Page 6 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 6

6                                       Aktüel

                             Meraklısına, ‘Yastıkaltı Hikayesi’                                                                             Çok değil, bir süre sonra da göçer gider
                                                                            bu dünyadan.
           Hİç kİMSenİn                                                            Delikanlı, sevdiği bu müzisyenin öldü-
                adaMı                                                          ğünü duyunca çok üzülür. Arkadaşı Fuad
                                                                            Şinasi bir kağıt verir delikanlıya.
               Cem Özer                                                           “Nedir bu?” diye sorar delikanlı.
            cemozer@ogun.com.tr                                                        “Müzisyenin son şiiri” der Şinasi.
                                                                             Okur delikanlı;
                                                                             Artık yaşam için, yetişir bunca kırgınlık,
      1916 senesinde 19 yaşında genç bir                                                     Dinlenmek isterim ki, kader yorgunuyum.
    udelikanlı Erenköy’de yürümektedir.                                                        Artık vücudu boş, gönlü boş, düşü boş
      “Talimgah” denilen yerde bir kalabalık                                                   Dünyada, şimdi ben de bir fazla ağırlığım.
    fark eder.                                                                    “Ölümün titrettiği elle kalemini kalbine
      Kalabalığa yanaştıkça, bir müzisyenin                                                    birikmiş zehre batırıp yazdığı veda şiiri”
    enstrümanından yükselen melodiyi du-                                                      olarak betimler bunu genç adam.
    yumsar. Yaklaşır. Delikanlı, enstrümandan                                                     Aklına düşer, acıdığı için para vermek
    yükselen tınıya gözlerini kapatarak, huşu                                                   istediği müzisyenin o yanıtı;
    içinde, bir süre zevkle dinleyerek, eşlik                                                     - Utanma! Utandıkça rahat yaşayamaz-
    eder.                                                                     sın!
      Gözlerini açıp da kalabalığın önüne                                                      Bu dört kelime, iki cümle düstur olur
    ilerleyince, o canım melodileri çıkaranın,                                                   delikanlıya. Hayatını ona göre yaşar.
    yere bağdaş kurmuş bir müzisyen olduğu-                                                      Utanılacak işler yapmaz.
    nu fark eder.            taram rakı dolu. Vereceğin bu parayla git  Aradan zaman geçer.      Sonunda bulur.           Büyük görev üstlenir ilerleyen seneler-
      Müzisyen pistir, perişandır, berduştur.  de akşama birkaç kadeh iç keyiflen. Benim  Delikanlı bu adamcağızı, İstanbul’un  Ve bu şiiri yazan gençle tanışmak ister.  de. Ama sonu da o müzisyen gibi olur.
      Genç delikanlı, “evsiz” diye düşündüğü  paraya ihtiyacım yok” der. değişik yerlerinde, kah işkembecide, kah  Buluşurlar. O an, müzisyen anlar ki;  Ha, ne mi olur?
    bu adamcağıza acır gözlerle bakar.   Utanır birden genç.       kuytu meyhanelerde, kah Yenicami arka- vakti zamanında kendisine acıdığı için para  Haksızlığa uğrar, yaptığı o büyük işler-
      Garipser de hani biraz.       Müzisyen devam eder;       sında, kah Çemberlitaş’ta görür.  vermek isteyen genç tam karşısındadır.  den el çektirilir, memleket için açtığı okullar
      Öyle ya, böyle berduş bir adam, nasıl  “Utanma!            Hatta bir ara, Ali Emiri’nin kütüphane- Şiiri pek beğendiğini, duygulandığını  kapatılır.
    olur da bu kadar güzel ezgiler çıkarabilir? Utandıkça rahat yaşayamazsın.” sinde kitap okurken görmüştür ve şaşkınlı- söyler.         O da inzivaya çekilir. Çünkü, çevresi
      Delikanlı birkaç gün sonra aynı yoldan  Kıyafetlerini göstererek;  ğı katbekat artmıştır.        Gel zaman, git zaman bu delikanlı ile  pistir ve malum son.
