Page 5 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 5

Haber                                            5


                                     Gezi bir senfonidir


                                                                            • Gezmek bir sanattır, gitmek, görmek ve
                                                                            keşfetmek
                                                                            • Gezi sokaktaki, pazardaki yaşamdır,
                                                                            güneşin dansıdır, bir hayvanın sesi ve
                                                                            hareketidir, bir ağacın gökyüzüne yükselen
           Prof. Dr. Orhan Kural                                                       ucudur.
               kural@itu.edu.tr                                                       Kimi kentler kapağı aşınmış eski
                                                                            bir kitaba benzer, bazıları ise çaresizdir,
          GeZGinler KUlUbÜ baŞKanı                                                      tövbekardırlar. Kimileri ise İstanbul gibi
                                                                            mirasyedidir.
      “Gezme” görmektir, anlamaktır,                                                        Bir an önce “Yol Çağrısı”na uyun”
    ubilinmeyene yolculuktur, yeniden                                                       Çünkü hayat iniş ve çıkışlarla doludur ve
    doğmak, nefes almaktır. Gezme coşkudur,                                                    siz bugün bunun hangi noktasında oldu-
    bir yaşam biçimidir, bir çağrıdır, özgürlü-                                                  ğunuzu asla bilemezsiniz.
    ğe bir davettir. Hayatın kendisi zaten bir                                                    Zamanı değerlendirin, fırsat yaratın,
    yolculuktur. Dünyayı içinize sığdırmak,                                                    gözünüzü karartın, kapınızı iyice kilitleyip
    yeniliklere yelken açmaktır. Yaşama katlan-                                                  uzun yoluculuklara çıkın. Evliya Çelebi gibi
    mak farklı olmaktır.                                                              şefaat yerine seyahat dileyin
      Bazen çekici bir “rüzgar” davet eder                                                      Hele bir kez farklı kültürleri, özgürlük
    sizi yolculuğa. İşte o zaman artık gitmek                                                   aşkını, gitme isteğini tanıyın Vazgeçemez-
    zamanıdır. Bazılarımız dağlara, bazılarımız                                                  siniz. Yurt dışında uzun yıllar yaşamış ve
    denizlere, bazılarımız ise kentlere doğru                                                   uzunca seyahatlere yelken açmış şairimiz
    yola çıkar.                                                                  Nazım Hikmet’in 1920 yılında kaleme aldı-
      Ahmet Telli, Son Büyük Serüvenci’yi                                                     ğı Yol Türküsü başlıklı şiire ne dersiniz?
    dile getirdiği, “soluk soluğa” adlı şiirinde bu                                                Alnımızda yanar gençliğin tacı
    duyguyu bakın nasıl ifade etmiş.                                                       Yorgunluğun anasını satarız
    İstese de kalamazdı vakit gelince,                                                       Elimizde neşemizin kırbacı
    Geyik sesleri yankılanınca yamaçlarda,                                                     Ufukları önümüze katarız
    Yürek burkulması ve hüzün ve keder, • Gezmek arkadaş bulma istediğidir. • Gezmek bir zenginliktir, Keşfedin • Gezi moda değildir, moda da olamaz. Göğsümüz kuvvetli, gönlümüz temiz
    Aralıksız doldurucu günlerin bohçasını • Gezmek olağanın kovulma çabasıdır. • Gezmek, sese doğru bir yolculuktur. • Gezmek, bir bakıma harita kullanma  Tükenmez yolları tüketiriz biz
    Dudaklarında öpüşlerin gül esmerliği, • Gezmek dünyayı şeffaf yapar  • Gezmek, bir yaşam biçimidir, bir fante- zevkidir.          Ne saraya ne hamam ne han isteriz
    İçinde kıpırdanıp durur ufuk çizgisi • Gezi bir senfonidir. Bazen yavaş, bazen  zidir.          • Gezmek, kendi içimize doğru bir yolcu- Nerede gün batarsa orada yatarız.
    Ay bile soğuktur o zaman      hızlı, bazen solu, bazen de düet; ama daima  • Gezmek, dünyayı anlama isteğidir. luktur.          Son sözü de ünlü Amerikan yazar
    Bir buz parçasıdır.         yeni ve heyecanlı.         • Gezmek, dokunmak ve ellemektir. • Gezmek, kaybolmak ve yepyeni bir coğ- Mark Twain’e bırakalım. Yirmi yıl sonra
    Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara, • Gezi geniş bir vizyon sağlar, hayatı tanı- • Gezmek bir bakıma da yalnızlıktır. rafyada tekrar uyanmaktır. yapamadıklarınıza daha da fazla üzülecek-
    Ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler ma sürecidir.           • Gezmek, bazen bir saç tokasıdır, bir  • Gezmek kültüre doğru yolculuktur. siniz. Onun için bir an önce güvenli lima-
    • Gezmek yalnız kalmaktır, kendini bul- • Gezmek ressamın tablosu, şairin şiiridir. mahalle pazarıdır, bir şekerdir, bir etnik  • Yolculuk ise geçmişi sevmek ve geçmiş  nınızdan ipinizi çekip alın ve rüzgârların
    maktır.               • Gezmek bir arayıştır. Arayın, bulacaksınız melodidir.        kültürlere sahip çıkmaktır.     eşliğinde araştırın, keşfedin ve hayal edin.


