyaç
                                                          aK Parti adana il Başkanı şerif
                             (mHP) adana il Başkanı
    artWist ismi verilen projeden elde edilecek  uBünyamin avcı, adalet ve  ği bildirildi.         Güler de, iki partinin ve aK Parti  olduğunu aktaran erbakan, “Bu millet onurlu
                                          mHP’li ve aK Parti’li ilçe
    tüm gelir ise ağaçlı ve Kemerburgaz ço-                                                  ve tarihin en şerefli milletidir. Bu millet sadaka
    dem’e (çocuk destek merkezi) bağışlanacak. Kalkınma Partisi (aK Parti) adana  belediye başkanlarıyla birlikte tüm  Genel Başkanı Cumhurbaşkanı  almayı değil alın teri dökmeyi sever. Bizim ikti-
                         il Başkanı şerif Güler ile Cumhur  meclis üyelerinin katıldığı toplantı- recep tayyip erdoğan ile mHP  darımızda istihdam ve üretim seferberliği ile bir
                         ittifakı’nın Büyükşehir Belediye  da söz alan ev sahibi mHP adana il  Genel Başkanı devlet Bahçeli’nin  tane işsiz kalmayacak. şu basmakta olduğumuz
                         meclis Üyeleri, yeni dönemde de  Başkanı Bünyamin avcı, “Biz nasıl  birlikte inşa ettikleri Cumhur ittifa- topraklara bastonunuzu dikseniz, beş çeşit ürün
                         birlik ve beraberlik ruhunu muha- ki; Genel Başkanımız devlet Bahçe- kı’nın önemine vurgu yaptı. Güler,  verir. Kuvveti üstün tutan aBd ve avrupa’nın
                         faza ederek çalışacakları mesajını  li’nin liderliğinde türkiye’de ‘Önce  “Cumhur ittifakı türkiye’nin bekası  peşinden koşmak yerine d8 organizasyonunu
      YIL: 13 SAYI: 2019/04-229  24 NİSAN 2019 verdiler. mHP adana il Başkanı  ülkem ve milletim, sonra partim’ di- için önemli, hepimiz için önemli.  güçlendireceğiz ve heyecanlandıracağız. türki-
             Yayın Sahibi       Bünyamin avcı ve aK Parti il Baş- yorsak, adana’da da ‘Önce adana  Yerelde de bu anlayışı muhafaza  ye’de bugün 94 yılına ihtiyaç olduğu dile getiri-
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık kanı şerif Güler’in başkanlıklarında  ve vatandaşlarımız, sonra partim’ il- edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına                                              liyor. Bizatihi en yetkili ağızlardan bizi kurtara-
           Celalettin Rumi Aygün    Büyükşehir Belediye meclis Üyeleri  kesiyle hareket edeceğiz. meclisteki  Cumhur ittifakı olarak çok önemli  cak olan 94 ruhudur deniliyor. çünkü 94 ruhu
           Genel Yayın Yönetmeni    ortak Grup toplantısı mHP adana  gücümüze güvenerek hiç kimsenin  bir görev ve sorumluluk verdi.  milli Görüş ruhudur. milli Görüş’e dönmeden
            Ferhat Yıldırım      il Binasında gerçekleştirildi. tanış- elini kolunu bağlama gibi bir niyetin  Bizlere düşen, bu güvene layık  türkiye’de, dünyada ve ahirette de kurtulman
                         ma ve kaynaşma anlamı da taşıyan  içine asla girmeyeceğiz. Önceli- olmak ve sorumluluklarımızı yerine  mümkün olmuyor. eğer 94 ruhunu istiyorsak,
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler
        Ali Sürüm   ANKARA: ankara@ogun.com.tr ilk toplantıda, önümüzdeki dönem- ğimiz adana’dır. çalışanlarımıza,  getirmek olacaktır. Bu bağlamda  hepimizin Yeniden refah Partili olması lazım.
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr de adana’nın ihtiyaçları doğrultu- esnafımıza, sanayicimize, çiftçimize,  birlik ve beraberlik içinde hareket  94 ruhu milli Görüş ruhudur ve milli Görüş
        Sultan Gedik  TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr sunda tüm sorunlara çözüm odaklı  üreticimize sahip çıkacağız ve bu  etmenin ne kadar önemli olduğunu
      Magazin Servisi Danışmanı ANTALYA: antalya@ogun.com.tr                                         temsilcisi de Yeniden refah Partisi’dir.” diyerek
               ADANA: adana@ogun.com.tr
       Serdem Coşkun SAMSUN: samsun@ogun.com.tr bir yaklaşım içinde olunacağı ve bu  alanlarda her çabaya, her projeye  belirtmek isterim” diye konuştu. sözlerini tamamladı.
       Mali İşler Danışmanı KKTC: kktc@ogun.com.tr
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık Sanayi uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Hukuk Danışmanı
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi, istanbul narkotik suçlarla müca- çalışkan’ın koordinesinde yaklaşık 6
        Web Editörleri  Değirmenyolu Cad.
      Fatih Mehmet Kayalı  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 udele sube müdürlüğü ekipleri kent  ay süren takipler neticesinde narkotik
        Kübra Yaşar   34752 Ataşehir/İstanbul genelinde yaklaşık bin polisin katılımı,  suçlarla mücadele şube müdürlüğü
                Tel: (216) 706 01 23
        Gazetemiz    Fax: (850) 255 01 23 özel harekat polisi ve polis helikopteri- ekipleri kent genelinde, “torbacı” diye
          ve      www.ogun.com.tr
        abonesidir    www.ogunhaber.com nin de desteğiyle 200 adrese eş zamanlı  tabir edilen sokak satıcılarına yönelik
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr operasyon düzenledi. operasyonda  çalışma başlattı. aylar süren fiziki ve
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                          önceden tespit edilen 152 şüpheli  teknik takiplerin ardından narkotik
                          gözaltına alınırken, şişli’de bir evde ise  polisi operasyon için düğmeye bastı.
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 organik sera ele geçirildi. 73 yaşındaki  istanbul emniyet müdürlüğü Vatan
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul KoaH hastası oksijen tüpüne bağlı  Yerleşkesinde ve Bayrampaşa çevik
            Tel: (212) 454 3000
                          yaşayan torbacının yastığının altından  Kuvvet şube müdürlüğünde toplanan
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  ise çok miktarda ot esrar ele geçilirdi.  yaklaşık bin polis, hazırlıklarının ta-
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  istanbul emniyet müdürü mustafa  mamlamasının ardından harekete geçti.
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9