    geçerken, yine görür o müzisyeni.   “Görüyorsun ben kimseden utanıyor  Delikanlı, edebiyata heveslidir, bir şiir  müzisyen arasında sıkı bir dostluk başlar.  O da göçer gider bu dünyadan. “Mü-
      Her ne kadar giyim-kuşamından, kü- muyum? Başkaları benim bu halimden  karalar o müzisyen için.     Müzisyen, son döneminde inzivaya  zisyen” şu bizim; Neyzen Tevfik’tir.
    fürbaz halinden rahatsız olsa da, acıdığı için  utansın!..” Delikanlı neye uğradığını şaşırır.  Dönemin dergilerinin birinde, “Dehâyi  çekilir, kimseyle görüşmez.  O’na acıdığı için para vermek isteyen
    o müzisyene para vermek ister.     Tokat gibidir adamcağızın söyledikleri.  Mensi” (Günümüz Türkçe’siyle; “Unutulan  Üstü başı kirlidir.  delikanlı ise; Köy Enstitüleri’nin açılmasını
      Müzisyen ise, kendisine para vermeye  Eve gider uzun uzun düşünür. Deha”) ismiyle bu müzisyeni kaleme alır.  Ama, çevresindeki insanların ruhları  sağlayan, klasikleri dilimize çeviren, en
    yeltenen gence;            Acıdığı adamın, kendisine böyle bir  Sonra, bu iş kulağına gider müzisyenin.  daha da kirlidir. Küser müzisyen hayata,  uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapmış,
      “Haydi oğlum, git işine. Bak benim ma- karşılık vereceğini hiç düşünmemiştir. “Kim yazdı bunu?” diye sorar soruşturur.  insanlara.    “Maarif Müfettişi” Hasan Ali Yücel’dir..                                    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

                            temel liseler uzun yıllardır                        yapılması öngörülen kararlardır
      Hayat mücadelesi              Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-                                   türkiye’de bor
      veren Afganlıların          uyıllardır bilinen ve Cumhur-                                     madeninden yangın
                            çuk, “Dershaneler meselesi
    tek isteği çalışma izni         başkanımızın bu konudaki talimat-                                      söndürücü
                        larının iyi olduğu bilindiği bir husus.
      Ülkelerinde yaşanan savaşlardan kaça- Bu bağlamda ben tüm velilerimize,
    urak Türkiye’ye sığınan Afgan uyruklu  öğretmenlerimize çok açıkça ifade et-                                    toz üretildi
    aileler yerleştikleri Karabük’te hayat müca- mek isterim; yerine koyacağımız ko-
    delesi veriyor. 2.5 yıldır Karabük’te aileleri ile  nusunda, ne getirdiğimiz konusunda                              Bor madeninden dünyada ilk kez
    birlikte vatandaşların yardımı ile hayatlarını  talebi nasıl karşılayabileceğimiz                              usoğutma özelliği olan yangın söndü-
    idame ettirmeye çalışan Afgan ailelerin tek  konusunda çok net bir yol haritasına                              rücü toz Türkiye’de üretildi. Patenti İzmir
    isteği çalışma izni alıp bir işte çalışarak aile- sahibiz” dedi. Milli Eğitim Bakanı                             merkezli bir firmaya ait olan yangın söndü-
    lerine bakmak. Karabük’te Kayabaşı Mahal- Ziya Selçuk, Antalya’nın Serik ilçesi                               rücü toz, yerli, milli, kanserojen olmayan,
    lesi’nde yaşayan Afgan aileler Türk halkına  Belek turizm merkezindeki bir otel-                               katı soğutma teknolojisinde ilk ürün olma
    ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  de, 18’inci Eğitim Sempozyumu’na                                  özelliği taşımasının yanı sıra Türkiye’nin
    teşekkür etti. Ülkelerindeki savaşlardan  katıldı. Bakan Selçuk eğitimcilerle bir                              yaklaşık 3 milyar dolarlık yangın söndürü-
    kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve 2.5 yıldır  araya gelirken salonda bir kız öğrenci                           cü ithalatının da önünü kesmeye aday.
