Page 8 - OGÜN Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:230
P. 8

→ HAZIRLAYAN ALİ SÜRÜM
                                                                           Tekirdağ Muratlı'da
        OGÜN GAZETESİ’NDEN RAMAZAN AYININ                                                    Gün Medya İftarı


      MANEVİYATINA UYGUN ORGANİZASYONLAR                                                        düzenlendi

                                                                            Her sene gerçekleşen Gün Medya İf-
      Minik Kuş Ekibi Ramazan ayı   Onbir ayın sultanı Ramazan'ın  erzak dağıtımı bu yıl daha fazla aileye  memnun etmiştir" diye konuşmuş. utarları’nın bu yıl ki sekizincisi Onursal
    umünasebetiyle Ogün Gazete-    kendine has hoşgörü ve bereketini  ulaşmak adına Türkiye genelinde  Gün Medya Grubu Onursal      Başkan Cengiz Aygün’ün ‘Burası benim
    si’nin düzenlediği organizasyonları  paylaşmak isteyen Gün Medya Grubu,  gerçekleştirilmiş. İhtiyaç sahibi aileleri  Başkanı Cengiz Aygün, "Ramazan ayı,  ikinci memleketim’ dediği Tekirdağ Murat-
    takip etmiş. Başta kuran kurslarında  her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin  tespit etmek için özel bir ekip bu orga- rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin  lı’da 600 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
    okuyan öğrenciler, vatandaşlar, cami  pek çok şehrinde düzenliyor olduğu  nizasyonu başarılı şekilde yönetmiş. tazelendiği, ibadet ve nefis muhase- Tekirdağ Muratlı’da gerçekleşen organi-
    cemaatleri ve hayır kurumları ile aynı  iftar programlarında vatandaşlarla aynı  Ogün Gazetesi Kurucusu, Gazete- besi ile gönüllerin arındığı, yardım- zasyonla Ogün Gazetesi okurlarıyla buluştu.
    sofrada buluşmak adına birçok etkinlik  sofrayı paylaşmış.     ci-Yazar Ferhat Yıldırım, iftar prog- laşma, dayanışma, birlik ve beraberlik  Organizasyonda Gün Medya Onursal
    düzenlenmiş. Gün medya geleneksel  Gün Medya Grubu ‘iftar etkin- ramlarını geleneksel hale getirdiklerini  ruhunun canlanarak ayrı bir sosyal  Başkanı Cengiz Aygün’e Atlas Global Yöne-
    iftar programlarına vatandaşlar yoğun  liklerini’ geçen yıl alınan karar gereği  belirterek; "İçerisinde bulunduğumuz  bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir  tim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, AK Parti
    ilgi göstermiş.          sokaklarda halkla buluşarak gerçekleş- ayın manevi iklimini yaşamak, birliği- zaman dilimidir. Biz de Gün Medya  Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Özcan-
      Gün Medya Grubu düzenlediği  tirmiş. Bu karar nedeniyle Ogün Gaze- mizi kuvvetlendirebilmek için düzenli  Grubu olarak her yıl olduğu gibi bu yıl  lar Köfte’nin sahibi Erkan Özcan eşlik etti.
    25 iftar programı ile farklı illerdeki  tesi de etkinliklerini bazen aynı günde  halde gerçekleştirdiğimiz  da misafirlerimiz ve vatandaşlarımızla  İftar sonrası vatandaşlar ile sohbet eden
    vatandaşları aynı sofranın etrafında  birkaç kuran kursunda iftar yemeği,  programlarımıza vatan-    iftar sofralarında bir araya geliyor  Cengiz Aygün ve davetliler, sahuru bekle-
    buluşturmuş.           bazı günler ise ayrı ayrı illerde ise hayır  daşlarımızın        aynı sofranın güzelliklerini hep  mek üzere Beyazköy’de bulunan Özcanlar
      Ramazan ayının birlik ve    organizasyonuna imza atmış.    gösterdiği               birlikte paylaşı-       Köfte’ye giderek sohbetlerine devam ettiler.
    dayanışma ruhunu yaşatabilmek    Ayrıca her yıl İstanbul’da yapılan  ilgi bizleri            yoruz" diyerek
    için Kastamonu, Mardin, Tekirdağ,                                      açıklamalarda
    Karabük ve İstanbul’un birçok                                        bulunmuş.
    ilçesinde iftar sofraları kurulmuş.
                                                                           Kastamonu’da 5000

