Page 5 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 5

Haber                                            5


                                     Sigara tam bir bela


                                                                            ormancılara bedava sigara dağıtılıyordu
                                                                            (Şaka gibi). Gene iki yıl öncesine kadar
                                                                            harp malullerine ödenen paranın adı
                                                                            “Tütün Parası” idi. Hava kirliliği de siga-
                                                                            ranın bir diğer marifeti. Sigara izmaritleri
           Prof. Dr. Orhan Kural                                                       ayrıca yaydığı zehirleri ile toprak ve yer
               kural@itu.edu.tr                                                     altı sularını da kirletmekte.
                                                                             • Dünya Sağlık örgütünün istatistik-
          GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI                                                      lerine göre dünya ülkelerinin birçoğunda
                                                                            en çok rastlanan ve en çok ölüme yol
      Orta ve Güney Amerika’ya giden ilk                                                     açan nedenler arasında birinci sırayı Ak-
    uİspanyol kaşifleri, oradaki yerlilerin                                                    ciğer Kanseri alıyor. Son 40 yılda % 250
    tütünü bitki yapraklarına sararak içtik-                                                    oranında artış gösteren akciğer kanserine
    lerini görüp, kendileri de denemişler ve                                                    sadece Türkiye’de her yıl 30 – 40 bin kişi
    daha sonra nedense bu zehiri Avrupa’ya                                                     yakalanmaktadır.
    götürmeye karar vermişler. Ülkelerine                                                       • Sigaradan ölenlerin sayısı, AIDS,
    dönerken gemilerinin güvertesinde,                                                       uyuşturucu, alkol, trafik, intihar ve cina-
    günümüzün purosunu andıran bu keyif                                                      yetten hayatını kaybedenlerin toplamın-
    verici maddenin dumanın savurarak                                                       dan çok daha fazladır.
    denize boş gözlerle bakarken, insanlığın                                                     • Ülkemizde kahve ve lokanta gibi
    başına nasıl bir bela sardıklarını tabii ki                                                  işyerlerinin % 41’i açılan tavan yapa-
    hiç düşünememişler bile!                                                            rak yasayı delme hazırlığını tercih etti,
      Sigara ile tanışan insan kısa zamanda                                                    kontrole gelindiğinde hemen tavanlarını
    sigaranın sağlık üzerindeki öldürücü etki-                                                   açıyorlar, küllükleri topluyor, diğer za-
    lerini de yavaş yavaş anlamaya başlamış.                                                    manlar gene burası sigara dumanı içinde.
    Fakat 1950’li yıllara kadar, sigaranın                                                     Yasayı delmeyi adeta marifet sayıyorlar.
    akciğer kanseri ve daha nice hastalıklarla                                                   (Artık ekipler lokallerde CO monitörü ile
                                                                            ölçüm yapmakta.)
    doğrudan ilgili olduğu bilimsel olarak  elbette imkansız değil ama zordur. Bunu  kadar az iken, Bhutan Krallığı’nda sigara  hektar orman alanı tahrip ediyor... Sigara  • İtalya’nın Milano kentinde yapılan
    kanıtlanamamış. Daha sonraki yıllarda                  hiçbir yerde satılmıyor bile. İzlanda da                bir deney sonucu sigara dumanın egzoz