    Karabük’te yaşadıklarını ifade eden Afgan  tarafından bale gösterisi sunuldu.                                 Birçok özelliği olan ve çok çeşitli alan-
    aileler, vatandaşların yardımları ile hayatla-                                                larda kullanılan bor madeni, bu kez de çok
    rını idame ettiklerini, ancak çalışa izinlerinin  “BüYüK YOl AlMA İMKANıMız DA vAR”                             yüksek ısılı ve metal yangınlar dahil her
    olmadığından dolayı bir işe giremediklerini  Eğitimde etik konusunun önemle vur- men, aylar önce yıllar önce bu konu- “BAKANlıK OlARAK HER TüRlü öNlEMİ  tür yangının söndürülmesinde ortaya çıktı.
    söyledi. Afgan ailelerden 29 yaşındaki 3  gulandığını ve önemsendiğini bildiren  larla ilgili somut bir bilgi paylaşması  AlMAYA SAHİBİz” Merkezi İzmir’deki İYTE Teknopark’ta
    çocuk babası Muhammed Özbek, oturma   Bakan Selçuk, “Eğitim sistemini buna  hatta kanun maddesi olmasına rağ- Hazırlıklar konusunda bilgi veren Ba- bulunan bir firma, bordan yangın söndürü-
    izinleri olduğunu ancak çalışma izinleri  bağlı olarak insanın zeminde yatan etik  men bu ilan edildiğinde insanların  kan Selçuk, “Yapay zeka temelli yazı- cü toz üretti. Yangını kısa sürede söndür-
    olmadığını söyleyerek, “2.5 yıldır buradayız  olduğunu ısrarla vurgulamaya çalışıyo- şaşırmasına ben çok şaşırdım. Yani  lımların devreye sokulması, bir takım  menin yanı sıra anında soğutma özelliğiyle
    ve zor şartlarda hayatımızı geçiriyoruz. Cami  rum. Dünyadaki eğitimin kalitesi art- çok net olarak bir bilgi var ve bu bil- televizyon kanallarıyla mobil kanal- de öne çıkan borlu yangın söndürme tozu,
    cemaati ve komşularımızın yardım ediyor.  tıkça teknolojinin öldürme gücü, çevre  gi çözüm olarak öngördüğümüz ya  larla her türlü erişimin olanaklı hale  tamamen doğal mineralden, insan ve çevre
    Tek istediğimiz çalışma izni verilmesi” dedi. kirliği, açlık ve obezite artıyor. 2023  da Türk eğitim sisteminin çözümü  getirildiği ortamların oluşturulması ve  dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.
                        vizyonunda ısrarla ortaya koymaya ça- diye paylaştığımız bir bilgi değil.  buna benzer birçok imkanları ortaya  Bordan yangın söndürücü toz üreten
                        lıştığımız bu husus, bu toplantının ana  Türk eğitim sisteminin çözümün  koyabileceğiz. Konuyla ilgili bütün ha- firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hale
                        temasını oluşturuyor. Zemin olmadan  çok daha kapsamlı, çok daha geniş  zırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun.  Demircan ve firma yetkilileri, ürünün
                        şekil yapmaya çalışmamalıyız. 1970’li  tabanlı çok daha farklı parametreleri  Biz hiçbir zaman elimizden geldiği  önemini ve özelliklerini anlatmak
                        yılların ortasından beri şakülü kaymış  ele alan bağlamda olmalı. Yani biz  kadar sürpriz yapmayacağız derken,  amacıyla resmi kurumlardan alınan
                        bir eğitim sistemimiz var. Büyük yol  eğitim sisteminin yapısal dinamikle- bir sürpriz yok. Daha önce alınan ka- izin doğrultusunda Mersin’de özel bir
                        alma imkanımız da var. Ekiple beraber  ri üzerinde yapacağımız çalışmalarla  rarlar neyse biliyorsunuz bu 4-5 sene  yangın testi gerçekleştirdi. Kent mer-
                        Türkiye’nin bilimsel niteliklerinin mev- bir 2023 dönüşümünü sağlamaya  önce alınmış bir karar. Bundan sonrası  kezinin dışında boş bir alanda yapılan
                        cut durumu daha iyi yerlere getirmek  gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene  içinde nasıl yol haritası izleyeceğimizi  ‘ABC tozlu 113 b yangın testi’, büyük
                        için yardımcı olabilir” dedi.  önceden beri belirlenen ve dönü- açıklıkla paylaşacağız. Ben sadece bu  bir metal tank içerisine üç bidon benzin
                                         şüm program içinde yer alan zaten  konunun velilerimiz tarafından dik- dökülüp tutuşturularak gerçekleştirildi.
