Page 7 - OGÜN Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:232
P. 7

Dünya                                             7


                            Çin ve sözde Uygur terör tehdidi
                                                                            istifade etmenin yollarını aramaktan
                                                                            vazgeçmemiş, uygulamaları değerlendi-
           Doç.Dr. ömer Kul                                                         rildiğinde vazgeçmeye niyeti olmadığını
                                                                            ortaya koymuş durumdadır. Bu açıdan
            omer.kul@istanbul.edu.tr
                                                                            bakıldığında Çin’in terörle mücadele
                                                                            faaliyetleri gayri insani, gayri ahlaki ve
                                                                            dahi gayri vicdani olmak üzere ciddi
       ABD Başkanı George W. Bush                                                        tartışmalı bir husus haline gelmiştir.
    uönderliğinde, 2001 yılında “teröriz-                                                       Gerçek şudur ki, Çinli idarecilerin
    me karşı dünya devletleriyle birlikte mü-                                                   uluslararası terörizmle mücadeledeki
    cadele” edilmesi kararlaştırılmıştı. Çin                                                    tutumu sadece ve sadece Doğu Tür-
    Halk Cumhuriyeti ise dünya kamuoyu-                                                      kistan’da hedeflerine varabilmek için
    na bu yeni durumu, Doğu Türkistanlılar                                                     uygulama sahasına koyduğu gayri
    arasındaki sözde (!) İslamî militanlara                                                    insanı, gayri hukuki, ırkî ve dinî aşağıla-
    karşı kendi “terörle savaş” mücadelesi                                                     ma siyasetine meşru bir mazeret üretme
    olarak kabul ettirmeye çalışmıştı.                                                       çabasından başka bir şey değildir.
      Kanaatimizce bu durum Çin’in Uy-
                                                                             Bu durum en yalın ifadeyle son 15
    gur Özerk Bölgesi’nde asırlardır devam                                                     yılda Çin merkezi idaresinin terörle mü-
    ettirmekte olduğu hâkimiyet ve asimile                                                     cadele politikalarının bir sonucu olarak,
    siyasetinin son halkasını oluşturmakta-                                                    Doğu Türkistanlıların insan hakları ko-
    dır (1). Son beş yılda bölgede yaşananlar                                                   nusunda kapsamlı kısıtlamalara maruz
    değerlendirildiğinde Çin’in bu yok etme                                                    kalmasına neden olmuştur.
    veya problem olarak gördüğü Doğu                                                         Bu bağlamda, kâğıt üzerinde de
    Türkistan sorununu, bütün dünyanın,                                                      olsa, eleştirilen ve tehdit edilen demok-
    özellikle de Türk-İslam dünyasının                                                       ratik Doğu Türkistan teşkilatları daha
    gözünün içine baka baka, kökten çözme                                                     temkinli hareket etme haline dönüşme-
    sevdasına düştüğü söylenebilir.                                                        ye başlamıştır. Buna mukabil Çin Halk
      Son 70 yılda Çin’in devleti, kendi                                                     Cumhuriyeti, hariçte Doğu Türkistan
    eliyle dış dünyadan izole ettiği bölge-                                                    sivil toplum teşkilatlarının insanî,
    nin, dış dünya ile bağlantısını nere-                                                     vicdani, dini ve milli çabalarını uluslara-
    deyse tamamen kesmiş durumdadır.  kezi idaresi bütçesinden Doğu Türkistan  Çin’in tezlerini çürüten bir lakap olarak  merkezi ve Doğu Türkistan’daki taşra  rası topluma “terör faaliyetleri” olarak
                                                          yönetimi sözde bütün militan Uygur
                      davasının aleyhine propaganda amaçlı
                                        önümüzde durmaktadır. Günümüz-
    Bölgeden haber almak neredeyse ya                                                       sunmaya devam etmektedir.