    gaz kromografisinin de kullanılması ile  bilen kurnaz ve hain sigara üreticilerinin  sigara satışlarının ancak doktor reçetesi  kullanımı bu hızla devam ederse, 2025  gazlarından 10 kat daha fazla insan sağlı-
    yapılan yoğun araştırmalar sonucun- bir numaralı hedefi maalesef İlköğretim  ile eczanelerde gerçekleşmesi konusu  yılında dünyada 10 milyon insanın sigara  ğına zararlı madde içerdiği tespit edilmiş.
    da sigaranın içinde bulunan kimyasal  Okulu öğrencileri olmakta!    tartışılıyor. İsveç’te cerrahlar sigara kulla- nedeniyle hem de acı çekerek öleceği  İsveç’te yapılan başka bir araştırmada
    maddelerin, başta kanser çeşitleri olmak  Sigaranın zararları konusunda yayın- nanları ancak sigarayı bırakmak şartı ile  tahmin ediliyor.  ise sigara içilen bir odanın havasında,
    üzere, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkla- lanan bilimsel raporlara ve sık gündeme  ameliyat ediyor.    Ülkemizde yapılan incelemeler,  içilmeyen bir odaya nazaran 120 kat daha
    rı, kronik bronşit, sinir sisteminin tahrip  gelen sigara karşıtı kampanyalara rağ- Sigara ile ilgili bazı ürkütücü sayısal  çocukların çok erken yaşta sigara içmeye  fazla zehirli madde bulunduğu tespit
    olması, vücudun direncinin azalması ve  men, dünya nüfusunun halen üçte biri si- örneklere devam edelim.  başladıklarını, orta okul öğrencileri  edilmiştir.
    daha yüzlerce hastalığın habercisi olduğu  gara içmektedir. Aynı zamanda dünyanın  Dünyada her yıl ortalama 5 milyon  arasında sigara içme oranının %7’lerden  • İngiltere’de faaliyet gösteren körlük-
    ortaya çıktı.            en büyük sigara üreticisi olan ABD’de,  insan, Türkiye’de ise 113 bin kişi sigara  %10’lara, yükseldiğini göstermiştir...  le mücadele eden AMD Alliance Vakfının
      Günümüzde sigaranın sağlığını-  hükümetin “Sigara ile Savaş” amacı için  yüzünden yaşamını yitiriyor... Türkiye’de  Türkiye’de masum çocukların % 70’i ise  açıklamasına göre sigara içenlerin kör
    za zararlarını başta tıp doktorlarımız  bütçeden önemli bir para ayrılmıştır.  sigara için bir yılda harcanan para, Sağlık  sigara dumanına maruz kalıyor. Ülkemiz- olma riski, içmeyenlere göre iki kat daha
    olmak üzere büyük-küçük herkesçe  Arka arkaya tütünün zararlarını önlemek  Bakanlığı’nın Bütçesinin (5) katı kadar...  de her gün ortalama 3 bin çocuk sigaraya  fazla imiş.
    bilinmektedir. Sigaranın neden olduğu  için yasaklar getirilmektedir.  Sigaranın neden olduğu hastalıklar  başlıyor ve bin tanesi ise sigara yüzünden  Yine unutmayın “sigara” bir ürün
    rahatsızlıklar, genellikle 30 – 35 yıl sonra  Ayrıca birçok Avrupa Ülkesinde  yüzünden Sağlık Bakanlığımız yılda or- erken ölmüş oluyor.  değil, sadece bir ambalajdır. Ürünü tam
    kendini belirgin olarak göstermektedir.  “sigara içenleri” her yönden kısıtlayan  talama 30 milyar dolar harcıyor. Türkiye  Orman ve şehir içi yangınlarının  anlamı ile bir zehir olan nikotindir.
    Ama sigara içenlerin büyük bir bölümü,  yasalar ardı ardına yürürlüğe girmekte.  her yıl sigara için yurt dışına 9,5 milyar  yarısı sigara yüzünden çıkarken, sigara  Unutmayın sigara firmaları kurban-
    “bana bir şey olmaz” mantığı ile bunu  Fransa, İrlanda gibi ülkeler kara paket uy- dolar ödüyor. Her sigara ömrümüzden 13  izmaritlerinin deniz kirliliğinin birinci  larını kandırmak için ezik tipleri değil, en
    yaşayarak öğrenmek gibi çok tehlikeli bir  gulamasına hazırlanmaktadır. Afrika’nın  dakika çalıyor.   “nedeni” olduğu açıklandı. Üç yıl öncesi- ünlüleri seçer ve onlara çok iyi para öder.
    yöntemi seçiyor. On sekiz yaş civarında  çilekeş ülkeleri Uganda ve Ruanda’da  “Tütün Endüstrisinde” kullanılan ka- ne kadar 1954 yılında yayınlanan bir yasa  Hep birlikte bu “beladan” kurtulalım,
    sigaraya başlayanları bu zehri bırakmaları  da sigara içenlerin sayısı bir elin parmağı  ğıt nedeniyle dünyada her yıl 2,5 milyon  ile orman yangınını söndürmeye giden  inanın sigara içmek hiç de akıllı işi değil !