                          Türkiye, uzay bilimleri

                         alanında atılım yapıyor        rekor sayıda               Kozmik Anafor Astronomi                                   eşinin ölüm acısını
                             Platformu’nun kurucusu
    akademisyen alınacak           uZafer Emecan, Türkiye ast-                                      sanatla dindirdi
                         ronomi ve uzay bilimleri alanında
                         atılım yapmaya çalışan bir ülke. Bu
      Trabzon’da hizmet veren Avrasya Üniver- atılımın sağlam temeller üzerinde                                 Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta
    usitesi 36 profesör, 34 doçent, 35 dokto- yükselebilmesi için gençlerimizin                                uTaşkent’in eşinin hayatını kaybetmesi
    rasını yapmış öğretim görevlisi, 20 Araştırma  astronomi ve uzay bilimleri alanın-                            sonrasında yaşadığı hüzne sanata yönelmesi
    görevlisi, 32 Öğretim görevlisi toplamda 157  da doğru ve yeterli bilgiye ulaşması                            çare oldu. Eşini kaybettikten sonra büyük ölçüde
    akademisyen alacağını duyurdu. Konu ile ilgili  gerekiyor’’ dedi.                                     üzüntü yaşayan Taşkent, yaşadığı bunalımdan
    açıklama yapan Avrasya Üniversitesi Mütevelli  Astronomi ve uzay bilimleri                                kurtulmak isterken, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
    Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversitelerinin  kaynağı Kozmik Anafor Astrono-                               yesi bünyesinde hizmet veren sanat ve mesleki
    her geçen gün kapasitesini arttırdığına vurgu  mi Platformu’nun kurucusu Zafer                              eğitimlerin verildiği kursa tanıştı. Gittiği, Kocaeli
    yaptı. Yıldız “Üniversitemiz büyüdükçe istihda- Emecan, İzmir Dokuz Eylül Üniver-                             Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim
    mımız artacak. Toplamda profesörler, doçent- sitesi Astronomi Kulübü tarafından                              Kurslarında daha önceden merak duyduğu
    ler, Dr. öğretim görevlileri, araştırma görevlileri  düzenlenen ‘Kozmik Anafor ile                            ahşap oymacılığına yönelen Taşkent, eşinin
    ve öğretim görevlilerinden oluşan 157 akade- Bir Uzay Macerası’ adlı konferansa  eden Emecan şunları söyledi: “Ge- Emecan, “Geçtiğimiz aylarda  ölümünden sonra yaşadığı acıyı, yaptığı eserlerle
    mik personel için ilana çıktık. Ülkemizin dört  konuşmacı olarak katıldı. lişmiş ülkelerde, astronomi bilimi  Parker Solar Probe (Parker Gü- dindiriyor. Eşinin ölümünden sonra tanıştığı sa-
    bir yanından hatta dünyamızın dört bir yanın- Temel Astronomi, yıldızlar,  halk tabanında oldukça yaygın.  neş Sondası) isimli uzay aracı çok  nat sayesinde tekrar yüzünün güldüğünü kayde-
    dan değerli hocalarımızın başvuru süreleri bitti  galaksiler ve evren konularının iş- Bu da gençleri astronomi ve uzay  tehlikeli ve zor bir görevi başararak  den Taşkent, “Kendimi çok kötü hissediyordum.
    ve alım süreci devam etmektedir.” dedi.  lendiği konferansta konuşan Eme- bilimleri alanında eğitim görmeye  yıldızımız Güneş’e en yakın insan  Bu dönemde KO-MEK ile tanıştım. Bu andan
                         can, Türkiye’nin astronomi ve uzay  yönlendiriyor ve yetişmiş insan  yapımı nesne olmayı başardı ve  itibaren KOMEK, doktorum oldu ve acıma ilaç
                         bilimleri alanında atılım yapmaya  kaynağının oluşmasını sağlıyor.  muazzam fotoğraflar gönderdi.  gibi geldi. Gerçekten bu kurslar bugün tedavi
                         çalışan bir ülke olduğunu belirtti.  Bizim de amacımız, gençlerimizin  Yine, New Horizons (Yeni Ufuklar)  olmamda çok etken oldu. Belki hayatımın çok
                         Emecan, “Bu atılımın sağlam te- bu bilim dalına ilgi duymasını ve  uzay aracı, 13 yıllık bir yolculuktan  kara geçmesini engelleyen, bugünkü hayatıma
                         meller üzerinde yükselebilmesi için  bu alanlarda eğitim almasını teşvik  sonra Güneş’e şimdiye kadar en  dönüşüme vesile olan bu kurslardır” dedi.
                         gençlerimizin astronomi ve uzay  etmek” diye konuştu.     uzak hedefe, Ultima Thule astroiti-
                         bilimleri alanında doğru ve yeterli              ne ulaştı. Bu büyük atılımlar, evre-
                         bilgiye ulaşması gerekiyor’’ dedi. “İNSANLIĞIN UZAYdAKİ İKİ BAŞARISI” nin keşfi ve uzak gezegenleri yurt
                           Gelişmiş ülkelerde astronomi  İnsanlığın yeni gerçekleşen çok  edinmemizde çok önemli atılımlar
                         biliminin tabana yayıldığını ifade  büyük iki başarısından söz eden  olacak” şeklinde konuştu.    hem ihtiyaç karşılıyor