    imkânsız ya Çin’in propaganda amaçlı  sarf edilmekte, insan hakları örgütlerinin  de Doğu Türkistan davası güdenler  örgütlerini bırakın ortadan kaldırma- Önümüzdeki süreçte, onca Çin
                                                          yı, olmayan örgütler üreterek, dahası
                      bölge ile ilgili çalışmalarına mugayir
                                        Uyguristan yerine atalarının dedikleri
    yayınlarından ya da bilhassa kamplar-                                                     zulmü karşısında radikalleşmekten
    dan bir şekilde kurtulup dış dünyaya  yayın ve propagandalar yürütmektedir.  gibi Doğu Türkistan tabirini kullanmayı  uygulamalarıyla halkın terörize edilmesi  başka çare bulamayan az sayıdaki Doğu
                                                          sayesinde Doğu Türkistan’da kendi
                        (1) Bölgenin ismi tartışmalı konu-
                                        yeğlemektedir. Bununla birlikte bölgeye
    çıkabilenlerle yapılan mülakatlardan                                                      Türkistanlı özgürlük savaşçılarına, dış
    öğrenilebilmektedir.        lardan biridir. Doğu Türkistan adı 18  Uyguristan deme eğiliminde olanlar da  siyasî amaçlarını gerçekleştirme sevdası- destek de getirme ihtimali görünmeye
                                                          na düşmüştür.
                      Kasım 1884’de “Xinjiang” veya “Yeni
                                        vardır. “Doğu Türkistan” tabiri daha zi-
      “Terörle Ortak Mücadele (!)” adına                                                     başlamıştır. Aynı şekilde bu türden öz-
                                                           11 Eylül sonrasında uluslarara-
    anlaşmalara imza atan Çin yönetimi,  Bölge” şeklinde ilk olarak Mançu  yade “Türklerin ülkesi” manasında batılı  sı anlaşmaları menfaatine kullanma  gürlük savaşçılarına Doğu Türkistanlılar
                      hanedanlığı zamanında değiştirilmiştir.
                                        araştırmacılar tarafından kullanılagelen
    ABD’nin Irak, Afganistan, Suriye, Libya                                                    arasında daha kapsamlı halk desteğini
    ve benzeri ülkelerde olduğu gibi dışarı- Bölge hem Çin hanedanlıkları, hem  bir terim olmuştur.     çabasına düşen Çin yönetimi için Doğu  de doğurabilir. Bu nedenle Çinli idareci-
                                                          Türkistan’da terörizm olması, olmadığı
                                         Çin’in bu tutumu Doğu Türkistan
                      Guo-Min-Dang hem de Komünist
    dan terörle mücadele çabalarının aksine,                                                    ler, kendilerini soktukları açmazı bir defa
    sadece kendi çıkarına uygun gördüğü  işgalinde asırlardır zulme maruz bıra- meselesine hangi gözle baktığının bir  durumlarda da olması için entrikalar  daha okumalı, aşırı, abartılı, gayri insani
                      kılmış ve 1955 sonrasında da “Xin-jiang
                                                          tertip etmek Çin’in vazgeçemediği 36
                                        delili olarak göz önünde durmaktadır.
    içerideki sözde terörizmi (!) dünya                                                      tutum ve uygulamalardan uzak durarak,
    kamuoyuna duyurmak için akıllara dur- Uygur Özerk Bölgesi” adı ile Pekin’in  Yaşananlar göstermiştir ki, “Terörle  hilesinin önde gelen maddeleri arası- sözde Uygur terör tehdidi (!) iddialarına
                                        Ortak Mücadele” Çin’in öncelikli hedefi
                                                          na girmiştir. Aslına bakıldığında Çin,
                      sıkı kontrolü altına sokulmuştur. Zaten
    gunluk veren bir çaba içerisine girmiştir.                                                   bir an önce son vermelidir.