                        BAKAN SElçuK’TAN TEMEl lİSE AçıKlAMASı okullara dönüşülmesi beklenen  katle ele alınmasını önemle belirtmek  Alevlerin yükselmesiyle bir görevli, ABC
    Avcıların kurşunuyla          Temel liseler ve dershaneler konu- kuruluşlarımızın alacağı noktada  isterim. Çünkü konunun istismarı söz  tipi yangın söndürücü ile ateşe müda-
                        suna değinen Selçuk, “Uzun yıllardır
                                                         konusu olabilir. Bunları engelleme-
                                         elbette katkılarımız ve desteklerimiz
                                                                           hale ederek, yangını çok kısa sürede
      yaralanan karaca           bilinen ve geçmişten beri yapılması  olacak. Her türlü çabayı gösterece- siyle ilgili biz bakanlık olarak her türlü  söndürdü ve hemen ardından tankın
                                         ğiz.” ifadelerine yer verdi.
                        öngörülen karardır. Bilinmesine rağ-
                                                         önlemi almaya sahibiz” dedi.
                                                                           içine eliyle dokundu.
      sağlığına kavuştu
       Balıkesir Bigadiç ilçesi Adalı kırsal
    umahallesinde avcılar tarafından 5
    farklı yerinden vurularak yaralanan Kara- Donan çıldır Gölü
    ca’yı fark eden vatandaşlar Balıkesir Doğa
    Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğüne      üzerinde Atlı
    haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre
    Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekip-    kızakla kaydılar
    lerince Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici
    Bakımevi’ne getirilen Karaca, yapılan acil  Kars’ta yüzeyi tamamen buzla
    müdahalenin ardından tedaviye alındı.   kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde atlı
    Sağlığına kavuşan Karaca Balıkesir Doğa  kızaklarla gezen vatandaşlar, buz
    Koruma ve Milli Marklar Müdürlüğü’ne   üzerinde yakılan soba başında çay
    teslim edildi. Yaralı Karaca’ya ilk müda- içerek ısınıyor. Doğal güzellikleriyle kış
    halede bulunan Veteriner Hekim Serhat   mevsiminde bölgenin cazibe merkezi
    Meşe yaptığı açıklamada “Ovaköy Geçici  haline gelen, her gün yüzlerce yerli ve
    Bakım Evi’nde nöbetçi veteriner hekimle- yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır
    rimizce yapılan muayenenin ardından kan  Gölü’nde renkli görüntüler yaşanıyor.
    kaybı olan ve 5 yerinden ateşli silah yarası  Atlı kızak sahipleri donan göl üzerine
    olduğu tespit edilen Karaca operasyona  soba kurdu. Atlı kızakla kayan vatan-
    alındı. Milli Parklar yetkilileri ön kol ameli- daşlar yanan soba başında ısındı. Doğu
    yatının gerçekleştirilmesi üzerine karacayı  Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars’a
    teslim alarak Uludağ Üniversitesi veteriner  gelen vatandaşlar, zamanlarının büyük
    fakültesine sevki gerçekleştirildi” dedi. kısmını donan Çıldır Gölü’nde geçiriyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11