Page 6 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 6

6                                       Aktüel

           Arap geleneklerini dinleştirmek                     öncesi) tefecilik yapan, fahiş faizlerle  Yazardan not:
                     verdikleri paraları ödeyemeyen kişilerin  Gayet iyi biliyoruz ki; şu anda ortalık
           hiÇ kimSenin    kızlarına, karılarına el koyup pazarlayan  şeyh, şıh, hoca vs. ulemadan geçilmiyor.
                adamI   insafsız ve ahlaksız, Arap egemenlerinin  Bu konuda enflasyon var.
                     eline düşmesinden korkan Araplar, yeni  Ve sanki bu resmî politika haline
               Cem Özer   doğan kız çocuklarını diri diri toprağa  gelmiş ve yönetim tarafından destekleni-
            cemozer@ogun.com.tr gömerek bu akıbetten koruduklarını  yormuş gibi görünüyor.
                     zannederlerdi..           İktidar ve çevresi bu şarlatanlara me-
                       Peki o çağlarda Türk’ler nasıldı? safe koymalı hatta karşı tavır almalıdır.
      Rabia Arapça’da ‘dördüncü’ de-  Türk’ler kız çocuklarına, hatunlarına  Aksi takdirde uzun vadede en büyük
    umektir.             değer veren, onları önemseyen, insan  zararı iktidar görecektir.
      Başında “Rab” var diye, öyle sanıldığı  yerine koyan, komutanlar ve hakanlar  FETÖ’ye vaktiyle tavır alınsaydı
    gibi mübarek ve anlamlı bir isim değildir.  gibi yetiştiren bir milletti. Ve insan hakları  mesela.
    Çünkü Arap kültüründe, kız çocukları  açısından da çağdaş kültürün örneklerini  Dindar olma meselesine gelince;
    insandan sayılmadığı için, kızı olanlar  vermiş önder uluslardandı.  Kuran’ı anladığınız dilde okumadan,
    isim vermez numara verirlerdi.    Eski Türkçe’de “namus” sözcüğü  falanca şeyhi dinleyerek,
      Vahide isim değildi, birinci demekti.  yoktu çünkü namussuzluk nedir bilmez- filanca hocanın dediklerine kanarak,
    İlk doğan kıza verilen numaraydı. lerdi!               yok başını örterek,
      Saniye ikinci demekti, ikinci kıza  Türk geleneğinde kadın arkadaştı,  takke takıp sakal bırakarak şekilci
    verilen numaraydı.        kadın anneydi, kadın sevgiliydi, tek başı- davranışlarla Müslüman ve dindar
      Selase ve Bite isimleri üçüncü  na bir devletti.         olamazsınız.
    demekti, üçüncü doğan kızlara verilen  Ne zaman ki Türkler Müslüman oldu,  Olsanız olsanız “mış” gibi olursunuz.
    numaraydı.            Müslümanlık diye Arap kültürü geldi,  Ben 4 ayrı tercümeden okuduğum
      Rabia da dördüncü demekti, dördün- kadın kadın olduğuna bin pişman oldu.! halde, Kuran’ı okumamış çıkar ve trend
    cü doğan kıza verilen numaraydı.   Kadın dövmek malesef Türk’lerin  dindarlarıyla karıştırılmamak için din-
      Bizimkiler de Rabia’yı çok mübarek  Arap kültürüyle tanıştıktan sonra baş- darım demiyorum. Üstelik diğer kutsal
    ve çok dini içerikli bir isim zannederler. layan bir olaydır. Eski Türk kültüründe,  kitapları da okudum.
      Bilmiyorlar ki; Araplar, insandan  örfünde kadın her zaman el üstünde  Adı “barış” tan gelen bir dini, günü-
    saymadığı ve isim vermeye lüzum gör- tutulurdu.           müzde savaş, kin, nefret, öfke ve kavgay-
    mediği kız çocuklarına işte böyle numara  Tarihe geçmiş Cengi Han’ın eşi için  la özdeşleştirmeye çalışanların ve bunu
    takarlardı.            söylediği;             dindarlık adına yaptığını iddia edenlerin
      Tıpkı otomobillere takılan plakalar  “Ben sizin han’ınızım, bu da benim  tez vakitte islah olmaları dileğiyle.
    gibi.!              han’ım” sözleriyle dilimize yerleşen “ha- Kitabın emrettiği ilk söz olan “Oku”
      Dünya kurulduğundan beri kız ço- nım” kelimesi de bunu göstermektedir! daki okunması istenen Kuran’ın kendi-
    cuklarını, diri diri toprağa gömen kültüre  Yani Kadın evin Hanıydı, sidir.
    sahip tek millet Araplardı.     (*Mustafa Durmuş’ un Tomris’ ten  Şeyh bilmem kimin kitabı değil.
      Bunun esas sebebi ise; (İslamiyet  Rabiya’a adlı kitabından)    Anlatabildim mi ikinci el dindarlar?
       Azerbaycan’da