    Bu gaye ile milyonlarca dolar Çin mer- bölgeye verilen Xin-jiang tabiri dahi  olmaktan çok ama çok uzaktır. Çin  terörün bitmesinden değil, terörizmden

        netanyahu’dan                                                            putin’e uçmayı öğreten

     Lübnan’a saldırı tehdidi                                                            pilot helikopter
      İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,                                                     kazasında öldü
    uLübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Ha-                                                     Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e
    san Nasrallah’ın İsrail’i hedef alma tehdidine                                               umotorlu planör ile uçmayı öğreten pilot
    karşılık olarak İsrail’in Lübnan’a saldıracağını                                              Igor Nikitin, Moskova’da geçirdiği helikopter
    söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,                                               kazasında öldü. Rusya’nın başkenti Mos-
    Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan                                                  kova’nın Solneçnogorsk ilçesinde akşam
    Nasrallah’ın İsrail’e saldırı tehditlerine yanıt                                              saatlerine doğru bir eğitim helikopteri düştü.
    verdi. Netanyahu, haftalık kabine toplantısında                                              Yaşanan kaza üzerine özel uçak eğitim mer-
    Nasrallah’ın saldırı başlatması durumunda İs-                                               kezi, helikopterden sinyal alamadığını Rusya
    rail’in Lübnan’a ağır bir saldırı düzenleyeceğini                                             Acil Durumlar Bakanlığı’na bildirdi. Bunun
    ifade etti. Netanyahu, “Hizbullah aptalca İsra-                                              üzerine sinyallerin kaybolduğu noktada yapı-
    il’e saldırmaya cesaret ederse, onu ve Lübnan’a  güney-Doğu Avrupa İşbirliği                               lan araştırmada helikopterin enkazına ulaşıldı.
    ağır bir askeri darbe ile vururuz” dedi. Hassan                                              Yaşanan kazada pilot ve yanındaki öğrencisi-
    Nasrallah, Cuma günü İsrail’in Hizbullah’a                                                 nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kaza ile ilgili
    lemekle tehdit etmişti. Nasrallah, ayrıca ABD süreci Başkanlığı kosova’ya geçti                              ulaşılan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı
    ve Lübnan’a 2006 yılında başlattığı saldırının
    13’üncü yıl dönümünde İsrail’e saldırı düzen-
                                                                          Vladimir Putin’e geçtiğimiz yıllarda motorlu
    ve İran arasında çıkacak olası bir savaş sonra-                                              planör ile uçmayı öğreten Igor Nikitin’in de
                                                                          yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öğrencisine uçma
    sında İsrail’in yok olacağını söylemişti.     Kosova, Güney-Doğu   etmek olacağını söyledi. Dışişleri  sek’teki zirveye katılmamıştı.  eğitimi veren pilotun ve öğrencisinin heli-
                             Avrupa İşbirliği Süreci  Bakanı Pacolli, SEECP’nin 1 yıl  SEECP toplantılarında Kosova
                          u(SEECP) dönem başkanlı-    boyunca toplantı takvimi hazırla- Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve  kopterin düştüğü noktada yaşamını yitirdiği
                                                                          öğrenilirken, Moskova savcılık makamlarının
                          ğını devraldı. Kosova Dışişleri Ba- dıklarını, ilk toplantının dışişleri  Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli yer
                          kanı Behgjet Pacolli, Güney-Doğu  bakanları düzeyinde olacağını  almamıştı. Bosna Hersek tarafın- olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
                          Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP)  söyledi. Kosova, Arnavutluk,  dan SEECP yıllık toplantısına ka-
                          liderliğini Kosova’nın devraldı- Bosna Hersek, Türkiye, Kuzey  tılmak için Kosova’ya gönderilen
                          ğını açıkladı. Kosova bir yıllığına  Makedonya, Hırvatistan, Karadağ,  davetiyede dipnotun yer alması ve
                          SEECP başkanlığı yapacak. Bakan  Slovenya, Bulgaristan, Yunanis- Kosova’ya eşit muamele yapılma-
                          Pacolli, Priştine’de düzenlediği  tan, Moldova, Romanya ve Sırbis- ması nedeniyle, Kosovalı yetkili-
                          basın toplantısında, Kosova’nın  tan’ın üye oldukları SEECP’nin  ler, Bosna Hersek’teki oturumlara
                          yapacağı başkanlık döneminde  başkanlığı bir yıl sürüyor.  katılmama kararı almıştı. Kosova
                          önceliğin, gençleri ülke içinde   Kosova, son olarak dönem  ilk defa önemli bir bölgesel örgü-
     Çin unesCo listesinde          tutmak, kültür ve turizmi teşvik  başkanlığı yapan Bosna Her- tün başkanlığını devraldı.