        “bu kararı                                                               “‘Zillet ittifakı’nı
    tanımıyorum, kabul                                                              sandığa gömeceğiz”

        etmiyorum”                                                                 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

                                                                           uGaziantep Milletvekili Muhittin Taş-
       Yerel Seçimlerde CHP Yönetimi ta-                                                    doğan, MHP Adıyaman Belediye Başkan
    urafından aday gösterilmeyen mevcut                                                      Adayı Rıfat Erdem’e destek için Adıya-
    Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesi-                                                      man’da esnafı ziyaret etti. İl Başkanı Hüse-
    moğlu, “Bu kararı tanımıyorum, kabul                                                     yin Özgün ve Belediye Başkan Adayı Rıfat
    etmiyorum” dedi. CHP Genel Merkezi                                                      Erdem ve partililer ile birlikte esnafı ziyaret
    31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kırklareli’nin                                                  ederek MHP’ye destek isteyen Gaziantep
    mevcut Belediye Başkanı M. Siyam Ke-                                                     Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile vatan-
    simoğlu’nun yerine Tuna Soykan’ı aday                                                     daşlar arasında samimi konuşmalar geçti.
    gösterdi. Bu karara tepki gösteren mevcut                                                   El arabası üzerinde meyve sebze satışı
    belediye başkanı Kesimoğlu, Atatürk Evi                                                    yapan bir kişi ile MHP milletvekili arasın-
    önünden Vilayet Meydanı’na yürüyüş                                                      da ilginç bir diyalog yaşandı. MHP’ye oy
    düzenledi. Başkan Kesimoğlu kılıç yarası                                                   isteyen Milletvekili Muhittin Taşdoğan’a,
    aldığını ifade ederek, “Genel merkezimi-                                                   “Ben oyumu AK Parti’ye vereceğim” diyen
    zin aldığı bu kararı tanımıyorum kabul                                                    vatandaş arasında oy pazarlığı yaşandı. “Bu
    etmiyorum içime sindiremiyorum” dedi.  12 Eylül mağduru ülkücülerden                                    sefer bize oy ver” diyen MHP Milletvekili
    Kesimoğlu konuşmalarının ardından                                                       Muhittin Taşdoğan’a 3 oyu olduğunu söy-
    yaklaşık 3 bin kişi CHP Genel Merkezinin                                                   leyen vatandaş “Ben oyumu Tayyip Babaya
                              tunç SOYEr tEPkİSİ
    aldığı bu karara karşı yürüdü.                                                        vereceğim” dedi.                          12 Eylül döneminde askeri savcı olan Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP ve İyi Parti’nin
                         İzmir adayı olması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açılamada bulunan 12 Eylül Mağduru Ülkücüler
                        Komisyon Başkanı Remzi Çayır, ‘’Kenan Evren’in hukukun başına getirdiği ve ülkücülerin celladı olarak
                            bilinen Nurettin Soyer’in oğlunun CHP’den aday gösterilmesi hepimizi üzmüştür’’ dedi.