                                                                          kişilik iftarda devletimiz

                                                                             için dualar edildi

                                                                            Birlik ve beraberlik amacıyla vatandaş-
                                                                          ularla birlikte yapılan Gün Medya İftarla-
                                                                          rı’nınbeşincisi Kastamonu Kuzeykent’te5 bin
                                                                          kişiden fazla kişinin katılımıyla düzenlendi.
                                                                           Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidin-
                                                                          lioğlu, Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı
                                                                          Murat Ersoy, Taşköprü Belediye Başkanı Ab-
                                                                          dullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi Genel
                                                                          Sekreteri Mehmet Gemalmazoğlu, İl Özel
                                                                          İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan,
                                                                          Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün,
        Geleneksel Gün Medya İftarı                                                     Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Rumi
                                                                          Aygün’ün katılımı ile gerçekleşen organizas-
                                                                          yonda okunan duaların iftar yapıldı.
                                                                           Gerçekleştirilen organizasyon sonrası
              Çubuklu’da düzenlendi                                                  Cengiz Aygün ve Celalettin Rumi Aygün’ün
                                                                          annesi merhum Hacı Hayriye Aygün’ün 52.
                                                                          gün duasını okumak üzere Hazreti Pir Şeyh
                                                                          Şa’ban-ı Veli Camii’ne gidildi.
                                                                           Okunan mevlit, gün öncesi basılı yayında
                                                                          geniş yer buldu. Yerel gazeteler Kastamonu’ya
                                                                          verdiği destekler ile tanınan onursal başka-
        Gün Medya’nın gelenek-  sel Gün Medya iftar yemeğimizde                                      nımız Cengiz Aygün’ün annesi Hacı Hayriye
        selleşen iftarlarının birincisi  dostlarla buluştuk. Hakkın rahme-                                 Aygün’ün mevlidine gazetelerde geniş yer
     uÇubuklu Beşevler Cami’n-   tine kavuşan annemiz Merhume                                        verdi. Okunan dualar sonrası Gün Medya
     de yapıldı. İftar sonrasında şirket  Hafız Hayriye Aygün hanıme-                                     Onursal Başkanı Cengiz Aygün, vatandaşlar
     yöneticilerinin annesi Merhum  fendinin adına mevlit okundu.                                       ve hemşerileri ile sohbet etti.
     Hafız Hayriye Aygün adınamev- Yapımında emeği geçtiği camide
     lid-i şerif okundu. Her yıl olduğu  sevenlerinin onun için bir araya
     gibi bu yılda Gün Medya Ailesi’nin  gelmesi beni ziyadesiyle memnun
     iftar organizasyonları başladı.  etmiştir. Allah annemizden razı ol-
     Gün Medya’nın gelenekselleşen  sun bu camide çok büyük emekleri
     iftarlarının 2019 dönemi Çubuklu  var. Bizlere de yardımseverlik ve
     Beşevler Cami’nde başladı.   maneviyat olarak önemli değer-
      Çubuklu Beşevler Cami önün- lerini miras bırakmıştır. Ayrıca bu