         zirveye çıktı

      Liangzu antik kentinin UNESCO Dünya  Türkiye’nin Musul konsolosluğu yakında açılacak                         gürcistan-ermenistan
    uMirası Listesi’ne eklenmesiyle Çin liste-                                                 sınır kapısı radyoaktif
    nin zirvesine ulaştı. Birleşmiş Milletler Eğitim,                    Haziran 2014’te terör  Musul Valisi Mansur Marid’i
    Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43’üncü                       uörgütü DEAŞ’in Irak’ın  valilik binasında ziyaret eden  madde ele geçirildi
    Dünya Miras Komitesi Toplantısı Azerbay-                      Musul kentini işgal etme- Yıldız düzenlediği ortak basın
    can’ın başkenti Bakü’de düzenlendi. Toplan-                     sinin ardından kapalı olan  toplantısında, Türkiye’nin  Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakh-
    tıda alınan kararla, Çin’in Cıciang eyaletin-                    Türkiye’nin Musul Konso- Musul kenti ile güçlü tarihi,  ulı köyündeki Gürcistan-Ermenistan
    deki Hangzhou kent yakınlarında bulunan                       losluğu’nun yakında yeniden  insani ve kültürel bir bağı  sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde
    Liangzhu antik kentinin kalıntıları Dünya                      açılacağı öğrenildi. Musul  olduğunu belirterek, Musul  taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
    Miras Listesi’ne eklendi. Böylece Çin 55 dünya                   kentini ziyaret eden Türki- ziyaretinin amacını bunun  Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan
    mirasıyla birlikte, listede birinci sıraya yükseldi.                ye’nin Bağdat Büyükelçisi  bir göstergesi olduğunu  Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir
      Milattan yaklaşık önce 3 bin yıllarında inşa                   Fatih Yıldız 5 yıldır kapalı  vurguladı. Ankara’nın Irak  Ermeni vatandaşı M.Militos’un kendisine ait
    edilmeye başlandığı tahmin edilen Liangzhu                     olan Musul Konsolosluğu  ve özellikle Musul imarı için  olan minibüsün içinde dört toryum maddesi
    antik kentinde su yolu sistemi, mezarlıklar ve                   yakınlarda yeniden açılacağı- verdiği sözünü hatırlatan Yıl- taşıdığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken,
    antik eşyalar bulunuyor. Arkeolojik araştırma-                   nı söyledi. Yıldız, Musul Kon- dız, ticari, yatırım ve ulaştırma  Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı
    lar neticesinde, kentteki zengin kaynaklar ve                    solosluğunu yeniden açılması  alanlarında yerel yönetimi ile  açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan ku-
    uygun iklim koşulları sayesinde çeltik yetiştir-                  geçen Haziran ayında   görüşmelerinin devam etti-  tuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan
    meye dayalı bir ekonomik düzen bulunduğu                      merkezi hükumetten gerekli  ğini hatırlatarak kentin hem  radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu
    ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar ayrıca kentte                   onayın alındığını ve kısa bir  imar hem de ekonomik bir  madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir”
    yaşayan halkın ortak bir inanca sahip olduğu-                    süre içerisinde konsolosluğun  kalkınmaya ihtiyaç duyduğu- denildi. Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl
    nu da ifade ediyor.                                 yeniden açılacağın vurguladı.  nu dile getirdi.    hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12