                           12 Eylül döneminde askeri  savcı olmasından ötürü ve hukuku  gerekiyor. Aksi takdirde o dönemi
                           savcı olan Nurettin Soyer’in  teslim almış bir insan olup hukuku  onaylamış, o dönemde yapılmış zu- MHP çalışmalara
     CHP’de toplu istifa          uoğlu olması nedeniyle, CHP   çiğneyerek, hukuka darbe yaparak o  lümleri içselleştirmiş olur. Toplumun  devam ediyor
                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
                                         dönemde ülkücü ve devrimci birçok
                                                         her kesiminden oy talebinde bulunan
       CHP Parti Meclisi’nin Orhangazi  adayı Tunç Soyer’e gelen tepkiler  insan Nurettin Soyer’in mağdurudur.  bu şahıs, ülkücülere, devrimcilere
    uilçesinde belediye başkanı adayı    giderek büyüyor. 12 Eylül Darbe girişi- Nurettin Soyer o dönemin celladıdır.  ve bütün insanlığa karşı suç işlemiş  MHP Kastamonu İl Başkanlığı heyeti
    gösterdiği, ancak ittifak görüşmelerinde  minin suç ortaklarından biri olarak ka- O dönemde idam edilen Mustafa  birinin oğlu olabilir. Bundan sorumlu  u31 Mart 2019 tarihinde gerçekleş-
    seçime İyi Parti adayıyla girilmesine karar  bul edilen Nurettin Soyer’in oğlu Tunç  Pehlivanoğlu’nun idam kararının al- değildir ama babasının yaptığından  tirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi
    verilmesinden sonra adaylığını geri çektiği  Soyer’in böyle bir konumda aday  tında Nurettin Soyer’in imzası vardır.  ötürü mazlum durumuna düşmüş  çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız
    Çetin Çoklar krizi büyüdü. Geri çekilen  gösterilmesinin ardından, ülkücü ke- Fikri Arıkan’ın, devrimci Erdal Eren’in,  arkadaşlarımızdan özür dilemesi  kesmeden devam ediyor. MHP Heyeti,
    başkan adayı Çetin Çoklar partiden, ilçe  simden gelen tepkiler devam ediyor.  Necdet Adalı’nın idam kararının al- gerekir. Dilemezse bu tepkinin bü- Kastamonu’daki birçok kuruma ziyarette
    başkanı Sevim Turan ve yönetimi ise   Babasından dolayı Tunç Soyer’i suçla- tında Nurettin Soyer’in imzası vardır.  yüyerek devam edeceğini ve İzmir’de  bulundu. Heyet ziyaretler kapsamında
    görevlerinden istifa etti. İttifak görüşmele- madıklarını fakat kendisinin toplum- Dolayısıyla Nurettin Soyer işkenceyle,  demokrasiye inanmış, insan haklarına  Kastamonu Defterdarılığı, İl Göç İdaresi
    rinde Orhangazi’nin İyi Parti’ye verilme- dan özür dilemesi gerektiğine inan- zulümle ve darbenin mimarlarından  inanmış, işkencesiz bir topluma inan- Müdür Vekili Burak Keskin’e, İl Sağlık
    sinden sonra kriz çıkan CHP ilçe teşkila- dıklarını kaydeden 12 Eylül Mağduru  biri olarak anılır’’ ifadelerini kullandı. mış insanların bu tür taleplere dön- Müdürü Dr. Sadettin Yazı’ya, Karayolları
    tında ikinci deprem yaşandı. Parti Meclisi  Ülkücüler Komisyon Başkanı Remzi  Darbe ve işkencenin bir insanlık  meyeceklerini ve onu orada göme- 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’ye,
    tarafından başkan adayı gösterilip, seçime  Çayır, 12 Eylül Darbesini yapan Kenan  suçu olduğunun altını çizen Çayır,  ceklerini düşünüyorum. Özür dilerse,  Kastamonu Meteoroloji Müdürü Vekili İs-
    İyi Parti ile girilmesi kararı verildikten  Evren’in yaptığı bütün zulümlerin ve  şöyle devam etti: “İşkence ve darbey- tarihe bu şekilde geçmiş, bir yanlışı  mail Sarı’ya, Kastamonu İl Müftüsü Ahmet
    sonra adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar’ın  hukuk adına yaptıklarının temelinde  le ünlenmiş bir insanın elbette evladı  dile getirmiş olur ve biz de ona göre  Süzen’e, Orman ve Su İşleri Kastamonu İl
    partiden istifasının ardından, İlçe Başkanı  Nurettin Soyer’in imzası olduğunu  bunu kınayabilir, siyasete dönebilir.  tavır takınırız. Kim ki geçmişinde bir  Şube Müdür Vekili Yalçın Uyanık’a, PTT
    Sevim Turan ve yönetimi de görevden   kaydederek, ‘’12 Eylül Darbesini her  CHP İzmir Büyükşehir Belediye  kirlilik varsa bununla ilgili yargılana- Kastamonu Başmüdürü Mustafa Nalbant’a
    istifa etti. Turan istifasını yazılı basın açıkla- ne kadar Kenan Evren yapmışsa da  Başkan adayının mutlak ülkücüler- maz lakin bununla ilgili özür dileme  ve Sosyal Güvenlik Kastamonu İl Müdürü
    masıyla duyurdu.            sıkı yönetim mahkemelerinde baş  den ve devrimcilerden özür dilemesi  borcunun olduğunu unutmamalıdır’’ Zafer Şimşek’e konuk oldular.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10