         Nuri Paşa

     kütüphanesi açıldı


       TİKA’nın da desteğiyle Gence’de                                                        Bakü Nakliyat
    uyaptırılan ve Kafkas İslam Ordusu
    Komutanı Nuri Paşa’nın adını taşıyan                                                       Agitliği Bmc’yi
    kütüphanede 20 bin kitap bulunuyor.
      Türk İşbirliği ve Koordinasyon                                                           tercih etti
    Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla
    Azerbaycan’ın Gence Devlet Üniver-                                                        Türkiye’nin lider otomotiv firmala-
    sitesi’nde oluşturulan kütüphaneye                                                      urından BMC, Bakü Nakliyat Agit-
    Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri                                                       liği (BNA) Azerbaycan’ın Eylül ayında
    Paşa’nın ismi verildi.                                                            açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı
      Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti                                                      ihalesini kazandı. BMC, 2019 yılında
    olan Gence’deki kütüphanenin açılışı-   müSİAD AzerBAYcAN’DAN                                        yapacağı teslimatlarla, yine kendisine
    na, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan                                                    ait olan “En yüksek adetli CNG otobüs
    Özoral, Gence Valisi Niyazi Bayramov,                                                     ihracatı” rekorunu da kırmış olacak.
    Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki                                                      BMC, üretime başladığı ilk yıldan bu
    Öztürk, TİKA Bakü Program Koordi-    şehİT ASkerlerİmİze veFA                                       yana, 300.000 adedi geçen araç üreti-
    natörü Teoman Tiryaki, Gence Devlet                                                      miyle, Türkiye ekonomisine yaklaşık 10
    Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif-                                                     milyar dolarlık katma değer sağladı.
    Yusifov, akademisyenler ve öğrenciler                                                      Şehir içi otobüs segmentinde Türki-
    katıldı.                     MüSiAd Azerbaycan Şubesi tarafından, Bakü’nün Ermeni                    ye’nin ilk ihracat yapan üreticisi olan ve
      Büyükelçi Özoral, Haydar Aliyev’in       ve Bolşevik işgalinden kurtarılması sırasında şehit düşen                  80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren
    Azerbaycan ve Türkiye için söylediği                                                     BMC, yeni bir ihracat başarısına imza
    “Bir millet, iki devlet” ve Atatürk’ün         askerlerimizin bulunduğu “şehitlik” restore edildi                  attı. İngiltere, İtalya, Almanya gibi Av-
    “Sevincimiz de kederimiz de birdir”                                                      rupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Katar,
    sözlerini hatırlatarak, Azerbaycan’ın    MÜSİAD Azerbaycan Şubesi tara- neği, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)  ülke Azerbaycan’dır. Azerbaycanlı kar- Güney Afrika ve Türki Cumhuriyetler-
    her geçen gün daha da gelişmesinden   ufından Bakü’nün Kafkas Orduları  ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve  deşlerimiz bugüne kadar bu mezarları  den oluşan geniş ihracat ağıyla dikkat
    Türkiye’nin büyük gurur duyduğunu    tarafından düşman işgalinden kurtu- Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) Başkanları  her türlü baskıya rağmen korumuş- çeken BMC, Bakü Nakliyat Agitliği
    söyledi.                luşunun 100.yıl dönümü vesilesi ile  ve üyeleri katılım sağladı. lardır. Kardeş Azerbaycan halkı bu  (BNA) Azerbaycan’ın açtığı 300 adetlik
      Bu kütüphane de bir yandan Kafkas  “Şehitlerimize Vefa Programı” progra- Törende konuşan MÜSİAD Azer- kahraman orduyu ve onun kumandanı  CNG otobüs alımı ihalesini de kazandı.
    İslam Ordusu ve Nuri Paşa’nın hatırası- mı düzenlendi. Program kapsamında,  baycan Şube Başkanı Abdurrahman  Nuri Paşa’yı hiç unutmadı. Bizler de bu  BMC, 2019 yılında yapacağı teslimatlar-
    nı yaşatırken bir yandan da Gence Dev- restorasyonu MÜSİAD Azerbaycan  Uzun, Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik  kahramanları unutmamak için bugün  la, yine kendisine ait olan “En yüksek
    let Üniversitesinde okuyan talebelere  Şubemiz tarafından gerçekleştirilen  kuvvetlerinin elinden alınmasına dair  buradayız ve hiçbir zaman unutmaya- adetli CNG otobüs ihracatı” rekorunu
    bilgiye ulaşma imkanı sağlayacaktır.”  şehitliğin, açılış merasimi düzenlendi.  tarihi anekdotlar paylaştı. Bakü’nün Os- cağız.” şeklinde konuştu. Azerbaycan’ın  da kırmış olacak.