     de gerçekleşen iftar sonrasında,  vesileyle birçok dostumuzu da
     Gün Medya Onursal Başka-    görme imkânımız oldu. Camimiz-
     nı Cengiz Aygün ve Yönetim   de teravih namazımızı kılıp geceyi
     Kurulu Başkanı Celalettin Rumi  sonlandırdık. Çocukluğumun geç-
     Aygün’ün annesi Hafız Hayriye  tiği bu yerlerde hala Anadolu’mu
     Aygün’ün 40.gün mevlid-i Şerifi  yaşıyorum” diyerek konuştu.
     ve hatim duaları okundu.     Mevlidi okunan Hafız Hayriye                                           İstanbul’daki
      Yaklaşık 600 kişinin eşlik ettiği  Aygün’ün de yapımında katkı
     iftar organizasyonunda vatan- sağladığı Çubuklu BeşevlerCa-                                         Kastamonulular Gün
     daşlar mevlit sonrası hep birlikte  misinde gerçekleşen iftar sonra-
     teravih namazı kıldı.     sında bir araya gelen Gün Medya                                      Medya İftarında buluştu
      İftar sonrası davetliler ile teravih  Yöneticileri bir takım yardım ve
     namazı kılan Gün Medya Onursal  hayır kampanyaları konusunda                                         Gün Medya’nın gelenekselleşen iftarları-
     Başkanı Cengiz Aygün, “Gelenek- istişarelerde bulundular.                                        unın bu yıl düzenlenen ikinci iftar organi-
                                                                          zasyonu Sultangazi’de düzenlendi.
                                                                           Yeni Sultangazi Kastamonulular Yardım-
                                                                          laşma ve Dayanışma Derneği’nde (YSKDER)
                                                                          organizasyona destek olduğu etkinlikte Şehit
                              Hz. Pir Şaban-ı Veli Hazretleri Külliyesi ziyaret edildi                aileleri, muhtarlar, STK üyeleri, parti tem-
                                                                          silcileri ve vatandaşlar hep beraber sokakta
                                                                          iftar yaptı. 1000’den fazla kişinin katıldığı
                               Minik Kuş 17000 evliyanın yaşadığı Kasta- nın medfun bulunmaktadır.         organizasyonda okunan yemek duası sonrası
                             umonu semalarında gezerken manevi atmos-   Şeyh Şaban-ı Veli’nin asasını yere vur-   iftar yemeği gerçekleşti. Organizasyon sonrası
                             ferin tadını bol bol çıkarmış. Halvetiye tarikatının  masıyla çıktığına inanıldığı için”Asa Suyu“,  Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün,
                             Şabaniye kolunun kurucusu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı  zemzem ile aynı tat ve kokuya sahip bulun- vatandaşlar ve hemşerileri ile sohbet etti.
                             Veli hazretlerinin külliyesini ziyaret etmiş. Şeyh  duğundan dolayıda “Ebizemzem” olarak  İstanbul’daki Kastamonulular Gün Medya
                             Şaban-ı Veli Külliyesi, Cami, türbe, iki dergah  adlandırılan su, külliye alanın üst tarafında  İftarı’nda buluştu Gün Medya’nın geleneksel-
                             evi, şadırvan ve asa suyundan oluşmaktadır. bulunan kayalıktan çıkmaktaymış.       leşen iftarlarının bu yıl düzenlenen ikinci iftar
                              Kastamonu’nun en çok ziyaret edilen    Ramazan ayında bazı hastalıklara şifalı ol- organizasyonu Sultangazi’de düzenlendi.
                             mekanı olan ve içinde Şeyh Şaban-ı Veli ile  duğu inanılan bu su ile iftarını açan kişi sayısı  Gün Medya Ailesi olarak iftar organizasyo-
                             birlikte 12 postnişini, türbedarı ve peşkirdarı- oldukça fazladır.            numuza destek vererek sponsorluğu üstlenen
                                                                          Atlas Global’e teşekkürlerimizi iletiriz.

      ULAŞIM SPONSORUMUZ OLAN ATLASGLOBAL’E IFTAR ORGANIZASYONLARIMIZA DA VERDIĞI DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERIZ.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13