       hem de paylaşım

     yapılmasını sağlıyor


       Kocaeli’de üniversite öğrencileri                                                   hayvan sevgisini kısa
    utarafından “Gardırop” adı verilerek                                                      film ile anlatacak
    kurulan ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin
    ihtiyaç fazlası kıyafetlerini bıraktığı ma-                                                  Malatya’da veteriner hekim olarak görev
    ğazada herkes istediği kıyafeti ücretsiz bir                                                uyapan Erkan Doğan, ‘Hayvan sevgisi
    şekilde alabiliyor. Öğrenciler arasındaki                                                 ve hayvancılığın önemi’ konulu kısa ve orta
    paylaşım duygusunun gelişmesini sağla-                                                   metraj film çekerek son dönemlerde artan
    mak amacı ile oluşturulan proje çevredeki                                                 hayvanlara karşı şiddete karşı sosyal bir mesaj
    üniversitelere de örnek oluyor.                                                      vermek istiyor. Son yıllarda sıkça yaşanan
      Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe                                                   sokak hayvanlarına şiddet haberleri ile birlikte
    Yerleşkesi’nde bir araya gelen öğrenciler,                                                 gündeme gelen hayvanlara şiddet konusunda
    öğrenciler arasındaki paylaşım duygusunun                                                 toplumun daha duyarlı olması adına kolları
    gelişimini sağlamak amacıyla açtıkları bir                                                 sıvayan Malatyalı Veteriner Erkan Doğan,
    sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz kı-                                                 çekeceği kısa film ile bu konuya dikkat çek-
    yafet alışverişi yapıla ilen bir platform oluş-                                              mek istiyor. Daha çekilen benzeri filmlerde,
    turdular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği                                                hayvanlarda stres, ilk yardım gibi konuların ele
    projenin geliştirilmesi için harekete geçen                                                alındığını belirten Erkan Doğan, çekecekleri
    öğrenciler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi                                               filmde hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve
    öğretim görevlisi Doç. Dr. Oktay Koç’un ko-              Kayseri’nin yahyalı ilçesinde 2016 yılında üniversiteden mezun olan ve halen  hayvancılığın toplumdaki yeri gibi önemi ko-
    ordinatörlüğünde kampüs içinde üniversite    üniversite uüniversite eğitimine devam eden Duran bircan, ailesiyle beraber besledikleri  nularda topluma sosyal mesajlar vereceklerini
    yönetiminin desteği ile bir mağaza kurdular.           300 koyuna çobanlık yapıyor. Kayseri’nin yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nde  söyledi. Yaklaşık 1.5 yıldır altyapı ve senaryo
    KOÜ Gardrop isminin verildiği mağaza öğ-  mezunu genç,      yaşayan 23 yaşındaki Duran bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu.  çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doğan,
    retim görevlisi ve öğrencilerin ihtiyaç fazlası          Üniversiteden sonra açık öğretim üniversitesi adalet bölümünü kazanan bircan, mes- proje kapsamında kısa ve orta metraj filmler
    kıyafetlerini mağazaya başlaması ile hizmete  300 koyuna     leğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna  çekilerek hayvanların doğadaki ve insan ilişki-
    sunuldu. Haftanın 5 günü boyunca açık ka-     çobanlık    çobanlık yapan bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken  lerindeki önemine vurgu yapmak istediklerini
    lan ve kıyafetleri kontrol eden bir görevlinin          saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezu- ifade etti. Doğan, Projenin bir ilk olacağını ve
    bulunmadığı KOÜ Gardrop’tan öğrenciler,       yapıyor nu Duran bircan, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor. toplum da sosyal sorumluluk bilincinin artaca-
    istediği kıyafeti ücretsiz bir şekilde alabiliyor.                                             ğına inandığını dile getirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10