      Gence Devlet Üniversitesi Rektörü    Şamahı’daki 1130 şehidimizin adına  manlı Devleti tarafından görevlendirilen  Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay,  BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha
    Prof. Dr. Yusifov, katkılarından dola- yapılan şehitliğin açılışına;TİKA Bakü  “Kafkas İslam Ordusu” tarafından kur- Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba  Yasin Öztürk, şirketin otobüs alanında-
    yı Türkiye devletine teşekkür ederek,  Koordinatörü Teoman Tiryaki,Enver  tarıldığına dikkat çeken Uzun, günlerce  gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam  ki 2018 başarıları ve 2019 hedefleri ile
    “Kütüphanemize Bakü’yü Ermeni ve    Paşanın torunu Arzu Enver Eroğan,  süren mücadelenin tarihin tozlu sayfa- Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk  ilgili şunları söyledi:
    Bolşevik çetelerden temizleyen Nuri   Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği  larına altın harflerle kazındığını belirtti.  şehitliği bulunuyor. Restorasyonu yapı-  “BMC olarak, ilklerin markası olma
    Paşa’nın adının verilmesinden büyük   temsilcileri, Şamahı ve Gobustan Valilik  Türklerle Azerilerin iki kardeş millet  lan şehitlikte, Kafkas İslam Ordusu 28.  özelliğimizi sürdürmeye devam ediyo-
    gurur yaşıyoruz” dedi.         temsilcileri, Türkiye Emekli Subaylar  olduğunu vurgulayan Uzun; “Türkiye  Tabur Komutanı merhum Yüzbaşı İzzet  ruz. 2018, gerek yeni kamyon ailemiz
      TİKA Bakü Program Koordinatörü    Derneği, Harp Malulü ve Gaziler Der- dışında en fazla şehitliğimizin olduğu  Efendi’nin de kabri yer alıyor. TUĞRA’nın dünya sahnesine çıkması,
    Tiryaki, Azerbaycan’da 25 yıldır geniş                                                    gerekse otobüs ailelerimizin başarılarıy-
    bir yelpazede projeler gerçekleştirdikle-                                                   la taçlandırdığımız bir yıl oldu. Geç-
    rini, eğitim, sağlık ve ekonomiye katkı                                                    tiğimiz yıl yaklaşık 1.000 adet otobüs
    sağlayan projelere öncelik verdiklerini  mİT aranan FeTÖ’cüyü Azerbaycan’da yakaladı                             teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise ilk
    kaydetti. Tiryaki, yeni projelerle Azer-                                                   10 ayda 700’e yakın farklı özelliğe sahip
    baycan’daki destek faaliyetlerini daha   Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca, Fetullahçı                       araç teslim ettik. Üretime başladığımız
    güçlü şekilde devam ettireceklerini   uTerör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyon-                             ilk yıldan bu yana 300.000 adedi geçen
    vurguladı.               da FETÖ’cü öğretmen Mehmet Gelen Azerbaycan’da                            araç üretimimizle Türkiye ekonomi-
      Konuşmaların ardından Büyükelçi   yakalandı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele                          sinde yaklaşık 10 milyar dolarlık katma
    Özoral ve Vali Bayramov, konuklarla   kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden                            değer sağlamayı başardık. 2019’un ba-
    birlikte kütüphaneyi gezerek yetkililer- MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen’i takibe                          şında devreye alacağımız son teknoloji
    den bilgi aldı.             aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azer-                          üretim tesislerimizle, sektördeki gücü-
      Yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim   baycan’da faaliyetleri durdurulan FETÖ’nün okulla-                          müze güç katmaya devam edeceğiz.”
    aldığı Gence Devlet Üniversitesinin   rında öğretmenlik yapan Gelen’in sahte pasaportla                            Sahip olduğu hızlı ve esnek üretim
    içinde kurulan kütüphanede 20 bin    Belarus’a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi.                         yapısını yıllık 1.800 adet otobüs üretim
    kitap bulunuyor. Kütüphane ve okuma   MİT Başkanlığı, Belarus’un yasal işlemlerden sonra                          kapasitesi ile destekleyen şirketin oto-
    salonunun tüm tefrişatı TİKA tarafından  Azerbaycan’a iade ettiği FETÖ’cü öğretmen Gelen’i                          büs aileleri Neocity, Procity ve Neoport,
    gerçekleştirildi. TİKA ayrıca kütüphane  başarılı bir operasyonla yakaladı. “Silahlı terör örgütü                      sıra dışı özellikleriyle hem Türkiye’de
    yaklaşık bin adet Türkçe kitap hediye  üyeliği” suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azer-                           hem de dünyada büyük ilgi görmeye
    etti.                  baycan’dan alınarak Türkiye’ye götürüldü.                               devam ediyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11